Turiu negalią ir noriu dirbti: ką daryti?

Jei turite negalią ir norite susirasti darbą, rekomenduojame kreiptis į Užimtumo tarnybą.

 Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• registruotis naudojantis Užimtumo tarnybos el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.  

Būtent čia susitiksite su potencialiais darbdaviais, kurie įdarbindami jus galės pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui arba darbo vietos pritaikymui. O jūs, jei bus toks poreikis, turėsite galimybę gauti profesinės reabilitacijos paslaugą, papildomą atvejo vadybininko pagalbą įsidarbinant ar jau įsidarbinus, paramą steigiant darbo vietą sau ar paramą mokymuisi, kelionės išlaidoms ir panašiai. 

Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus žmonėms su negalia, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. Pavyzdžiui, žmogui su negalia padedama susitvarkyti įsidarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas. Paskirtas atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja darbdavį, kaip naujajam darbuotojui turėtų būti pritaikyta darbo vieta.

Žmogui su negalia gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus. Šiuo atveju padedama išspręsti naujoje darbovietėje kylančias problemas, dėl kurių žmogus su negalia gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja, kaip užtikrinti asmens su negalia teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų.

Žmonės su negalia taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti savo darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje žmogui su negalia reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą. Čia bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. 

Pagalba darbo vietą susikuriant sau

Jei vis svarstote pradėti savo verslą, turite galimybę pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiama parama. 
Parama verslui kurti teikiama asmenims, kurie nori susikurti darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (siųstiems bedarbiams), jeigu darbo vietos steigiamos labai mažose įmonėse.  

Finansuojami tie darbo vietos steigimo projektai, kurie padės įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

2024 m. gali būti kompensuojama iki 28,6 tūkst. Eur* jo darbo vietos steigimo išlaidų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

•    darbo priemonėms įsigyti;
•    turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėn. nuo numatomos darbo vietos įsteigimo dienos valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

* vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2024 metais tai sudarys 28,6 tūkst. Eur.  

Vizualas „Kaip susikurti darbo vietą sau?“ asmenims, turintiems regos negalią.

Kaip viskas vyksta:  

•    Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptariate ir sudarote individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta ši savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.
•    Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt paskelbia paramos verslui kurti paraiškų atrankos konkursą. Užimtumo tarnyba, paskelbusi paraiškų atranką, organizuos paramos verslui kurti mokymus.
•    Pateikiate paraišką subsidijai gauti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
•    Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Taip pat paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus ir, prireikus, – pagal papildomus vertinimo kriterijus.
•    Tvirtinamas finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašas. 
•    Jei jūsų paraiška patvirtinama, per 3 mėnesius turite įsteigti labai mažą įmonę ir per 20 darbo dienų nuo jos įsteigimo, pateikus Užimtumo tarnybai reikiamus dokumentus, esate kviečiamas pasirašyti sutartį.
•    Įsteigta sau darbo vieta, turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Parama dirbantiems atviroje darbo rinkoje

Įdarbinimas subsidijuojant. Subsidija darbo užmokesčiui skiriama siekiant padėti asmenims įsitvirtinti arba išlikti darbo rinkoje. Darbdaviui kompensuojama dalis negalią turinčių žmonių darbo užmokesčio išlaidų. Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. dalyvumo lygis arba sunkaus neįgalumo lygis, subsidija darbo užmokesčiui mokama neterminuotai. Asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. dalyvumo lygis ar vidutinio neįgalumo lygis, subsidija darbo užmokesčiui mokama iki 36 mėnesių, asmenims, kuriems nustatytas 45–55 proc. dalyvumo lygis arba lengvo neįgalumo lygis – iki 6 mėnesių.

Darbo vietų pritaikymas. Ši priemonė taikoma bedarbių įdarbinimui ar dirbančių darbo vietos išlaikymui, subsidijuoti darbo priemonių, darbuotojo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymą.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms. Darbo asistentas žmogui su negalia, jei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra yra nustačiusi darbo asistento pagalbos poreikį, padeda atlikti su darbu susijusias funkcijas. Darbdaviui skiriama subsidija darbo asistento išlaidoms.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kompleksas. Priemonės gali būti taikomos kompleksiškai, derinant skirtingas priemones: profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, parama judumui, įdarbinimas subsidijuojant, subsidija darbo asistento išlaidoms, darbo vietų pritaikymo subsidijavimas, parama verslui kurti.

Paslaugos įdarbinant žmones su negalia

Vizualas „Paslaugos įdarbinant žmones su negalia“ asmenims, turintiems regos negalią.

Esu asmuo su negalia ir dirbu: ką turiu žinoti? 

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, nuo rugpjūčio 1 dienos jis privalo tenkinti darbuotojo, turinčio negalią, prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateikė prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. 

Vizualas „Svarbu darbuotojui su negalia“ asmenims, turintiems regos negalią.

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką ir teisė grįžti dirbti visą darbo laiką. Darbo kodeksas leidžia prašyti darbdavio dirbti ne visą darbo laiką neribotą laikotarpį, jeigu jūsų prašymas pagrįstas sveikatos būkle, neįgalumu, būtinybe slaugyti šeimos narį ar kitą kartu gyvenantį asmenį. Taip pat jeigu to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, auginantys vaiką iki 8 m., vienas auginantis vaiką iki 14 m. ar vaiką su negalia iki 18 metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.

Kasmetinės apmokamos atostogos. Jeigu turite negalią ar vienas auginate vaiką su negalia iki 18 m., jums priklauso 25 d. d. apmokamų atostogų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, arba 30 d. d. atostogų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Vaiką su negalia iki 18 m. auginantys darbuotojai yra prioritetų sąraše, kai sudaroma kasmetinių atostogų eilė darbovietėje. Tai reiškia, kad šie darbuotojai vieni pirmųjų gali rinktis atostogų laiką.

Darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas, jeigu to prašo darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį ar žmogų su negalia, taip pat jeigu to prašo darbuotojas, sergantis chroniška liga, kurios paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijai.

Nemokamos atostogos. Jei turite negalią, auginate  vaiką su negalia iki 18 m. arba slaugote asmenį su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.

Jeigu darbdaviui pateikiate sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie savo sveikatos būklę, slaugote sergantį šeimos narį ar kitą su kartu gyvenantį asmenį, nemokamos atostogos jums turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. 

Mamadienis/tėvadienis. Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį (arba sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę). 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbuotojas su negalia ar šeimos narį su negalia, ar kartu su juo gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, slaugantis darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį įspėjęs darbdavį prieš 5 d. d., kai dėl neįgalumo, ligos ar slaugymo negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos.

Darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau (negu 1 m.), - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina vaiką su negalia iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Darbuotojus su negalia, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Negalima be sutikimo skirti budėti pasyviai ar budėti pasyviai namie. Darbdavys pasyviai budėti namuose gali skirti tik su darbuotojo, auginančio vaiką su negalia iki 18 metų, žmogų su negalia slaugančio, asmenų su negalia, jeigu jiems nedraudžia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros išvada, sutikimu.

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

•    Jei jums nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis) ar sunkaus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 1005 eurai. 

•    Jei jums nustatytas 30–55 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. – darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis); vidutinio ar lengvo neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 935 eurai. 

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą, 2024 metais taikomas NPD – 747 eurai, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę.

Darbuotojui suprantama kalba. Darbdavys jums turi pateikti visą reikalingą informaciją lietuvių ar kita jums suprantama kalba, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba.

Noriu įdarbinti žmogų su negalia: ką daryti? 

Jei esate darbdavys ir ieškote darbuotojų laisvai darbo vietai užimti, visuomet galite kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• laisvas darbo vietas registruoti Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu [email protected].

Rasti tinkamą specialistą čia jums padės tarpininkas. 

Visų pirma kartu parengsite laisvos darbo vietos aprašą, aptarsite darbo sąlygas, darbuotojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tinkamo darbuotojo profilį, kandidatų į laisvą darbo vietą atrankos būdus, laikotarpį, per kurį bus rastas darbuotojas, taip pat – kur bus vykdomos darbuotojų atrankos: įmonėje ar Užimtumo tarnyboje. 

Darbdaviui atsirinkus kandidatą su negalia, galima pasinaudoti subsidijomis jo darbo užmokesčiui.

Subsidijos įdarbinant darbuotojus su negalia

Vizualas „Subsidijos įdarbinant darbuotojus su negalia“ asmenims, turintiems regos negalią.

Jeigu jūsų įdarbinamam žmogui su negalia Užimtumo tarnyboje teikta įdarbinimo su pagalba paslauga, atvejo vadybininkas suteiks konsultacijas, kaip būsimam darbuotojui turi būti pritaikyta darbo vieta, o jeigu iškiltų nesklandumų pradėjus dirbti – tarpininkaus juos sprendžiant. 

Įdarbinant žmogų su negalia, darbdavys taip pat gali gauti subsidiją jo darbo vietos pritaikymui. Įdarbinus asmenį su negalia į tokią darbo vietą, subsidija jo darbo užmokesčiui nemokama. Taip pat subsidija gali būti skirta darbo vietos pritaikymui jau dirbančiam darbuotojui, kuriam nustatytas iki 25 proc. dalyvumo lygis ar sunkaus neįgalumo lygis arba 30–40 proc. dalyvumo lygis ar vidutinio neįgalumo lygis.

Paraiškose planuojamoms darbo vietoms pritaikyti subsidijos dydis vienai darbo vietai 2024 m. negali viršyti 28,6 tūkst. Eur*. Subsidijos lėšos gali būti skiriamos:

•    techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti žmonėms su negalia, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia darbuotojui su negalia darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti);

•    turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai, patalpoms) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą žmonėms su negalia, pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios darbuotojas su negalia nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas.

*vienai darbo vietai pritaikyti gali būti skirta ne daugiau kaip 31 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2024 metais tai sudaro 28,6 tūkst. Eur. Pritaikyti darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas – ne daugiau kaip 4,7 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2024 metais tai sudaro 4343 Eur.

Kaip gauti subsidiją žmogaus su negalia darbo vietai pritaikyti

Vizualas „Kaip gauti subsidiją žmogaus su negalia darbo vietos pritaikymui“ asmenims, turintiems regos negalią.

Kaip gauti subsidiją žmogaus su negalia darbo vietos pritaikymui: 

  • Darbdavys gali pateikti paraišką tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
  • Darbdavys, kurio paraiška patvirtinama, kviečiamas pasirašyti sutartį.
  • Darbdavys pritaiko darbo vietą ir įdarbina asmenį su negalia arba šioje darbo vietoje dirba įmonės darbuotojas, kuriam buvo pritaikyta ši darbo vieta.
  • Tokią pritaikytą darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos pritaikymo.

Darbdaviai gali gauti subsidijas darbo asistento išlaidoms, jeigu negalią turinčiam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti buvo nustatytas darbo asistento pagalbos poreikis. Subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis – 62 proc. patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną asmenį, atsižvelgiant į šių asmenų faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta darbo asistento pagalba. Darbo asistento pagalbos poreikį ir jo terminą nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra, ji informaciją apie priimtą sprendimą pateikia Užimtumo tarnybai.
Subsidijos darbdaviui, įdarbinančiam žmones su negalia

Papildomos garantijos darbe žmonėms su negalia

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu neįrodote, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, nuo rugpjūčio 1 dienos privalote tenkinti darbuotojo, turinčio negalią, prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jis pateikė prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę, arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. 

Galimybė dirbti ne visą darbo laiką ir teisė grįžti dirbti visą darbo laiką. Darbo kodeksas leidžia prašyti darbdavio dirbti ne visą darbo laiką neribotą laikotarpį, jeigu darbuotojo su negalia prašymas pagrįstas sveikatos būkle, neįgalumu, būtinybe slaugyti šeimos narį ar kitą kartu gyvenantį asmenį. Taip pat jeigu to prašo nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, auginantys vaiką iki 8 m., vienas auginantis vaiką iki 14 m. ar vaiką su negalia iki 18 metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Kasmetinės apmokamos atostogos. Jeigu darbuotojas turi negalią ar vienas augina neįgalų vaiką iki 18 m., jam priklauso 25 d. d. apmokamų atostogų, jei dirbama penkias dienas per savaitę, arba 30 d. d. atostogų, jei dirbama šešias dienas per savaitę. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Vaiką su negalia iki 18 m. auginantys darbuotojai yra prioritetų sąraše, kai sudaroma kasmetinių atostogų eilė darbovietėje. Tai reiškia, kad šie darbuotojai vieni pirmųjų gali rinktis atostogų laiką.

Darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijai.

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

•    Jei darbuotojui su neglia nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis) ar sunkaus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 1005 eurai.

•    Jei darbuotojui su negalia nustatytas 30–55 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. – darbingumo lygis arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis); vidutinio ar lengvo neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 935 eurai.

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą, 2024 metais taikomas NPD – 747 eurai, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę.

Nemokamos atostogos. Jei darbuotojas turi negalią, augina vaiką su negalia iki 18 m. arba slaugo asmenį su negalia, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.

Jeigu darbuotojas su negalia jums pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, slaugo sergantį šeimos narį ar kitą su kartu gyvenantį asmenį, nemokamos atostogos jam turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. 

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Darbuotojas su negalia turi pirmumo teisę likti dirbti, kai perteklinę funkciją vykdo keletas darbuotojų. 

Pirmenybė likti dirbti, be kitų grupių, priklauso darbuotojams, kurie vieni augina neįgalų vaiką iki 18 m. taip pat vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis nei 55 proc. darbingumo lygis, o jeigu prižiūrimi pensinio amžiaus šeimos nariai, jiems turi būti nustatyti vidutiniai arba dideli specialieji poreikiai, jeigu minimų darbuotojų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

Be to, galioja 3 kartus ilgesnis įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Įprastas įspėjimo terminas siekia 2 sav., jei darbuotojas dirba trumpiau nei metus, ir 1 mėn., jei darbuotojas dirba ilgiau nei metus. Neįgalius darbuotojus, o taip pat darbuotojus, auginančius vaiką iki 18 m., įspėti apie atleidimą reikia prieš 1,5 mėn. (6 sav.), jei dirbo trumpiau nei metus, arba prieš 3 mėn., jei dirbo 1 metus ir ilgiau.

Negalima be sutikimo skirti budėti pasyviai ar budėti pasyviai namie. Darbdavys pasyviai budėti namuose gali skirti tik su darbuotojo, auginančio neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugančio, neįgaliųjų, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvada, sutikimu.

Mamadienis/tėvadienis. Tėvai, auginantys 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį (arba sutrumpinti darbo laiką 2 valandomis per savaitę). 

Darbuotojui suprantama kalba. Darbdavio pareiga – pateikti negalią turinčiam darbuotojui visą reikalingą informaciją lietuvių ar kita jam suprantama kalba, pavyzdžiui, lengvai suprantama kalba.

Atnaujinimo data: 2024-01-17