Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Šeimos kortelė 22
  • 1.

   Kas gali gauti Šeimos kortelę?

   Šeimos kortelės yra išduodamos gausioms ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, slaugančioms ar prižiūrinčioms šeimoms.

   Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

   Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

   Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

   Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

   Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

   Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

   Jeigu globoju ar slaugau neįgalų artimą giminaitį (mamą, tėvą, seserį, brolį), ar man priklauso Šeimos kortelė?

   Neįgalųjį prižiūrinčia šeima laikoma tokia šeima, kurioje tėvai prižiūri (slaugo) kartu gyvenantį pilnametį ar nepilnametį neįgalų vaiką, įvaikį, nuolatinį globotinį. Tai reiškia, kad prižiūrint ar slaugant kitą artimą giminaitį, o ne vaiką, Šeimos kortelė neišduodama.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 2.

   Kokias nuolaidas gausiu su Šeimos kortele?

   Patikrinti, kokios nuolaidos suteikiamos su Šeimos kortele, galite tinklapyje www.seimos-kortele.lt, o nuolaidų vietas atpažinsite iš specialaus Šeimos kortelės ženklo.

   Nuolaidas prekėms, paslaugoms ir renginiams suteikia Šeimos kortelės partneriai – privačios ir valstybinės įmonės ir įstaigos.

   Vienos nuolaidos bus ilgalaikės ir galios iki 3, arba iki 6 mėnesių, o kitos vienkartinės, kurios tinklapyje www.seimos-kortele.lt įvardijamos kaip „Karšti pasiūlymai“. Tai gali būti bilietai į renginį su nuolaida ar kiti panašūs vienkartiniais siūlymai.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 3.

   Ar turiu teisę gauti Šeimos kortelę, jei vienas iš vaikų mokosi ar studijuoja užsienyje?

   Taip, jūsų šeima turi teisę gauti Šeimos kortelę, nes įstatyme nėra nurodoma, kurioje šalyje vaikas turi mokytis pagal bendrojo ugdymo, taip pat formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar kurioje valstybėje turėtų studijuoti pagal nuolatinės studijų formos programą aukštojoje mokykloje.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 4.

   Kaip ir kur pildyti prašymą gauti Šeimos kortelę?

   Prašymą galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti svetainėje www.seimos-kortele.lt) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu A. Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus į departamentą.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 5.

   Kokius papildomus dokumentus reikia pridėti prie rašytinio prašymo, kai šeima yra gausi?

   Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją): pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija – visada jei siunčiamas rašytinis prašymas.

   Pagal poreikį papildomai SPPD paprašius:

   • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę,
   • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai globojami, rūpinami,
   • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
   • ugdymo įstaigos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pažymos kopija, jei vaikas pilnametis, tačiau mokosi.

   Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 6.

   Kokius papildomus dokumentus reikia pridėti prie rašytinio prašymo, kai slaugomas ar prižiūrimas vaikas su negalia?

   Prie prašymo pridedami dokumentai apie asmens duomenis, kurių nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose (pagal konkrečią šeimos situaciją): pilnamečio pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija — visada jei siunčiamas rašytinis prašymas.

   Pagal poreikį papildomai SPPD paprašius:

   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos apie nepilnamečio vaiko neįgalumo lygį arba vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija;
   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos slaugomo asmens specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
   • pažyma apie šeimos narių deklaruotą gyvenamą vietą (kai vaikas su negalia yra pilnametis bei gyvena su tėvais;
   • teismo sprendimo kopija dėl globėjo, rūpintojo paskyrimo, jei vaikas ar vaikai yra globojami, rūpinami,
   • teismo sprendimo kopija dėl įvaikinimo, jei vaikas ar vaikai įvaikinti,
   • teismo sprendimo kopija dėl pilnamečio globojamo vaiko pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo, rūpintojo paskyrimo, taip pat dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
   • teismo sprendimo kopija dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jei tėvai yra išsiskyrę.

   Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos arba notarų, arba seniūnų. Remiantis įstatymais, seniūnai seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje neatlygintinai atlieka notarinius veiksmus gyventojams, liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 7.

   Kas gali padėti pildyti prašymą Šeimos kortelei gauti?

   Savivaldybių socialiniai darbuotojai, padedantys asmenims teikti prašymus socialinei paramai gauti, savo kompetencijos ribose gali konsultuoti asmenis ir padėti pildyti prašymus bei patikrinti, kokių konkrečiai duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.

   Jeigu savivaldybės darbuotojai, turintys suteiktą prieigą prie www.spis.lt sistemos, įsitikina, kad šeima atitinka Šeimos kortelės turėtojams keliamus reikalavimus, tokiu atveju prie prašymo papildomų dokumentų kopijų pridėti nereikia.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 8.

   Pateikiau prašymą, bet nurodžiau ne tą kortelės pristatymo adresą. Ar galiu patikslinti?

   Šiuo metu nėra galimybių tikslinti Šeimos kortelės duomenis po to, kai prašymas internetu jau pateiktas. Tokiu atveju pareiškėjas iš savo www.spis.lt paskyroje nurodyto elektroninio pašto turi kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą dėl prašymo koregavimo.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 9.

   Jei gausios šeimos tėvai, kurie nebuvo susituokę, nutaria gyventi atskirai, ir teismas nėra priėmęs sprendimo dėl vaiko ar vaikų gyvenamosios vietos nustatymo – kaip sprendžiama, kuriam iš tėvų išduodama Šeimos kortelė?

   Šeimos kortelė išduodama tam iš tėvų, su kuriuo gyvena 3 ir daugiau vaikų pagal deklaruotą jų gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 10.

   Ar Šeimos kortelė priklauso šeimai, kurioje auga du vaikai, o dar vienam vaikui vyras moka alimentus, tai yra, vyras turi tris vaikus?

   Šeimos kortelė skiriama šeimai, kai trys ir daugiau vaikų faktiškai gyvena vienoje šeimoje. Jeigu du vaikai gyvena su tėčiu ir mama vienoje šeimoje, o trečias vaikas su savo mama kitoje šeimoje, tuomet nėra laikoma, jog šeima yra gausi, nepaisant to, kad asmuo turi tris vaikus, iš kurių vieno išlaikymui moka alimentus.

   Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų.

   Jeigu išsiskyręs asmuo su vaikais sukuria naują šeimą su asmeniu, kuris taip pat turi vaikų, vaikų skaičius šeimoje yra vertinamas bendrai.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 11.

   Ar budintis globotojas turi teisę gauti Šeimos kortelę?

   Budintis globotojas teisės gauti Šeimos kortelę neturi, nes jis nėra vaiko atstovas pagal įstatymą. Atkreipiame dėmesį, kad budintis globotojas ne globoja, o prižiūri vaikus ir už tai gauna nustatytą atlygį.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 12.

   Ką daryti, jeigu pamečiau Šeimos kortelę arba netyčia sugadinau?

   Pametus ar netyčia sugadinus Šeimos kortelę, galima pildyti naują prašymą naujai kortelei. Tai galima padaryti arba internetu www.spis.lt, arba teikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. Pametus arba netyčia sugadinus, nauja Šeimos kortelė išduodama nemokamai. Tačiau Šeimos kortelę sugadinus tyčiniais veiksmais, už naująją teks sumokėti iš asmeninių lėšų.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 13.

   Kiek Šeimos kortelių išduodama vienai šeimai?

   Šeimai nemokamai išduodama viena Šeimos kortelė, ant kurios nurodomi visų šeimos narių vardai ir pavardės.

   Vadovaujantis Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 18 punktu „Vienoje kortelėje nurodomi ne daugiau kaip 6 šeimos narių vardai ir pavardės. Jei šeimą sudaro daugiau kaip 6 šeimos nariai, kortelę sudaro atitinkamas skaičius kortelių, kurių kiekvienoje yra nurodomi ankstesnėje (-ėse) kortelėje (-ėse) nenurodyti šeimos narių vardai ir pavardės bei kortelės brūkšninis kodas.“

   Šeimos, kuriose yra daugiau nei 6 asmenys, turintys teisę naudotis kortele, gali gauti 2 a net 3 korteles, kurios laikomos pirmos kortelės tęsiniu ir turi tą patį identifikacinį numerį.

   Antra ar paskesnė kortelė naudojama TIK vardinių nuolaidų teikimui, kai prašoma įrodyti visų šeimos narių tapatybes ir jų asmeninę teisę naudotis nuolaidomis. Nuskaitant šeimos kortelę kai taikomos nuolaidos šis kortelės tęsinys nenaudojamas.

   Į kiekvieną paskesnę kortelę įrašomas pareiškėjas (mama, tėtis ar globėjas) ir sekantys šeimos nariai.

   Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, šeima gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo, moksleivio, studento ar neįgaliojo pažymėjimą.

   Kiekvienas šią kortelę turinčios šeimos narys nuo 6 metų amžiaus gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

   Svarbu žinoti, kad už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti 1,64 Eur pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT36 7300 0101 5987 7233, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

   Atnaujinta: 2020 02 13

  • 14.

   Kaip elgtis su Šeimos kortele, jeigu šeimoje gimsta dar vienas vaikas?

   Gimus dar vienam vaikui, gali būti teikiamas prašymas naujai kortelei. Kortelė pagaminama ir atsiunčiama nemokamai.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 15.

   Kiek laiko galioja Šeimos kortelė?

   Kortelė galioja 5 metus nuo jos pagaminimo datos, bet ne ilgiau, nei kortelės turėtojas turi teisę į kortelę.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 16.

   Ar Šeimos kortele galės naudotis kiekvienas šeimos narys?

   Taip, Šeimos kortele gali naudotis kiekvienas šeimos narys, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės. Kartu reikia pateikti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, moksleivio, studento, neįgaliojo pažymėjimą).

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 17.

   Per kiek laiko pagaminama ir atsiunčiama Šeimos kortelė?

   Šeimos kortelė pagaminama ir atsiunčiama per 30 darbo dienų nuo teisės gauti kortelę patvirtinimo. Jeigu prašymas kortelei gauti buvo pildomas ne internetu, o raštu, tuomet kortelės pagaminimas ir atsiuntimas gali užtrukti šiek kiek ilgiau.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 18.

   Šeimos kortelė manęs nepasiekė. Ką daryti?

   Jei užsakėte ir SPIS.lt rodo, kad jūsų prašymas patvirtintas ir kortelė gaminama, bet praėjus 30 kalendorinių dienų jos negavote, kortelės ieškokite PAŠTO SKYRIUJE kur laukia neįteiktos registruotos siuntos.

   Jei ir ten nerandate – gali būti, kad jau grąžinta į SPPD, nes neatsiėmėte per 30 dienų. Tokiu atveju kreipkitės kortelės administruojančios institucijos nurodytais kontaktais Telefonas: +370 706 68271 , +370 706 64244, el. paštas: seimoskortele@sppd.lt ir ji jums bus atsiųsta ar įteikta vietoje.

   Taip nutinka tada, kai atvykęs kurjeris negali įteikti jums kortelės, nes nieko neranda namuose.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 19.

   Ar reikia atlikti kokius nors veiksmus, norint suaktyvinti Šeimos kortelę?

   Kortelė aktyvuojama pirmą kartą ją panaudojus nuolaidai gauti.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 20.

   Gavau elektroninį laišką iš www.spis.lt sistemos apie galimybę susipažinti su privatumo politika. Ką turiu daryti?

   Elektroninis laiškas yra informacinis, tačiau susipažinti su privatumo politika reikia, jeigu norite internetu teikti užklausas, prašymus.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 21.

   Prisijungus prie savo paskyros www.spis.lt paskubėjau paspausti mygtuką „Atšaukti“ dėl asmens duomenų naudojimo. Ką daryti, jei vis tik noriu naudotis www.spis.lt sistema?

   Kitą kartą prisijungus prie www.spis.lt sistemos, jums vėl bus pateiktas klausimas, ar sutinkate su privatumo politika. Kai sutiksite, paslaugomis galėsite naudotis toliau.

   Atnaujinta: 2020 02 12

  • 22.

   Kaip gauti papildomą kortelę ir kaip ji veikia?

   Kiekvienas Šeimos kortelę turinčios šeimos narys nuo 6 metų amžiaus gali gauti ir naudotis papildoma Šeimos kortele. Pilnamečiai šeimos nariai papildomą kortelę sau ar nepilnamečiui šeimos nariui gali užsakyti taip, kaip ir pirmąją – pildyti prašymą interneto svetainėje www.spis.lt arba rašyti raštu ir siųsti prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

   Svarbu žinoti, kad už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą reikia sumokėti 1,64 Eur pavedimu į SPIS sistemoje nurodytą sąskaitą (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Swedbank, AB, sąskaitos numeris LT36 7300 0101 5987 7233, mokėjimo paskirtis – už papildomos kortelės gamybą ir siuntimą Vardenio Pavardenio kortelės turėtojo vardu). Papildomą kortelę šeima gaus per 30 darbo dienų nuo apmokėjimo.

   Pritaikant Šeimos kortelės nuolaidas ir lengvatas, šeima gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo, moksleivio, studento ar neįgaliojo pažymėjimą.

   Papildoma kortelė turi unikalų numerį ir yra atskira nuo pagrindinės kortelės partnerių lojalumo programų. Tai yra, kiekvienas turintis papildomą Šeimos kortelę vertinamas kaip atskiras nuolaidos gavėjas.

   Atnaujinta: 2020 02 13