>

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Kas yra smurtas ir kaip jį atpažinti
Duomenų perdavimas SKPCTeikiama pagalba ir paslaugos
Nauji įrankiai kovai su smurtu artimoje aplinkojeKonvencija dėl smurto artimoje aplinkoje
Інформація українською мовою Иформация на русском языкеInformacje w języku polskimInformation in English

 

Smurtas skirstomas į rūšis: fizinis, seksualinis, psichologinis ir ekonominis. Gali būti naudojamas vienos formos smurtas, tačiau dažniausiai pasitaiko keleto jų kombinacija, pavyzdžiui, seksualinis smurtas naudojamas kartu su fiziniu ir psichologiniu smurtu.

Kaip atpažinti fizinį smurtą?

Kaip atpažinti seksualinį smurtą?

Kaip atpažinti psichologinį smurtą?

Kaip atpažinti ekonominį smurtą?

Smurto ratas

Kai pagalbos reikia čia ir dabar – kreiptis į policiją numeriu 112. Jei smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo yra šalia ir nėra galimybės kalbėti telefonu, galima numeriu 112 išsiųsti SMS žinutę. Žinutė turėtų būti rašoma be lietuviškų raidžių, joje reikia nurodyti savo vardą ir pavardę, tikslų vietos adresą (savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimas, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris) ir kas atsitiko. Jei informacija bus neišsami, Bendrojo pagalbos centro pareigūnai turės ją tikslinti, tęsti susirašinėjimą ir reagavimas į pagalbos prašymą gali užtrukti. Todėl smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims rekomenduojama iš anksto susikurti SMS pranešimo šabloną su galimu pagalbos prašymo turiniu.

Jei kyla rizika dėl smurto patiems ar nerimaujama dėl grėsmės artimiesiems, galima paskambinti ir policijos informacijos telefono numeriu 8 700 60000 ir bus suteikta informacija apie konkrečios gyvenamosios vietos specializuotos pagalbos centrų kontaktus.

Smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, jis priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, todėl pačiai aukai nereikia rašyti pareiškimo. Įvertinus situaciją šeimoje, gali būti skiriama prevencinė priemonė, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, skirta smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui apsaugoti ir kuria pilnametis smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu, nesilankyti šio asmens gyvenamojoje vietoje, nesiartinti prie jo ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų ir (ar) vaikų, nebendrauti, neieškoti ryšių su jais.

Policija smurtą artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens kontaktus perduoda Specializuotos kompleksinės pagalbos centrui. Į jį galima kreiptis ir savarankiškai, nelaukiant, kol situacija taps pavojinga gyvybei.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, kuriam Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka suteikta teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Į SKPC galima kreiptis bendru numeriu visoje Lietuvoje - 8 700 55516.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras, gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, nedelsdamas susisiekia su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Kokios pagalbos sulauksite specializuotos kompleksinės pagalbos centre?

 

Teikiama pagalba ir paslaugos

Lentelės skilčių pavadinimų paaiškinimai:

  1. SKPC – specializuotos kompleksinės pagalbos centrai.
  2. Nukentėjusiems – savivaldybės teritorijoje veikiančios (jei jų nėra, artimiausių savivaldybių teritorijose veikiančios) įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims.
  3. Likusiems be priežiūros – socialinių paslaugų įstaigos, galinčios suteikti pagalbą bet kuriuo paros metu, jei savivaldybės teritorijoje, vykdant apsaugos nuo smurto orderio įpareigojimus, be priežiūros liktų asmuo, kuriam reikalingos socialinės paslaugos.
  4. Smurto pavojų keliantiems – savivaldybės teritorijoje veikiančios (jei jų nėra, artimiausių savivaldybių teritorijose veikiančios) įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims.
  5. Smurtinio elgesio keitimas – galimybės dalyvauti smurtinio elgesio keitimo programose (mokymuose).

2024 m. finansuojami specializuotos kompleksinės pagalbos centrai.

Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu.

Jei vaikas tapo nukentėjusiuoju arba kėlė pavojų

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) į visus gaunamus pranešimus apie galimai nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius vaikus reaguoja kaip į galimus vaiko teisių pažeidimus.

Visais atvejais, gavusi pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, Tarnyba  atlieka Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnyje numatytus veiksmus: kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo , o pranešimo apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galimai kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei ar vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje atvejais, ne vėliau kaip per 6 valandas bei gavus pranešimą iš policijos – per 1 val. nuo pranešimo gavimo momento, pradeda nagrinėti pranešimą, susitinka su vaiku, užsitikrinant galimybę pabendrauti su juo be apribojimų, taip pat su vaiko atstovais pagal įstatymą.  

Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikęs Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnyje nurodytus veiksmus, vadovaudamasis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 įsakymu Nr. A1-803 „Dėl vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, atlieka vaiko situacijos vertinimą, esant poreikiui inicijuoja pagalbos vaikui ir (ar) šeimai teikimą (kreipiasi dėl atvejo vadybininko paskyrimo), imasi kitų priemonių užtikrinti vaiko saugumą. 

Jei paaiškėja, kad vaikai buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai, gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, ar buvo smurtauta tiesiogiai prieš juos, pagalba teikiama ir jiems. SKPC konsultantai kartu  su Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bendradarbiauja, siekdami įvertinti poreikį dėl būtinybės teikti pagalbą vaikui ir šeimai. 

Dažnai smurtinėje aplinkoje augantys vaikai tampa jautresni, dirglesni, patys dažniau pradeda smurtauti savo aplinkoje, sudėtingiau reaguoja į įvairias grėsmes bei nesėkmes, jiems sunku užmegzti ir išlaikyti santykius, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių.

Dėl šių priežasčių būtina vaikams padėti užtikrinti saugumą jų šeimoje, suteikti psichologinę ar kitą reikalingą pagalbą, kuri padėtų šeimai ir vaikui atsigauti po tokių trauminių įvykių.

Duomenų perdavimas SKPC

Policijos pareigūnas ar prokuroras, kai kreipiasi smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantis asmuo ar smurtą patyręs asmuo, privalo nedelsdami apie gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje elektroninių ryšių priemonėmis informuoti specializuotos kompleksinės pagalbos centrą.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrui policijos pareigūnas ar prokuroras privalo pateikti būtiniausius smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ar smurtą patyrusio asmens duomenis: pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) (jei tuo metu žinomas), smurto artimoje aplinkoje įvykio datą ir vietos adresą, informaciją, ar buvo skirtas apsaugos nuo smurto orderis (nurodyti apsaugos nuo smurto orderio skyrimo datą ir laiką, jo taikymo pabaigą, taikomus įpareigojimus ir atlikto smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizikos vertinimo rezultatus), smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ar smurtą patyrusio asmens vardą ir pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą ir trumpą aprašymą.

Pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje specializuotos kompleksinės pagalbos centrui policijos pareigūnas ar prokuroras perduoda, nesvarbu, ar pradedamas, ar nepradedamas ikiteisminis tyrimas.

Nauji įrankiai kovai su smurtu artimoje aplinkoje2023 m. liepos 1 dieną įsigalioja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimai.

  • Kovai su smurtu pasitelkta nauja prevencinė priemonė – apsaugos nuo smurto orderis. 
  • Pagalbą smurto pavojų patiriančioms aukoms teiks akredituoti specializuotą kompleksinę pagalbą teiksiantys centrai (SKPC). 
  • SKPC, policijos ir specialistų bendradarbiavimas – daugiau dėmesio ir pagalbos smurto aukoms.

Atnaujinimo data: 2024-01-24