Dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais

2024 m. gegužės mėnesį, minint Motinos dieną, ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, kaip ir kasmet, numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį, šiam apdovanojimui teikiami asmenys, nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlyti kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

Teikiami apdovanojimui gali būtine tik motinos, bet ir tėvai, įmotės ir įtėviai, globėjos (rūpintojos) ir globėjai (rūpintojai), kurie ne tik yra daugiavaikiai (užauginę iki 18 m. tris ar daugiau vaikų), bet atitinka ir / ar kitus kriterijus, nurodytus „Atmintinėje teikiantiems kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“.Siūlant asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, turėtų būti vertinami nuopelnai apimant ne tik daugiavaikiškumo kriterijų, bet ir kitus nuopelnus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės, globos (rūpybos) stiprinimo bendruomenėje. Gali būti teikiami apdovanojimui tos pačios šeimos tiek tėtis (įtėvis, globėjas (rūpintojas)), tiek mama (įmotė, globėja (rūpintoja)), tiek kartu, tiek atskirai, jei jie abu atitinka numatytus kriterijus. Ypatingas dėmesys skirtinas asmenims, turintiems negalią ar auginantiems negalią turinčius vaikus, taip pat pasižymėjusiems išskirtiniais, ypatingais nuopelnais motinystei, tėvystei, globai (rūpybai).

Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 13 straipsniu, asmens, kuris jau buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, apdovanoti už tuo pačius nuopelnus negalima. Pažymėtina, kad visi teikiami kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmens nuopelnais negali būti laikomas vadovavimas vaiko globos įstaigai, globos centrui, nevyriausybinei organizacijai ar kitai įstaigai, institucijai ar organizacijai, kuri dirba šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ar kt. srityje.

 

Išsamus atrankos kriterijų aprašymas ir „Teikimo apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“ formos pildymo paaiškinimas pateikiamas „Atmintinėje teikiantiems kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“.

 

Raštiškus siūlymus dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanoti ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medaliu, galima pateikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupei el. paštu [email protected] atsiunčiant užpildytą Teikimo apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“ formą (Word formatu). Teikimas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi teikiant kandidatus apdovanojimui Lietuvos Respublikos Prezidentui, todėl jame turi būti nurodytos visos sprendimui dėl apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu priimti galinčios turėti įtakos aplinkybės,pateikiama informacija turi būti išsami, teisinga ir pagrįsta. Už Teikime pateiktos informacijos tikrumą ir teisingumą atsako teikimą teikiantis subjektas.

 

Kartu būtina pateikti teikiamo asmens paso ar asmens tapatybės kortelės patvirtintą kopiją.

 

Siūlymai dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, teikimo apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu priimami ne vėliau kaip  iki 2024 m. vasario 15 d. (imtinai) (po nurodyto termino pateikti siūlymai nebus pristatomi kandidatų atrankos komisijai ir nebus svarstomas šių kandidatūrų teikimo apdovanojimams)

Atnaujinimo data: 2024-02-01