Lietuvoje taikomų šeimos politikos priemonių tyrimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-0002 „Pasirengimas reformai, skirtai išplėsti finansines paskatas ir paslaugas jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms“,  organizavo „Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ir vaikus auginančioms šeimoms plėtros galimybių analizės tyrimo“ atlikimą (toliau – Tyrimas), kurį įgyvendino UAB „CIVITTA“.

Tyrimas buvo vykdomas siekiant įvertinti Lietuvoje taikomų šeimos politikos priemonių efektyvumą, prieinamumą, kokybę bei plėtros galimybes, jų poveikį gimstamumo, migracijos, šeimų stabilumo, skurdo ir socialinės atskirties reiškiniams. Tyrimas taip pat apima gerosios Europos Sąjungos šalių – Estijos, Danijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Suomijos – praktikos analizę, leidžiančią perimti užsienio šalių patirtį šeimos politikos srityje ir Lietuvos vykdomą šeimos politiką įvertinti tarptautiniame kontekste. Sujungdamas Lietuvos šeimos politikos efektyvumo ir užsienio šalių gerosios praktikos analizių rezultatus Tyrimas pateikia rekomendacijas Lietuvos šeimos politikos tobulinimui, atliepiančias šaliai kylančius iššūkius ir apimančias geriausią užsienio šalių praktiką.

Tyrimo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos siūlo patobulinimus dviejose pagrindinės Lietuvos šeimos politikos srityse. Pirma rekomendacijų dalis skatina pakeitimus, susijusius su pagrindinio šeimos politikos uždavinio atnaujinimu, kuriuo, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, raginama laikyti efektyvesnę tėvų integraciją į darbo rinką kuriant geresnes sąlygas derinti šeimos ir profesines pareigas. Antroji rekomendacijų dalis susijusi su galimybėmis tobulinti lietuviškosios šeimos politikos organizacinius aspektus.

Tyrimo ataskaita buvo naudotasi rengiant Bazinį pasaugų šeimai paketą, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus, turės užtikrinti visos savivaldybės.

Tyrimo ataskaita.

Atnaujinimo data: 2024-01-17