>

Przekazanie danych do specjalistycznego centrum kompleksowej pomocy

Funkcjonariusz policji lub prokurator w przypadku kontaktu z osobą zagrożoną przemocą w rodzinie lub osobą, która doświadczyła przemocy, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić specjalistyczne centrum kompleksowej pomocy o otrzymanym zgłoszeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Funkcjonariusz policji lub prokurator ma obowiązek przekazać specjalistycznemu centrum kompleksowej pomocy niezbędne dane osoby zagrożonej przemocą w rodzinie lub osoby, która doświadczyła przemocy: kod identyfikacyjny naruszenia (ROIK) (jeśli jest w danym momencie znany), datę i adres incydentu przemocy w rodzinie, informację, czy był wydany nakaz ochrony przed przemocą (wskazać datę i godzinę wydania nakazu ochrony przed przemocą, koniec jego obowiązywania, nałożone obowiązki oraz wyniki oceny ryzyka zagrożenia przemocą w rodzinie), imię i nazwisko osoby zagrożonej przemocą w rodzinie lub osoby, która doświadczyła przemocy, jej numer telefonu, adres e-mail oraz krótki opis. Zgłoszenie o przemocy w rodzinie przekazywane jest do specjalistycznego centrum kompleksowej pomocy przez funkcjonariusza policji lub prokuratora, niezależnie od tego, czy postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte, czy też nie.

Lista specjalistycznych centrów kompleksowej pomocy. Zostanie użyta lista z Excel, 1 arkusz.

Charakter świadczonej specjalistycznej kompleksowej pomocy

Rodzaje pomocy świadczonej przez specjalistyczne centrum: informowanie, konsultacje, pośrednictwo, osobista eskorta, ekspertyza, specjalistyczna pomoc psychologiczna, specjalistyczna pomoc prawna.

Lista służb pomocy emocjonalnej

Lista służb pomocy emocjonalnej

Placówki i organizacje, działające na terytorium samorządu (jeżeli ich nie ma, to na terenie najbliższych samorządów) świadczące usługi socjalne osobom zagrożonym przemocą w rodzinie lub osobom, które doświadczyły przemocy

Zostanie użyta lista z Excel, 2-3 arkusz.

Możliwe działania Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji podległej Ministerstwu Opieki Socjalnej i Pracy, jeżeli osoba zagrożona przemocą w rodzinie, która doświadczyła przemocy w rodzinie lub która stwarza zagrożenie przemocą w rodzinie jest dzieckiem

 Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji podległa Ministerstwu Opieki Socjalnej i Pracy (zwana dalej „Służbą”) reaguje na wszystkie otrzymane zgłoszenia dotyczące dzieci, które mogły paść ofiarą przemocy domowej, jako możliwe naruszenia praw dziecka. We wszystkich przypadkach, po otrzymaniu zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw dziecka, Służba podejmuje czynności przewidziane w art. 36 Ustawy zasadniczej o ochronie praw dziecka Republiki Litewskiej: jak najszybciej, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, w przypadku zawiadomienia o ewentualnym użyciu przemocy wobec dziecka, zagrożeniu bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dziecka albo przebywaniu dziecka w niebezpiecznym środowisku, nie później niż w ciągu 6 godzin, a po otrzymaniu zawiadomienia od policji – w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania informacji przystępuje do rozpatrywania zawiadomienia, spotyka się z dzieckiem, zapewniając możliwość swobodnego porozumiewania się z nim, a także z ustawowymi przedstawicielami dziecka. 

Służba lub jej upoważniony oddział terytorialny, po wykonaniu czynności określonych w art. 36 ww. ustawy, zgodnie z Opisem procedury oceny sytuacji dziecka, zatwierdzonym rozporządzeniem nr A1-803 Ministra Opieki Socjalnej i Pracy Republiki Litewskiej z dn. 30 grudnia 2019 r. „W sprawie zatwierdzenia opisu procedury oceny sytuacji dziecka”, zgodnie z ustalonym trybem dokonuje oceny sytuacji dziecka, w razie potrzeby inicjuje udzielenie pomocy dziecku i/lub rodzinie (występuje o wyznaczenie kuratora), podejmuje inne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. 

Placówki i organizacje działające na terenie samorządu (jeżeli ich nie ma to na terenie najbliższych samorządów) świadczące usługi socjalne osobom zagrożonym przemocą w rodzinie sostanie użyta lista w z Excel, 4 arkusz.

Możliwości udziału w programach zmiany zachowań przemocowych (szkoleniach) zostanie użyta lista w z Excel, 5 arkusz.

Atnaujinimo data: 2024-01-24