Duomenų subjektų teisės ir šių teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.
  • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
  • Teisę į duomenų perkeliamumą.
  • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai,
  • Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarka yra nustatyta Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-753 „Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Įsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos aprašo priedas (Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt), taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

Duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Atnaujinimo data: 2024-01-17