>

Naujienos

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Šeimos kortelė 22

Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų vaikų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų pačių metų rugsėjo 1 d., kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti abu tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Jeigu globoju ar slaugau neįgalų artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį), ar man priklauso Šeimos kortelė?

Neįgalųjį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje tėvai prižiūri (slaugo) kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį neįgalų vaiką, įvaikį, nuolatinį globotinį. Tai reiškia, kad prižiūrint ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė neišduodama.

Patikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galite tinklapyje www.seimos-kortele.lt, o nuolaidų vietas atpažinsite iš specialaus Šeimos kortelės ženklo.

Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

Vienos nuolaidos yra ilgalaikės ir galioja iki 3 - 6 mėnesių, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje www.seimos-kortele.lt įvardijamos kaip „Karšti pasiūlymai“. Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

Taip, jūsų šeima turi teisę gauti Šeimos kortelę, nes įstatyme nėra nurodoma, kurioje šalyje vaikas turi mokytis pagal bendrojo ugdymo, taip pat formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar kurioje valstybėje turėtų studijuoti pagal nuolatinės formos studijų programą aukštojoje mokykloje.

Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į departamentą.

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

* pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija – visada, jei siunčiamas rašytinis prašymas;

* pagal poreikį, papildomai SPPD paprašius:

  • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,
  • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją):

* pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija — visada, jei siunčiamas rašytinis prašymas;

* pagal poreikį, papildomai SPPD paprašius:

  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos nepilnamečio vaiko neįgalumo pažymos ar kitų dokumentų, patvirtinančių vaiko neįgalumą, kopija;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
  • pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais);
  • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
  • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti, kokių konkrečiai duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

Jeigu savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie www.spis.lt sistemos, įsitikina, kad šeima atitinka Šeimos kortelės turėtojams keliamus reikalavimus, tokiu atveju prie prašymo papildomų dokumentų kopijų pridėti nereikia.

Šiuo metu nėra galimybių tikslinti Šeimos kortelės duomenis po to, kai prašymas internetu jau pateiktas. Tokiu atveju pareiškėjas iš savo www.spis.lt paskyroje nurodyto elektroninio pašto turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl prašymo koregavimo.

Šeimos kortelė išduodama tam iš tėvų, su kuriuo gyvena 3 ir daugiau vaikų pagal deklaruotą jų gyvenamąją vietą.

Šeimos kortelė skiriama šeimai, kai trys ir daugiau vaikų faktiškai gyvena vienoje šeimoje. Jeigu du vaikai gyvena su tėčiu ir mama vienoje šeimoje, o trečias vaikas su savo mama kitoje šeimoje, tuomet nėra laikoma, jog šeima yra gausi, nepaisant to, kad asmuo turi tris vaikus, iš kurių vieno išlaikymui moka alimentus.

Gausioje šeimoje gali būti abu tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

Budintis globotojas teisės gauti Šeimos kortelę neturi, nes jis nėra vaiko atstovas pagal įstatymą. Atkreipiame dėmesį, kad budintis globotojas ne globoja, o prižiūri vaikus ir už tai gauna nustatytą atlygį.

Pametus ar netyčia sugadinus Šeimos kortelę, galima pildyti naują prašymą naujai kortelei. Tai galima padaryti arba internetu www.spis.lt, arba teikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Pametus arba netyčia sugadinus, nauja Šeimos kortelė išduodama nemokamai. Tačiau Šeimos kortelę sugadinus tyčiniais veiksmais, už naująją teks sumokėti iš asmeninių lėšų.

Šeimai nemokamai išduodama viena Šeimos kortelė, ant kurios nurodomi visų šeimos narių vardai ir pavardės.

Vadovaujantis Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktu „Vienoje kortelėje nurodomi ne daugiau kaip 6 šeimos narių vardai ir pavardės. Jei šeimą sudaro daugiau kaip 6 šeimos nariai, kortelę sudaro atitinkamas skaičius kortelių, kurių kiekvienoje yra nurodomi ankstesnėje (-ėse) kortelėje (-ėse) nenurodyti šeimos narių vardai ir pavardės bei kortelės brūkšninis kodas.“

Šeimos, kuriose yra daugiau nei 6 asmenys, turintys teisę naudotis kortele, gali gauti 2 ar net 3 korteles, kurios laikomos pirmos kortelės tęsiniu ir turi tą patį identifikacinį numerį.

Antra ar paskesnė kortelė naudojama TIK vardinių nuolaidų teikimui, kai prašoma įrodyti visų šeimos narių tapatybes ir jų asmeninę teisę naudotis nuolaidomis. Nuskaitant šeimos kortelę, kai taikomos nuolaidos, šis kortelės tęsinys nenaudojamas.

Į kiekvieną paskesnę kortelę įrašomas pareiškėjas (mama, tėtis ar globėjas) ir sekantys šeimos nariai.

Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, asmuo gali būti paprašytas pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo, moksleivio, studento ar neįgaliojo pažymėjimą.

Kiekvienas šią kortelę turinčios šeimos narys nuo 6 metų amžiaus gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Svarbu žinoti, kad už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti 1,64 Eur pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT36 7300 0101 5987 7233, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

Gimus dar vienam vaikui, gali būti teikiamas prašymas naujai kortelei. Kortelė pagaminama ir atsiunčiama nemokamai.

Kortelė galioja 5 metus nuo jos pagaminimo datos, bet ne ilgiau, nei kortelės turėtojas turi teisę į kortelę.

Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės. Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, siekiant įsitikinti kortelės turėtojo tapatybe, gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

Jei užsakėte ir SPIS.lt rodo, kad jūsų prašymas patvirtintas ir kortelė gaminama, bet praėjus 30 kalendorinių dienų jos negavote, kortelės ieškokite PAŠTO SKYRIUJE, kur laukia neįteiktos registruotos siuntos.

Jei ir ten nerandate – gali būti, kad koretelė jau grąžinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD), nes neatsiėmėte per 30 dienų. Tokiu atveju kreipkitės SPPD nurodytais kontaktais: Telefonas: +370 706 68271 , +370 65886268, el. paštas: [email protected] ir ji jums bus atsiųsta ar įteikta vietoje.

Taip nutinka tada, kai atvykęs kurjeris negali įteikti jums kortelės, nes nieko neranda namuose.

Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

Elektroninis laiškas yra informacinis, tačiau susipažinti su privatumo politika reikia, jeigu norite internetu teikti užklausas, prašymus.

Kitą kartą prisijungus prie www.spis.lt sistemos, jums vėl bus pateiktas klausimas, ar sutinkate su privatumo politika. Kai sutiksite, paslaugomis galėsite naudotis toliau.

Kiekvienas Šeimos kortelę turinčios šeimos narys nuo 6 metų amžiaus gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę sau ar nepilnamečiui šeimos nariui gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

Svarbu žinoti, kad už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti 1,64 Eur pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT36 7300 0101 5987 7233, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, šeima gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo, moksleivio, studento ar neįgaliojo pažymėjimą.

Papildoma kortelė turi unikalų numerį ir yra atskira nuo pagrindinės kortelės partnerių lojalumo programų. Tai yra, kiekvienas turintis papildomą Šeimos kortelę vertinamas kaip atskiras nuolaidos gavėjas.