>

Globoju vaiką: kas man priklauso?

IšmokosSocialinės paslaugos

Vaiko globa (rūpyba) gali būti nustatoma šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) arba vaikų globos įstaigoje. Priklausomai nuo to, kur vaikas globojamas, gali būti mokamos skirtingos išmokos. Asmenis ir šeimas, pageidaujančias globoti vaikus, konsultuoja ir informuoja Globos centrai.

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn.

Išmokos

Išmokos globojant vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

Plačiau skaitykite  skiltyje „Auginu vaiką".

  • Motinystės išmoka gali būti mokama apdraustajam asmeniui, paskirtam naujagimio globėju, nuo globos nustatymo dienos tol, kol kūdikiui sueis 70 dienų.
  • Vaiko priežiūros išmoka  gali būti mokama globojamą vaiką prižiūrinčiam vienam iš motinystės socialiniu draudimu apdraustų globėjų, jeigu vaiko priežiūros atostogų išėjęs asmuo iki pirmosios vaiko priežiūros dienos turi sukaupęs ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Ši išmoka mokama iki globojamam vaikui sukanka 18 arba 24 mėnesiai.
  • Vienkartinė išmoka vaikui gali būti skiriama, kai jam nustatoma globa šeimoje ar šeimynoje, bet tik iki vaikui sueina pusantrų metų ir tik tuo atveju, jeigu išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar nustačius globą pirmą kartą. Išmoka nepriklauso, jeigu vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybių finansuojamoje įstaigoje.
  • Vaiko pinigai mokami kiekvienam vaikui.
  • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų mokama, jeigu šeima yra gausi arba nepasiturinti, taip pat vaikams su negalia.
  • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Mokama globėjams, kurie mokosi, studijuoja arba vaikas pradedamas globoti per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“ ir atitinka kitus reikalaujamus kriterijus.  

Globos (rūpybos) išmoka

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje, globos centre (pas budintį globotoją) ar vaikų globos institucijoje, jam skiriama globos (rūpybos) išmoka: 
•   vaikui iki 6 metų – 286 eurai per mėnesį, 
•   vaikui nuo 6 iki 12 metų – 330 eurų per mėnesį,  
• vaikui nuo 12 iki 18 metų ir tam, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių – 357,5 euro. 

Ši išmoka mokama iki vaiko pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, bet globos (rūpybos) išmokos (357,5 euro) mokėjimas gali būti pratęstas iki 24 metų, jeigu jaunuolis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, taip pat jei jaunuolio abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

Jeigu bendrojo ugdymo mokykla, vaikų socializacijos centras, profesinio mokymo įstaiga ar aukštoji mokykla, kurioje vaikas (asmuo) mokosi, nemokamai suteikia nakvynę, maistą ir kitas paslaugas, mokslo metais vaikui iki 6 metų skiriama ir mokama 143 eurai per mėnesį, vaikui nuo 6 iki 12 metų –165 eurai per mėnesį, vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką, vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, ir buvusiam (globotiniui) iki 24 metų, kuris mokosi ar studijuoja, – 178,75 euro išmoka per mėnesį.  Vasaros mėnesiais, kai vaikas (asmuo) nėra išlaikomas mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, vėl mokama viso dydžio globos (rūpybos) išmoka.

Kai vaikas arba jaunuolis  gauna našlaičio pensiją iš „Sodros“ arba vaikui išlaikyti skirtą periodinę išmoką, tuomet globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio. 

KUR KREIPTIS: vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d., globėjui (rūpintojui) kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d., globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), buvusiam globotiniui (rūpintiniui) – į savivaldybę, kurioje teritorijoje yra mokykla, arba prašymą pateikti spis.lt

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

Kai vaikas yra globojamas šeimoje, šeimynoje ar globos centre (pas budintį globotoją), tuomet vaiko globai užtikrinti kas mėnesį mokamas 220 eurų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Skirtingai nei globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas yra skirtas būtent globėjui. Išmoka mokama tol, kol vaikas yra globojamas.

Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteikiamų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, įskaitant atvejus, kai asmuo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) (šeimai, šeimynai ar globos centrui) skiriamas ir mokamas 220 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

KUR KREIPTIS: vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d., globėjui (rūpintojui) kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d., globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) – į savivaldybę, kurioje teritorijoje yra buvusio globotinio (rūpintinio) mokykla, arba prašymą pateikti spis.lt

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka mokama tais atvejais, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai nustato vaikui apsaugos poreikį ir jis laikinai prižiūrimas ar apgyvendinamas pas giminaičius ar kitus emociškai su vaiku susijusius asmenis.

Laikinosios priežiūros išmokos dydis siekia 330 eurų per mėnesį už vieną vaiką, bet konkretus sumos dydis priklauso nuo to, kiek ilgai vaikas prižiūrimas.

Laikinosios priežiūros metu, kai vaikas laikinai prižiūrimas pas giminaičius ar emociškai susijusius asmenis, išmoka mokama nuo ketvirtos priežiūros dienos, o kai vaikas paimamas iš nesaugios aplinkos ir apgyvendinamas pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos.

Dėl išmokos kreiptis galima pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pirmos vaiko priežiūros ar apgyvendinimo dienos.

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Kai globojamas vaikas sulaukia pilnametystės arba kai globa (rūpyba) pasibaigia dėl jo emancipacijos, taip pat dėl santuokos sudarymo, tuomet jam skiriama 4125 eurų dydžio išmoka savarankiško gyvenimo pradžiai. Dėl vienkartinės išmokos įsikurti galima kreiptis iki asmeniui sukanka 25 metai.

Ši išmoka gali būti panaudota būstui ar žemės sklypui pirkti, paskolai už būstą, taip pat būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, būsto remontui ar rekonstrukcijai, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti, studijoms ir neformaliajam švietimui apmokėti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti, valstybės neapmokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms kompensuoti, automobiliui, mopedui, motociklui įsigyti, jeigu buvęs globotinis turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, dviračiui, motoriniam dviračiui (taip pat elektriniam paspirtukui) ar paspirtukui be variklio įsigyti.

Vienkartinė išmoka įsikurti turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo savivaldybės administracijos sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Vienkartinė išmoka įsikurti nėra mokama grynaisiais pinigais. Išimtis gali būti daroma tuomet, kai, panaudojus didžiąją dalį sumos, likutis sudaro mažiau nei 110 eurų. 

KUR KREIPTIS: į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Socialinės paslaugos

Paslaugas globėjams (rūpintojams) ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikia kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai. Jie konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, vykdo pasirengimo globoti (rūpinti) mokymus pagal specialią Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą GIMK, vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).

Globos centrai koordinuoja pagalbos teikimą šeimoms, kuriose yra globojamų (rūpinamų) vaikų. Siekdami padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, bei palaikyti šeimas,  Globos centrai globėjams (rūpintojams) organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas. Globos centrai taip pat rūpinasi reikalingų pagalbos paslaugų teikimu globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Informacija apie globą (rūpybą): 

Globos centraiViskas apie globą

Vaiko teisių linija:

Vaiko teisių linija

Emocinė ir psichologinė pagalba:

Tėvų linijaPagalbos vaikams linija

Atnaujinimo data: 2024-01-17