Lygios galimybės yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių ir principų. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, daugelyje Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių įvairius visuomeninius santykius, yra įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymą principas. Kiekvienas visuomenės narys turi turėti vienodas galimybes siekti išsimokslinimo, karjeros, tobulintis, veikti visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse.

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose bei Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

Pagrindinis įstatymas, reguliuojantis lygias galimybes yra Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (toliau – įstatymas). Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Siekiant įtvirtinti didesnę asmenų teisių apsaugą bei patobulinti lygias galimybes reglamentuojančią teisinę bazę, įstatyme įgyvendinamos šių Europos Sąjungos direktyvų nuostatos:

Įstatyme įtvirtintas draudimas diskriminuoti, įskaitant priekabiavimą bei seksualinį priekabiavimą. Šiuo metu įstatyme įtvirtinti šie diskriminacijos pagrindai: lytis, rasė, tautybė, pilietybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis (įskaitant šeiminę padėtį), tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija.

Lygios galimybės įgyvendinamos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, švietimo įstaigose, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų institucijose, darbovietėse ir valstybės tarnyboje, vartotojų teisių apsaugos srityje, organizacijose.

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, asmuo, patyręs diskriminaciją turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.

Svarbu tai, jog įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo pareigos diskriminacijos bylose perkėlimas atsakovui. Teismuose ar kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos, skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas.

Asmenims, kurie pateikė skundą dėl diskriminacijos, dalyvauja byloje dėl diskriminacijos ar pranešė apie diskriminaciją, jų atstovams ar asmenys, liudijantiems ir teikiantiems paaiškinimus dėl diskriminacijos, yra taikoma teisinė apsauga, kad šie nebūtų persekiojami ir būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio ar neigiamų padarinių.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys lygias galimybes:

Naudingos nuorodos:

Atnaujinimo data: 2024-01-17