Projektas dėl EESSI sistemos nacionalinės dalies sukūrimo

Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuoja ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t. y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (toliau – koordinavimo reglamentai). Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis (pensijas, nedarbo draudimo išmokas, išmokas vaikams, ligą, motinystę ir t. t.).

Koordinavimo reglamentuose yra numatytas perėjimas prie elektroninio apsikeitimo informacija. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, valstybės narės socialinės apsaugos srityje privalės tarpusavyje keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Tai bus daroma per elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (toliau – EESSI sistema), kuri šiuo metu yra kuriama. EESSI sistema bus skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus. Šiuo metu keitimasis informacija tarp valstybių narių kompetentingų socialinės apsaugos įstaigų vis dar vyksta daugiausia popierinių dokumentų forma. EESSI sistema suteiks visoms prie jos prisijungusioms įstaigoms galimybę keistis informacija greičiau ir saugiau.

EESSI sistemą sudarys europinė ir nacionalinės dalys. Valstybių narių socialinės apsaugos įstaigos jungsis prie EESSI sistemos per prieigos centrus. Europos Komisija iki 2017 m. birželio pabaigos turėjo sukurti europinę EESSI sistemos dalį. 2017 m. birželio 27-28 d. Briuselyje vykusiame Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos susitikime buvo pritarta, kad visi centrinės EESSI sistemos komponentai yra sukurti, išbandyti ir, kad jie atitinka savo paskirtį. Atsižvelgiant į tai, buvo patvirtinta, kad nuo 2017 m. liepos 3 d. prasideda dvejų metų laikotarpis, per kurį valstybės narės turi sukurti EESSI sistemos nacionalinę dalį ir prisijungti prie EESSI.

EESSI sistemoje dalyvaus visos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarija.

Apie Projektą

2017 m. sausio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su projekto partnerėmis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos darbo birža, Valstybine ligonių kasa – pradėjo įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų srityje lėšomis bendrai finansuojamą Projektą dėl EESSI sistemos nacionalinės dalies sukūrimo Nr. 2016-LT-IA-0022.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. sausio 15 d. iki 2019 m. sausio 14 d. ( pradinis). Projekto įgyvendinimo terminas prat3stas iki 2019 m. liepos 31 d.

Projekto koordinatorė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektą administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto tikslas – sukurti EESSI sistemos nacionalinę dalį, kaip numatyta koordinavimo reglamentuose.

Prisijungimu prie EESSI sistemos siekiama suteikti naudos visuomenei. Gyventojų prašymai bus tvarkomi sparčiau, trumpiau reikės laukti socialinio draudimo stažo, įgyto kitose valstybėse narėse, patvirtinimo, išmokų apskaičiavimo bei išmokėjimo. Kartu teigiami pokyčiai palies ir kompetentingas socialinės apsaugos įstaigas, nes EESSI sistema leis informaciją pateikti standartizuotai, veiksmingiau tikrinti ir rinkti duomenis. Be to, struktūrizuoti elektroniniai dokumentai palengvins komunikaciją skirtingomis kalbomis.

Įgyvendinant Projektą, bus įdiegti du nacionaliniai prieigos centrai, per kuriuos bus užtikrintas prisijungimas prie europinės EESSI sistemos dalies ir bus siunčiami struktūrizuoti elektroniniai dokumentai kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms:

  • ApLT01 prieigos centras jungs nacionalines kompetentingas įstaigas ir susižinojimo tarnybas, atsakingas už ligos išmokas natūra, t. y. sveikatos draudimą;
  • ApLT02 prieigos centras jungs nacionalines kompetentingas įstaigas ir susižinojimo tarnybas, atsakingas už socialinio draudimo išmokas ir pensijas, išmokas šeimoms, išmokas mirties atveju bei taikytinų teisės aktų nustatymą.

Taip pat bus sukurtos trys nacionalinės IT sistemos, skirtos elektroniniams struktūrizuotiems dokumentams pildyti, siųsti ir saugoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kurs nacionalinę IT sistemą, skirtą struktūrizuotų elektroninių dokumentų, susijusių su išmokomis šeimoms, išmokomis mirties atveju ir ilgalaikės priežiūros išmokomis, mainams. Lietuvos darbo birža bus atsakinga už nacionalinę IT sistemą, skirtą apsikeisti informacija, susijusia su registracija darbo biržoje, teisės gauti nedarbo draudimo išmoką išsaugojimu, darbo paieška ir kitais Lietuvos darbo biržos kompetencijai priskirtais nedarbo išmokų koordinavimo klausimais. Valstybinės ligonių kasos kuriama nacionalinė IT sistema apims apsikeitimą informacija klausimais, susijusiais su sveikatos draudimu ir sveikatos priežiūros paslaugu teikimu.

Informaciją apie Projektą ir jo įgyvendinimą teikia Mariana Žiukienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamento Tarptautinės teisės skyriaus patarėja, tel. 8 706 68160, el. paštas [email protected]

Projekto aktualijos

2017 m. balandžio 14 d. įvyko Projekto atidarymo renginys, kuriame buvo pristatyta būsima nacionalinė EESSI sistema, o kompetentingos institucijos ir organizacijos bus supažindintos su Projektu.

Naudingos nuorodos

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų srities projektus koordinuojanti institucija – Susisiekimo ministerija. Daugiau informacijos apie Europos infrastruktūros tinklų priemones galima rasti adresu http://sumin.lrv.lt/lt/es-investicijos/eitp-fondas.

Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainė adresu www.cpva.lt

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų srities projektų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklės

Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (angl. Innovation and Network Executive Agency, INEA) interneto svetainė https://ec.europa.eu/inea/en

Atnaujinimo data: 2024-01-17