Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, RU) buvo pasirašyta 2001 m. balandžio 23 d. Vilniuje. Įsigaliojo 2002 m. vasario 8 d.

Ši Sutartis taikoma šioms kiekvienos Šalies teisės aktų numatytoms socialinės apsaugos rūšims:

 Lietuvos Respublikoje -
  1) ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpoms;
  2) invalidumo pensijoms;
  3) senatvės pensijoms;
  4) pensijoms už ištarnautą laiką;
  5) našlių ir našlaičių pensijoms;
  6) žalos atlyginimui dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga;
  7) pašalpoms šeimoms, auginančioms vaikus;
  8) bedarbio pašalpoms;
  9) laidojimo pašalpoms.

  Ukrainoje -
  1) laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo pašalpoms;
  2) pensijoms, sukakus nustatytą amžių;
  3) invalidumo pensijoms;
  4) pensijoms už ištarnautą laiką;
  5) maitintojo netekimo pensijoms;
  6) pensijoms ir žalos atlyginimui dėl darbuotojo sužalojimo darbe, profesinės ligos ir jam mirus dėl minėtų priežasčių;
  7) pašalpoms šeimoms, auginančioms vaikus;
  8) bedarbio pašalpoms;
  9) laidojimo pašalpoms. 

Galiojimo laikotarpis neribotas.

Nuo šios Sutarties įsigaliojimo momento nustojo galioti 1994 m. rugsėjo 27 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo pensinio aprūpinimo srityje, tačiau pagal šį susitarimą įgytos asmenų teisės išlieka.

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos darbo ir socialinės politikos ministerijos (LT, RU) buvo pasirašytas ir įsigaliojo 2005 m. gruodžio 29 d.

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos pakeitimų ir papildymų (LT, RU) buvo pasirašytas 2017 m. gruodžio 8 d. Vilniuje. Įsigaliojo 2022 m. rugsėjo 29 d.

Susitarimo tikslas – pakeisti ir papildyti atitinkamus Sutarties straipsnius ir numatyti galimybę perskaičiuoti pensijas visiems asmenims (pagal jų prašymą) – ir tiems, kuriems pensijos buvo paskirtos vadovaujantis anksčiau galiojusiu 1994 m. rugsėjo 27 d. Vilniuje pasirašytu susitarimu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo pensinio aprūpinimo srityje, ir tiems, kuriems pensija buvo paskirta vadovaujantis Sutartimi. Tokiu būdu būtų užtikrintas socialinis teisingumas, nes asmuo pensiją už Lietuvoje įgytą socialinio draudimo stažą gautų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Susitarime nustatyta, kad kiekviena valstybė skiria ir moka pensijas už draudimo (darbo) stažą, įgytą pagal tos valstybės teisės aktus, o sovietinį stažą įskaito ir pensiją už šį stažą skiria tos šalies, kurios teritorijoje įgytas draudimo stažas yra ilgesnis, kompetentinga įstaiga. Jei draudimo stažo, įgyto šalių teritorijose, trukmė vienoda, sovietinį stažą įskaito tos šalies, kurioje asmuo buvo paskutinį kartą apdraustas, kompetentinga įstaiga. Toks sovietinio stažo įskaitymo principas yra numatytas dvišalėse sutartyse su Latvija, Estija ir Moldova.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos (LT, RU) buvo pasirašytas 2015 m. rugpjūčio 28 d. Kijeve. Įsigaliojo 2015 m. gruodžio 30 d. 

Šiuo susitarimu numatoma įsteigti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybą, kurios tikslas - remti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti draugišką Lietuvos ir Ukrainos tautų bendradarbiavimą. Taryba savo tikslą įgyvendins remdama ir finansuodama Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainus, įvairius projektus, renginius, susitikimus bei kitas iniciatyvas.

Atnaujinimo data: 2024-01-17