Europos Sąjungos struktūriniai fondai

2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpis

LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

 

2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa pradeda naują ES investicijų etapą Lietuvoje. Programos biudžetas - beveik 8 mlrd. eurų, kuriuos sudaro Europos regioninės plėtros,  Europos socialinio fondo +, Sanglaudos ir Teisingos pertvarkos fondų lėšos, skirtos ilgalaikės ekonominės ir socialinės gerovės bei Lietuvos ekonomikos atsparumo ir konkurencingumo užtikrinimui.

Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės programą ir ES Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytus politikos tikslus, investicijos pagal 2021-2027 m. ES fondų programą nukreipta į šias pagrindines sritis:
• inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą;  
• švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti į besikeičiančius poreikius, kartu sprendžiant socialinės atskirties iššūkius;
• žaliąją transformaciją – atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo ir žiedinės ekonomikos skatinimą;
• sveikatos sistemų atsparumo didinimą;
• pažangų, saugų ir įvairiarūšį susisiekimą, įskaitant tarpvalstybinio, nacionalinio ir regionų judumo gerinimą;
• tvarų ir integruotą miestų ir regionų vystymą, grįstą konkretaus regiono sprendimais dėl patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo, investicijų pritraukimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Visą su 2021–2027 m. ES fondų investicijomis Lietuvai susijusią informaciją – nuo skelbiamų kvietimų teikti paraiškas iki bendros ES investicijų panaudojimo statistikos – galite rasti interneto svetainėje: www.esinvesticijos.lt
 

2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpis

2014–2020 m. laikotarpiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo atsakinga už Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – 2014–2020 m. ESFI veiksmų programa) 7 prioriteto – ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ bei 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priskirtų priemonių įgyvendinimą.

Pagal 2014–2020 m. ESFI veiksmų programos 7 ir 8 prioritetus įgyvendintos 27 priemonės: 4 priemonės yra finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (infrastruktūrai plėtoti), 23 priemonės – Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. laikotarpiu, Ministerijai planuodama ES fondų investicijas, prioritetą teikė bedarbių, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų, bei neįgaliųjų užimtumui didinti; jaunimo, visų pirma nedirbančio ir nesimokančio, ilgalaikei integracijai į darbo rinką, įgyvendino Jaunimo garantijų iniciatyvą; skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti; socialinio būsto prieinamumui pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms didinti; paslaugoms šeimai plėtoti ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumui didinti bei kokybei gerinti, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų.

Visą su 2014–2020 m. ES fondų investicijomis Lietuvai susijusią informaciją – galite rasti interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Atnaujinimo data: 2024-02-01