>

Įvaikinau vaiką: kas man priklauso?

IšmokosSocialinės paslaugos

Teisine prasme įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą, todėl įtėviams ir jų įvaikiams iš esmės priklauso visos garantijos, kurios numatytos tėvams ir jų vaikams.

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn.

Išmokos

Išmokos įvaikinus vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Plačiau skaitykite  skiltyje „Auginu vaiką".

  • Tėvystės išmoka gali būti mokama motinystės socialiniu draudimu apdraustam įtėviui, jeigu jam suteikiamos tėvystės atostogos ir jis iki pirmosios tėvystės atostogų dienos turi sukaupęs ne trumpesnį nei 6 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Tėvystės atostogos turi būti suteikiamos per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo arba sprendimo vykdymo pradžios. Atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.
  • Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama įvaikį prižiūrinčiam vienam iš motinystės socialiniu draudimu apdraustų įtėvių ar kriterijus atitinkančių senelių, jeigu vaiko priežiūros atostogų išėjęs asmuo iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi sukaupęs ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Vienintelis išskirtinumas, kad vaiko priežiūros išmoka mokama 18 arba 24 mėnesius pasirinktinai, nepaisant įvaikinto vaiko amžiaus, t. y. iki vaikui sueis 18 metų. Vaiko priežiūros atostogos vaiko įvaikinimo atveju turi būti suteikiamos per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo arba sprendimo vykdymo pradžios. Atostogos nesuteikiamos, kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti.
  • Vienkartinė išmoka vaikui priklauso netgi tuo atveju, jeigu ji kartą buvo išmokėta už tą patį vaiką kitiems asmenims.
  • Vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui.
  • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų mokama, jeigu šeima yra gausi arba nepasiturinti, taip pat vaikams su negalia.
  • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui mokama, jeigu įtėvis ar įmotė yra pašauktas ar savanoriškai atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą.
  • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai mokama įtėviams, kurie įsivaikinę vaiką mokosi, studijuoja arba vaikas įvaikinamas per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“, negauna išmokos įvaikinus vaiką ir atitinka kitus reikalaujamus kriterijus.  

Išmoka įvaikinus vaiką

Įvaikinus vaiką vienam iš įtėvių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios, gali būti mokama speciali išmoka. Jos dydis siekia  440 eurų per mėnesį ir ji gali būti mokama dvejus metus nuo įvaikinimo, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų. 

Vaiko įtėvis (įmotė) turi teisę apsispręsti ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą.

Jeigu vaiko įtėvis (įmotė) neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“ arba vaiko įtėvis (įmotė), turintis (turinti) teisę gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, pasirenka gauti išmoką įvaikinus vaiką, jam (jai) skiriama ir mokama viso dydžio išmoka įvaikinus vaiką.

Jeigu „Sodros“ mokama vaiko priežiūros išmoka mažesnė nei išmoka įvaikinus vaiką, tuomet šalia vaiko priežiūros išmokos mokamas skirtumas, kad bendra išmokų suma nebūtų mažesnė nei  440 eurų.  

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. 

Socialinės paslaugos

Paslaugas įtėviams ir įvaikintiems vaikams teikia kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai. Jie konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius įvaikinti vaikus, vykdo pasirengimo įvaikinti mokymus pagal specialią Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti įtėviais.

Globos centrai koordinuoja pagalbos teikimą vaikus įvaikinusioms šeimoms. Visos pagalbos paslaugos įtėviams ir įvaikintiems vaikams gali būti teikiamos tik įtėvių prašymu. Siekdami padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, bei palaikyti šeimas, Globos centrai įtėviams organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas. 

Informacija apie įvaikinimą: 

Globos centraiViskas apie globą

Įvaikinimo ir globos skambučių linija:

Įvaikinimo ir globos skambučių linija

Emocinė ir psichologinė pagalba:

Tėvų linijaPagalbos vaikams linija

Atnaujinimo data: 2024-01-17