Asmens duomenų tvarkymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūne paskirta ministerijos vyresnioji patarėja Justina Puodžiūtė, kontaktiniai duomenys: tel. +370 611 50241, el. p. [email protected], į kurią galima kreptis asmens duomenų tvarkymo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje klausimais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarko duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys tvarkomi) asmens duomenis esant šioms asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms

  • duomenų subjekto sutikimu, pavyzdžiui, vidinėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje yra skelbiama informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurie tam davė sutikimą, gimtadienius; 
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarko fizinių asmenų, su kuriais sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, asmens duomenis;
  • pareiga tvarkyti atitinkamus asmens duomenis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyta teisės aktuose, pavyzdžiui, ministerija tvarko duomenis apie ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui apskaičiutą darbo užmokestį;
  • vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas, pavyzdžiui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarkydama atitinkamus teisės aktuose nustatytus gyventojų asmens duomenis užtikrina Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos funkcionavimą; 
  • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisėtų interesų (išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni), pavyzdžiui užtikrinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turto ir darbuotojų bei lankytojų saugumą yra fiksuojama į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpas, išskyrus priimamajį, patenkančių kitų asmenų (neturinčių nuolatinio leidimo) tapatybė.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomi asmens duomenys, detalizuojant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų teikimą, yra nurodyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmens duomenų apsaugos politikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-610 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“:

Įsakymas
Asmens duomenų apsaugos politika
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomi asmens duomenys 1 priedas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūra
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros 1 priedas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros 2 priedas
Konfidencialumo pasižadėjimas 3 priedas 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje asmens duomenys nėra toliau tvarkomi kitais tikslais, nei asmens duomenys buvo surinkti.

Atnaujinimo data: 2024-01-17