Netekau artimo žmogaus: kas man priklauso?

IšmokosEmocinė psichologinė pagalba

Aktualu nuo 2024 m. sausio 1 dienos

Mirus žmogui jo artimieji ar įmonės gali pretenduoti į įvairias išmokas. Vienkartinė finansinė parama skiriama faktiškai mirusįjį palaidojusiam asmeniui arba įmonei, o „Sodros“ išmokos, kurios nebuvo išmokėtos mirusiajam, išmokamos paveldėtojams.

Išmokos

Laidojimo pašalpa

Norint gauti vienkartinę 440 Eur laidojimo pašalpą, laidojantis asmuo turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo. Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.
Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves – turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

SVARBU! Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

KUR KREIPTIS: į savo arba mirusiojo paskutinės deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą. Juridinis asmuo, organizuojantis palaikų laidojimą, dėl laidojimo pašalpos gavimo gali kreiptis ir į savivaldybę pagal juridinio asmens buveinės adresą. Dėl laidojimo pašalpos galima kreiptis ir elektroniniu būdu spis.lt.

Socialinio draudimo našlių pensija

Mirusiojo sutuoktinis gali gauti našlio ar našlės pensiją, kurios bazinis dydis 2024 metais siekia 38,23 Eur, jei asmuo mirties (paskelbimo mirusiu) dieną buvo įgijęs teisę gauti netekto darbingumo (invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją arba gavo vieną iš šių pensijų, arba buvo įgijęs minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti. Norintys gauti našlių pensiją, turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:

  • būti sulaukęs senatvės pensijos amžiaus;
  • sutuoktinio mirties dieną arba per 5 metus po sutuoktinio ar sutuoktinės mirties tapęs nedarbingu ar iš dalies darbingu;
  • būti pripažintu nedarbingu ar iš dalies darbingu tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, taip pat mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems buvo nustatytas 75–100 proc. netektas darbingumas iki 18 metų.

Našlių pensija mokama kiekvieną mėnesį iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba iki netekto darbingumo pabaigos.

SVARBU! Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, įgyja teisę gauti našlių pensiją, jei nuo santuokos įregistravimo iki sutuoktinio mirties dienos praėjo nemažiau kaip 1 metai.

SVARBU! Našliai ar našlės, kurie neturi teisės gauti našlių pensijos, gali pretenduoti gauti vienišo asmens išmoką.

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Našlaičių pensija

Mirus vienam arba abiems tėvams (įtėviams), tapus našlaičiu ar našlaite, galima kreiptis dėl našlaičių pensijos, jei asmuo mirties (paskelbimo mirusiu) dieną buvo įgijęs teisę gauti negalios (netekto darbingumo ar invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją arba gavo vieną iš šių pensijų, arba buvo įgijęs minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti. Našlaičių pensija priklauso vaikams iki 18 metų, vyresniems, jeigu mokosi arba studijuoja, bet ne ilgiau nei iki 24 metų, taip pat vyresniems, jeigu jie buvo pripažinti netekusiais 45 procentų ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. – pripažinti invalidais) iki 24 metų, taip pat tie, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų, padarinių netekusiais 45 procentų ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 26 metų, ir visą laiką nuo pripažinimo asmenimis su negalia tokiais išlieka.

Našlaičių pensija siekia 50 proc. mirusiojo negalios (netekto darbingumo, invalidumo ar senatvės pensijos dydžio, mokama kas mėnesį. Jeigu našlaičių pensijos skiriamos dviem ir daugiau vaikų (įvaikių), 100 proc. mirusiojo negalios, netekto darbingumo, invalidumo ar senatvės pensijos dydžio suma padalijama lygiomis dalimis.

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Šalpos našlaičių pensija 

Šalpos našlaičių pensija gali būti skirta mirusiojo vaikams iki 18 metų, vyresniems, jeigu mokosi arba studijuoja, iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei sukaks 24 metai, taip pat vyresniems, jeigu jie buvo pripažinti netekusiais 45 procentų ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo; iki 2005 m. birželio 30 d. – invalidais) iki 24 metų, taip pat tie, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų, padarinių netekusiais 45 procentų ar daugiau dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo; iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 26 metų, ir visą laiką nuo pripažinimo asmenimis su negaliai tokiais išlieka.

Asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama, nors šis asmuo turi teisę gauti socialinio draudimo negalios, netekto darbingumo, invalidumo pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją asmeniui su negalia, socialinio draudimo našlaičių pensiją ar valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių), vienišo asmens išmoką. 

Jei teisę gauti šią pensiją turi ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama 98,5 Eur. Kai šalpos pensija turi teisę gauti 4 ir daugiau vaikų – 295,5 Eur skiriama lygiomis dalimis.

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus

Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimai išmokama vienkartinė draudimo išmoka. Ši išmoka skiriama apdraustojo tėvams ar įtėviams, sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ar įvaikiams, vyresniems vaikams ar įvaikiams, jei šie mokosi ar studijuoja iki 24 metų, ir pilnamečiams vaikams ar įvaikiams, jei jie buvo pripažinti neįgaliais iki 18 metų.

Vienkartinė draudimo išmoka lygi 46,55 vidutinio šalies darbo užmokesčio, galiojusio apdraustojo mirties mėnesį. Ji padalijama visiems turintiems teisę ją gauti asmenims lygiomis dalimis. Jei gavėjas yra vienas asmuo, jam išmokama viso dydžio vienkartinė draudimo išmoka. 

Dėl vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvykio (mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, arba ūmios profesinės ligos)  pripažinimo draudžiamuoju įvykiu dienos.

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus

Jei apdraustasis mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, mirusiojo išlaikomi nedarbingi asmenys arba turėję teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikai, gimę ne vėliau kaip 300 dienų po jo mirties, turi teisę į periodinę draudimo išmoką.

Periodinė išmoka gali būti skiriama už praėjusį laiką, tačiau už ne ilgesnį nei 12 mėnesių,  jeigu kreipiamasi per 3 metus nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.

Ši išmoka priklauso nuo buvusių mirusiojo pajamų ir vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio. Apskaičiuojama pagal formulę. Gauto dydžio išmoka mokama kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į gaunamas kitas pajamas. Išmoka nėra skiriama, jei dėl to paties draudžiamojo įvykio yra mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija.  

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Mirusiajam priklausiusi pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, pareigūnų ir karių valstybinė pensija

Minėtos pensijos ar kompensacijos vieno dydžio mėnesio suma išmokama jį laidojančiam asmeniui, o taip pat, išmokama suma už einamąjį mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta. Jeigu liko neišmokėtų sumų už ankstesnį laikotarpį jos išmokamos paveldėtojams.

KUR KREiPTIS:į „Sodrą“.

Dėl mirusiajam neišmokėtų „Sodros“ išmokų

Mirusiajam priklausiusios ir neišmokėtos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos, nedarbo išmokos išmokamos paveldėtojams.

KUR KREIPTIS:į „Sodrą“.

Parama mirusiųjų užsienyje palaikams parvežti

Teisę į paramą palaikams parvežti turi asmenys, kurie su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių.

Palaikų parvežimą organizavęs asmuo gali gauti paramą palaikams parvežti, jei jo vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos neviršija 528 Eur. Parama skiriama faktinėms palaikų parvežimo išlaidoms padegti ir neturi viršyti 2970 Eur. Dėl paramos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į šią paramą atsiradimo dienos.

SVARBU! Parama palaikams parvežti neteikiama valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, kurių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidos apmokamos valstybės lėšomis.

KUR KREIPTIS: į savo arba mirusiojo paskutinės deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą.

Emocinė psichologinė pagalba

Artimo žmogaus netektis – skaudus išgyvenimas. Parastai žmogus jaučia didelį dvasinį netekties skausmą. Svarbu žinoti, kad visada galima kreiptis emocinės ir psichologinės pagalbos.

Atnaujinimo data: 2024-02-01