2021 m. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos, kuria nustatoma Europos vaiko garantijų sistema, siekiant skatinti vaikų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, lygias galimybes. Šiandien vis dar apie 22,2 proc. vaikų Europos Sąjungoje yra skurdo ir (ar) socialinės atskirties rizikoje. Vaiko garantijų sistemos pagalba siekiama užkirsti kelią vaikų socialinei atskirčiai ir su ja kovoti, užtikrinant vaikų prieigą prie pagrindinių paslaugų, taip pat prisidedant prie vaiko teisių gynimo kovojant su vaikų skurdu ir skatinant lygias galimybes.

Ką numato Vaiko garantijos?

Vaiko garantijos nurodo, kad siekiant apsaugoti vaikus nuo skurdo ir socialinės atskirties, būtina kiekvienam vaikui garantuoti:
1. nemokamą ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą
2. nemokamą mokslą (apimant ir vaikų į(si)traukimą į popamokinę veiklą)
3. nemokamą sveikatos priežiūrą
4. sveiką mitybą (apimant ir nemokamą bent 1 sveiko maisto porciją kiekvieną dieną mokykloje, taip pat ir atostogų metu ar tada, kai mokyklos nedirba dėl kitokių priežasčių)
5. tinkamą būstą. 

Ką turi padaryti valstybės, kad tinkamai įgyvendinti Vaiko garantijas? 

•    Paskirti nacionalinį Vaiko garantijų koordinatorių – asmenį, atsakingą už Vaiko garantijų įgyvendinimą Lietuvoje. 
•    Identifikuoti labiausiai pažeidžiamas vaikų grupes, ir kliūtis, su kuriomis vaikai susiduria norėdami gauti išvardintas paslaugas.
•    Parengti nacionalinį veiksmų planą, apimant konkrečius tikslus, atitinkamas priemones ir stebėsenos bei vertinimo priemones. Laikotarpis – iki 2030 m.
•    Kas 2 metus teikti ataskaitas Europos Komisijai dėl nacionalinio plano įgyvendinimo. 
•    Skirti pakankamai išteklių iš nacionalinių ir ES lėšų, visų pirma „Europos socialinio fondo +“ ir Europos regioninės plėtros fondo, pasinaudoti REACT-EU, „InvestEU“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone, kai tikslinga. Labiausiai paveiktos šalys: skirti bent 5 % „Europos socialinio fondo +“ biudžeto lėšų kovai su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi.

Kokios yra Lietuvoje identifikuotos labiausiai pažeidžiamos vaikų grupės?

2020-2021 m. Lietuva buvo viena iš valstybių narių, dalyvavusių ES parengiamųjų veiksmų III etape „Vaiko garantijų išbandymas ES valstybėse narėse“. Kartu su Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionaliniu komitetu ir Jungtinių Tautų vaikų fondo Europos ir Vidurio Azijos regioniniu biuru buvo dalyvaujama atliekant Vaiko garantijų užtikrinimo Lietuvoje giluminę analizę. Identifikuotos šios pažeidžiamos grupės: vaikai globos sistemoje; vaikai, turintys negalią; vaikai kt. institucijose (pvz., socializacijos centruose); vaikai, gyvenantys šeimose, kuriose nepalankios sąlygos; tautinių mažumų vaikai/vaikai migracijoje.

2021 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Paslaugų šeimoms prieinamumo analizė“ taip pat identifikavo šias pažeidžiamas grupes: vaikai, turintys negalią ar raidos sutrikimų; vaikai, kurie linkę į teisės pažeidimus, turi elgesio sutrikimų, patiria mokymosi sunkumus; vaikai, kuriuos augina vieniša mama/ tėtis; vaikai, gyvenantys šeimose, kuriose žemas pajamų lygis. 

Su Vaiko garantijų sistemos įgyvendinimo 2023–2030 metais Lietuvoje veiksmų planu galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8353f840a2111eeb489c7d891071d0a

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02