Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, ar vienas iš vaiko senelių (jeigu jis atitinka sąlygas ir tik tuo atveju, jeigu teisę gauti vaiko priežiūros išmoką tam pačiam vaikui prižiūrėti turi bent vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), be to, seneliai negali gauti vaiko priežiūros išmokos už neperleidžiamus mėnesius), kuris:

  • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu, išskyrus atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 22 straipsnio 10, 11 ir 12 dalyse;
  • įstatymų nustatyta tvarka yra išėjęs jam suteiktų vaiko priežiūros atostogų arba vaiko priežiūros laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos dėl grįžimo į darbą ar tarnybą, taip pat atvejus, kai asmuo tapo neapdraustu asmeniu (žr. žemiau);
  • iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, išskyrus atvejus, kai apdraustasis asmuo neturi reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos (tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai).

Motinystės socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos motinystės socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokas, nedarbo draudimo išmokas ir dalinio darbo išmokas.

Savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus asmenis, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami atitinkama individualia veikla), socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Asmenų, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami atitinkama individualia veikla, socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas. Jeigu šios įmokos priskaičiuotos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos priskaičiuotos nuo mažesnės arba didesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję stažą išmokai gauti, jeigu iki vaiko priežiūros atostogų pradžios už juos buvo sumokėtos motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

Jeigu apdraustasis, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, gaunančiam vaiko priežiūros išmoką, kuris tapo neapdraustu asmeniu (pasibaigus darbo sutarčiai, atleistam  iš  tarnybos, nutraukusiam individualią veiklą ir pan.), vaiko priežiūros išmoka mokama ta pačia tvarka kaip ir dirbantiems ir išleistiems vaiko priežiūros atostogų asmenims. 

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš senelių, turinčiam reikalaujamą motinystės socialinio draudimo stažą, kuris per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos tapo neapdraustu asmeniu (pasibaigus darbo sutarčiai, atleistam iš tarnybos, nutraukusiam individualią veiklą ir pan.) ir dėl to negavo vaiko priežiūros atostogų, vaiko priežiūros išmoka mokama ta pačia tvarka kaip ir dirbantiems ir išleistiems vaiko priežiūros atostogų asmenims. 

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, gaunančiam pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, kuris nėra apdraustas motinystės socialiniu draudimu, vaiko priežiūros išmoka mokama bendra įstatymo nustatyta tvarka, jeigu jam buvo mokėta motinystės ar tėvystės išmoka ir jis turi nustatytą motinystės socialinio draudimo stažą.

Apdraustojo, turinčio teisę į vaiko priežiūros išmoką, vaikui teisės aktų nustatyta tvarka nustačius laikinąją ar nuolatinę globą ar apdraustajam, turinčiam teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, teismo sprendimu apribojus tėvų (tėvo ar motinos) valdžią arba apdraustąjį teismo nutartimi atleidus ar nušalinus nuo globėjo pareigų, ši išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas kitą dieną po teismo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos, jeigu teismas nenutaria jų vykdyti skubiai.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė

Vaiko priežiūros išmoka mokama vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, išskyrus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytas išimtis, nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos tol, kol vaikui sueis aštuoniolika arba dvidešimt keturi mėnesiai, arba vaiko priežiūros atostogų, suteiktų pagal Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalį, laikotarpiu, išskyrus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytas išimtis.

Tėvai gali pasirinkti, ar jie nori vaiką prižiūrėti ir vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų 2 neperleidžiamus (bendrai 4 mėnesius – du mama, du tėtis) mėnesius vaiką gali prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas gali būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš nustatytas sąlygas atitinkančių senelių. Seneliams vaiko priežiūros išmoka už neperleidžiamus mėnesius nemokama.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turi teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį. Vienišiems tėvams išmoka bus mokama paskutinius du mėnesius (siekiant įsitikinti, kad per vaiko priežiūros laikotarpį neatsiras tėvas/motina, įtėvis/įmotė ar globėjas, kuris galėtų pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais). 

Yra nustatytas baigtinis atvejų skaičius, kada bus laikoma, kad vaiką augina vienas iš tėvų: 
* kai kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra miręs ar pripažintas mirusiu; 
* kitas tėvas (įtėvis) ar globėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu; 
* kitam tėvui (įtėviui) ar globėjui terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia; 
* vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
* vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų (įtėvių);
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų pripažintas neveiksniu šioje srityje;
* vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų (įtėvių), o kitam jo tėvų (įtėvių) apribotas bendravimas su vaiku;
* kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
* kitas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.

Svarbu žinoti, kad nors seneliai negali pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau gali prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks nustatytas sąlygas.

Jeigu motina negavo motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka turintiems teisę ją gauti kitiems asmenims skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos.

Jeigu motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį gavusi motina mirė, vaiko priežiūros išmoka turintiems teisę ją gauti kitiems asmenims skiriama nuo motinos mirties dienos.

Tais atvejais, kai motinystės išmokos gavėjui, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, gimė daugiau negu vienas vaikas ar jis vienu metu globoja du ir daugiau vaikų, kol jiems sueis 70 dienų, vaiko priežiūros išmoka už vieną iš vaikų vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, sutampantį su motinystės išmokos mokėjimo laikotarpiu, kitam iš turinčių teisę ją gauti asmenų jo prašymu skiriama nuo vaiko gimimo dienos arba nuo pirmosios dienos po tėvystės atostogų pabaigos.

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Vaiko priežiūros išmoka (jos dalis) už tą patį vaiką (tuos pačius vaikus) gali būti mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių), vaiko globėjui arba vienam iš vaiko senelių. Jeigu asmuo, gaunantis (gavęs pirmaisiais vaiko, gimusio ar įvaikinto iki 2022 m. gruodžio 31 d., auginimo metais arba 18 mėnesių laikotarpiu už vaiką, gimusį ar įvaikintą 2023 m. sausio 1 d. ir vėliau) vaiko priežiūros išmoką, ar kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių kreipiasi vaiko priežiūros išmokos už tą patį vaiką (tuos pačius vaikus), pasirinkta vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė besikreipiančio asmens prašymu gali būti keičiama tik grąžinus permokėtą vaiko priežiūros išmokos sumą į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (jei vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė keičiama šią išmoką gaunančiam (gavusiam pirmaisiais vaiko, gimusio ar įvaikinto iki 2022 m. gruodžio 31 d., auginimo metais arba 18 mėnesių laikotarpiu už vaiką, gimusį ar įvaikintą 2023 m. sausio 1 d. ir vėliau) asmeniui – permokėta suma įskaitoma į mokėtiną išmokos sumą).

Išmokos dydis ir mokėjimo tvarka

Vaiko priežiūros išmokų dydžiai:

  • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki jam sukaks 18 mėnesių, išmoka yra 60 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 
  • Kai pasirenkama prižiūrėti vaiką iki jam sueis 24 mėnesiai, pirmaisiais priežiūros metais išmoka yra 45 procentai, antraisiais – 30 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
  • Tiek pirmuoju, tiek antruoju pasirinkimu, neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais vaiko priežiūros išmoka yra 78 procentai išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tokio pat dydžio vaiko priežiūros išmoka bus mokama ir už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, kuri suteikiama tais atvejais, jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų. 

Vaiko įvaikinimo atveju vaiko priežiūros išmoka mokama ne kol vaikui sueina 18 ar 24 mėnesiai, o 18 arba 24 mėnesius pasirinktinai. Tai reiškia, kad įvaikinus vyresnį vaiką, vienas iš įtėvių gali gauti vaiko priežiūros išmokas 18 arba 24 mėnesius. Tokia galimybė egzistuoja įvaikinus bet kurio amžiaus vaiką iki 18 metų. Vaiko priežiūros atostogos vaiko įvaikinimo atveju turi būti suteikiamos per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo arba sprendimo vykdymo pradžios.

Pasirinkus įvaikintą vaiką prižiūrėti 18 mėnesius, išmoka yra 60 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Pasirinkus prižiūrėti įvaikintą vaiką 24 mėnesius, pirmaisiais priežiūros metais išmoka yra 45 procentai, antraisiais – 30 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tiek pirmuoju, tiek antruoju pasirinkimu, neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais vaiko priežiūros išmoka yra 78 procentai išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Tokio pat dydžio vaiko priežiūros išmoka bus mokama ir už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, kuri suteikiama tais atvejais, jeigu įvaikintą vaiką augina tik vienas iš tėvų.

Vaiko priežiūros išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 8 bazines socialines išmokas. Bazinės socialinės išmokos dydį tvirtina Vyriausybė.

Jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ar apdraustasis įvaikina arba globoja du ir daugiau vaikų ir jam yra suteiktos šių vaikų priežiūros atostogos, vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių ar įvaikintų arba globojamų vaikų skaičių, tačiau mokama bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Į darbą galima grįžti bet kada ir derinti darbą su įpareigojimais šeimai. Skirsis tik vaiko priežiūros išmokos mokėjimas. Papildomos pajamos nemažina gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 procentų buvusio vidutinio atlyginimo. Gyventojai, kurie gauna minimalią vaiko priežiūros išmoką ir kitas papildomas pajamas, gali dirbti ir išmokos jiems nemažinamos, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos papildomos pajamos kartu neviršija minimalios mėnesinės algos. Gyventojai, kurie gauną maksimalią išmoką, gali dirbti ir gauti papildomas pajamas, ir išmoka jiems nemažinama, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos papildomos pajamos kartu neviršija buvusio vidutinio atlyginimo, bet ne daugiau 5 vidutinio darbo užmokesčio. Neperleidžiamais mėnesiais taisyklė kitokia – jų metu dirbant, išmoka iškart mažinama gautų pajamų suma. Per papildomus du mėnesius, kai vaiką augina tik vienas iš tėvų, galima ir dirbti, ir gauti viso dydžio (78 procentų) vaiko priežiūros išmoką. Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką, jos dydis  nemažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi savarankiškos veiklos pajamų.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas vaiko priežiūros išmokų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į vaiko priežiūros išmoką 2023 m. gegužės mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal laikotarpiu nuo 2022-04-01 iki 2023-03-31 gautas draudžiamąsias pajamas.

Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos motinystės socialiniam draudimui, taip pat apdraustajam priskaičiuotos ligos (įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienas), profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos, nedarbo socialinio draudimo išmokos ir dalinio darbo išmokos.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

Vaiko priežiūros išmokos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedamos į išmokos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Pagrindiniai klausimai ir atsakymai apie vaiko priežiūros išmokų mokėjimo tvarką: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-reikia-zinoti-tevams-dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-vaiko-prieziuros-atostogas?lang=lt

Atnaujinimo data: 2024-01-17