Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169, kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.

Įstatymu į nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, nuostatos, ir sudarytos prielaidos sukurti aiškią ir sklandžiai veikiančią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistemą Lietuvos Respublikoje.

Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį.

Įstatymo nuostatos bus taikomos visiems nukentėjusiems asmenims, neišskiriant jų pagal nusikaltimų rūšis. Įstatyme apibrėžta pagalba nukentėjusiems asmenims bus teikiama nemokamai bei neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas atstovas pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo įgyvendinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus – Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašą (toliau – Akreditavimo tvarkos aprašas) bei Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą.

Akreditavimo tvarkos aprašo tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą ir nustatyti Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarką.

Akreditavimo tvarkos aprašas nustato įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, kreipimosi dėl teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo bei prašymų ir dokumentų, reikalingų kreipiantis dėl teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo, pateikimo tvarką, pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarką, teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo procedūras.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akreditavimo tikslas – užtikrinti kokybiškos, prieinamos ir efektyvios pagalbos nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines savybes.

Teisė teikti akredituotą pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, kuris pageidauja teikti akredituotą pagalbą ir atitinka šiuos reikalavimus:

  • turi patalpas, atitinkančias darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, patalpose yra įrengta uždara patalpa, kurioje į įstaigą besikreipiantis asmuo galėtų gauti privačią konfidencialią specialisto (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo ir kt.) konsultaciją;
  • užtikrina galimybes teikti nukentėjusiems asmenims nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis ryšių priemonėmis), šiam tikslui turi mobiliojo ryšio priemones, kompiuterinę ir programinę įrangą bei dirbti šiomis priemonėmis ir įranga mokantį personalą;
  • pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą įstaigos darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su nukentėjusiais asmenimis, turi aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo srityje;
  • užtikrina visų Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų funkcijų atlikimą, šiam tikslui turi patvirtintus teikiamų paslaugų aprašymus, kuriuose nurodyti kiekvienai paslaugai teikti turimi žmogiškieji ir materialieji ištekliai.

Pagalbos tarnyba, gavusi nukentėjusio asmens duomenis iš pirmojo kontakto institucijos arba iš paties asmens, kuris tiesiogiai kreipėsi į pagalbos tarnybą, organizuos ir teiks pagalbą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius: teiks informaciją apie nukentėjusio asmens teises ir jas galinčias užtikrinti institucijas, teiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuos, prireikus organizuos laikiną apgyvendinimą, teiks informaciją apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir kitą pagalbą.

Įstaigų teikiamą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akredituojanti institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akreditavimo procedūrą atliks ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų. Teisė teikti akredituotą pagalbą bus suteikiama 3 metams.

Pageidaujančias teikti akredituotą pagalbą įstaigas kviečiame iki 2021 m. birželio 1 d. pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymus leisti teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Akredituota pagalba bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Akredituotai pagalbai teikti 2021 m. skirta 500 000 eurų valstybės biudžeto lėšų. Šios lėšos bus lygiomis dalimis paskirstomos pagalbos tarnyboms, kurios į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti 2021 metams kreipėsi iki 2021 m. rugpjūčio 1 d.

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (el. paštas pt-akreditacija@sppd.lt, tel. +370 658 82130) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus patarėjos Agnė Vitkutė (el. paštas agne.vitkute@socmin.lt, tel. +370 658 60028) bei Vilma Karosienė (el. paštas vilma.karosiene@socmin.lt, tel. +370 685 63585).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-28