TEISĖS AKTAI, STRATEGIJOS IR PROGRAMOS

Svarbiausi teisės aktai, susiję su vaiko teisių apsauga:

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Tai pagrindinis tarptautinis dokumentas, apibrėžiantys vaiko pilietines, politines, socialines, ekonomines ir kultūrines teises bei tai, kaip jos turi būti užtikrintos ir apsaugotos. Tai – plačiausiai ratifikuota tarptautinė žmogaus teisių sutartis pasaulio istorijoje.

Europos Komisijos vaiko teisių strategija

2021 m. Europos Komisija priėmė pirmąją išsamią ES vaiko teisių strategiją, kurios tikslas – padėti kuo geresnio gyvenimo pagrindus Europos Sąjungos ir viso pasaulio vaikams.
Strategija apima 6 temines sritis, t.y.: 1) vaikai – demokratinio gyvenimo pokyčius lemianti jėga; 2) vaikų teisė išnaudoti visą savo potencialą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; 3) vaikų teisė nepatirti smurto; 4) vaikų teisė į jų interesus atitinkantį teisingumą; 5) vaikų teisė saugiai naršyti skaitmeninėje aplinkoje ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis; 6) vaikų teisės visame pasaulyje. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Trečioji knyga: Šeimos teisė)

Civilinio kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas.

Vaiko globos organizavimo nuostatai 

Šie nuostatai paaiškina, kaip užtikrinamas pasirengimas vaiko globai (rūpybai) arba vaiko priežiūrai, apibrėžia vaiko globos (rūpybos) nustatymą ir vykdymą, vaiko globos (rūpybos) priežiūrą, vaiko laikinosios globos (rūpybos) pratęsimą ir vaiko globos (rūpybos) pasibaigimą.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Šis teisės aktas užtikrina vaiko teisių ir laisvių įgyvendinimą, gynimą ir apsaugą, vaiko interesus, nustato pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, apibrėžia vaiko teisių užtikrinimo ir apsaugos mechanizmus, vaiko teisių apsaugos sistemos institucijas, jų veiklos teisinius pagrindus ir bendrąsias atsakomybės už vaiko teisių pažeidimus nuostatas. Tai pagrindinis Lietuvoje galiojantis teisės aktas, perkeliantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatas į Lietuvos teisinę sistemą. 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai:

Atvejo vadybos tvarkos aprašas

Šis teisės aktas paaiškina, kaip turi būti inicijuojamas, organizuojamas ir vykdomas atvejo vadybos procesas – tiek tais atvejais, kai vaikui ir šeimai inicijuojama pagalba dėl nustatytų vaiko teisių pažeidimų šeimoje, tiek tais atvejais, kai tokių pažeidimų nėra, bet vaikui ir (ar) šeimai yra reikalinga kompleksinė pagalba. 

Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašas

Šis aprašas paaiškina, kaip yra inicijuojamas, organizuojamas ir vykdomas mobiliųjų komandų darbas tais atvejais, kai dirbama su vaiku ir (ar) šeima, esančia krizinėje situacijoje, apibrėžia mobiliųjų komandų specialistų bendradarbiavimą su atvejo vadybininkais, rekomendacijų dėl tolimesnio darbo su šeima ir (ar) vaikų rengimą, mobiliųjų komandų specialistų funkcijas, jų atranką, kt.

Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas

Šis teisės aktas nustato vaiko laikinosios priežiūros organizavimą, nustačius vaiko apsaugos poreikį, taip pat, laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymą, vaiko laikinosios priežiūros pratęsimo, pakeitimo ir nutraukimo tvarką.

Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas

Tai teisės aktas, kuris nustato vaiko, dėl kurio gautas pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą, situacijos vertinimo tvarką, rizikos veiksnius, kurie nustatomi atliekant vaiko situacijos vertinimą, būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio ar vaiko apsaugos poreikio nustatymą. Taigi, tai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vaiko teisių specialistai atlieka galimų vaiko teisių pažeidimų vertinimą. 

Strategijos ir programos 

Vaiko gerovės 2022-2026 metų veiksmų planas

Plano tikslas – įgyvendinti vaiko gerovei skirtas priemones, kurios padėtų užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, ypač daug dėmesio skiriant pažeidžiamiausiems vaikams, didinant paslaugų ir kitų pagalbos mechanizmų prieinamumą vaikams ir jų šeimoms, didinti visuomenės sąmoningumą ir informuotumą vaiko teisių klausimais, plėtoti priemones, kurios padėtų stiprinti vaikų šeimas, taip užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką vaikui, vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) galimybes tinkamai rūpintis vaikais, taip pat kurti sąlygas vaikams visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų pasirengę savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021-2024 metų veiksmų planas

Siekiant sisteminio požiūrio, plėtojant kompleksinę, integralią sveikatos priežiūros, socialinę pagalbą, ugdymo ir švietimo pagalbą asmenims (taip pat ir vaikams), kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas parengtas planas, kuris numato konkrečias priemones šiam tikslui pasiekti. 

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas

Šio plano ir jame numatytų priemonių pagalba siekiama 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinti nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius perėjimo iš institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemos kūrimą.

Ankstesnės (pasibaigusios) strategijos ir programos:

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

2003 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją. (toliau – Koncepciją), kuria valstybė įsipareigoja kurti ir stiprinti vaiko gerovę. Jos tikslas – pasiekti politinį susitarimą dėl vaiko gerovę lemiančių vertybių, nuostatų ir numatyti vaiko gerovės įgyvendinimo gaires. Koncepcija – tai vaiko politikos ateities įžvalgos. Vadovaujantis Koncepcija, nuosekliai įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, daromos nuoseklios reformos, kuriamos strategijos, įgyvendinimo planai, įstatymų bei lydimųjų teisės aktų pakeitimai.

Koncepcijoje pateikiami pagrindiniai vaiko gerovės politikos principai ir vertybės. Remiantis šiais principais ir vertybėmis, konstatuojamos pagrindinės vaiko gerovės problemos Lietuvoje, numatomi pagrindiniai vaiko gerovės politikos siekiai artimiausiam dešimtmečiui pagrindinėse vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse bei nurodomos vaiko gerovės politikos įgyvendinimo strateginės gairės.

Vaiko gerovės programa 2013–2018 m.

Siekdama užtikrinti Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano bei Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano tęstinumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Vaiko gerovės 2013–2018 m. programą. Jos tikslas – atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai, o netekusiam tėvų globos vaikui – tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Programa siekia plėtoti  paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, ypatingą dėmesį skiriant ankstyvajai prevencijai ir intervencijai  plėtojant nestacionarias paslaugas vaikams  ir šeimoms, siekiant sumažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose ir netenkančių tėvų globos.

Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa

Siekdama mažinti smurto paplitimą prieš vaikus ir tarp vaikų bei jų šeimose įgyvendinama tęstinė Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa. Programos įgyvendinimo tikslas – ugdyti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, kompleksiškai šalinti smurto prieš vaikus priežastis, sukurti pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimų nariams pagalbos ir prevencijos priemonių sistemą, mažinti smurto prieš vaikus paplitimą. Programos priemonės skiriamos vaikams, galintiems nukentėti ar nukentėjusiems nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo bei apleistumo, jų šeimoms, smurto ir patyčių prevencijai mokyklose.

Atnaujinimo data: 2024-02-02