>

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą planuodamos ir organizuodamos socialines paslaugas, kontroliuodamos bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybės vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.

Savivaldybės kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planus pagal socialinių paslaugų planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“.

Kur kreiptis, norint gauti socialines paslaugas

Dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, fizinis suinteresuotas asmuo tiesiogiai žodžiu ar raštu, paštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios ar nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, teikiančią ir (ar) organizuojančią prevencines socialines paslaugas.
Atsižvelgdamas į asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo, suinteresuoto asmens nurodytą problemą ar priežastį, dėl kurios kreipiamasi dėl prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas (pavyzdžiui: socialinis darbuotojas, psichologas), iš karto (jei asmuo kreipiasi tiesiogiai) arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (jei asmuo kreipiasi paštu ar elektroniniu paštu arba jei dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kreipiasi suinteresuotas asmuo), susisiekęs su asmeniu (šeima), aptaria asmens (šeimos) situaciją, galimos (-ų) prevencinės (-ių) socialinės (-ių) paslaugos ( ų) turinį, labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as), siekiamus rezultatus ir, esant asmens (šeimos) poreikiui, pasiūlo jam (jai) labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as), teikiamą (-as) šios įstaigos, ir (ar) pasiūlo kreiptis jam (jai) į konkrečią prevencinę socialinę paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą (nurodo jos pavadinimą, veiklos adresą, kontaktinį telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą). Jeigu dėl objektyvių aplinkybių su asmeniu (šeima) nėra galimybės susisiekti per 5 darbo dienas (pavyzdžiui: asmuo gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje, nurodomi netikslūs asmens (šeimos) kontaktiniai duomenys ar kt.), specialistas susisiekia su asmeniu (šeima) iš karto išnykus šioms aplinkybėms.

Dėl bendrųjų ar specialiųjų socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.
Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai nustato pareiškėjo socialinių paslaugų poreikį. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu, priimamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
Asmuo, besikreipiantis socialinių paslaugų, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu.
Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

Socialinės priežiūros akreditavimas

Socialines paslaugas teikiančių įstaigų adresai

Socialinių paslaugų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

Socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių programų priežiūrą bei vertinimą atlieka Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sppd.lt). 

Socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyrius.

Globos įstaigų sąrašai.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO 2022 M. SAVIVALDYBĖSE VERTINIMAS - 1 dalis (duomenys),SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO 2022 M. SAVIVALDYBĖSE VERTINIMAS - 2 dalis (grafikai)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMAS SAVIVALDYBĖSE 2021 M.

PRAŠYMŲ FORMOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI

Atnaujinimo data: 2024-01-17