>
Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-100 patvirtintos darbo grupės parengtas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu A1-83 patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas (toliau - Veiksmų planas).
Veiksmų planu siekiama 20142020 m. laikotarpiu numatyti nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius perėjimo iš institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius, šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemos kūrimą.
Veiksmų planas buvo parengtas remiantis parengtomis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-517 patvirtintomis Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginės gairėmis (Žin, 2012, Nr. 135-6912).

Bendrosios europinės gairės dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės globos ir Europos fondų panaudojimo perėjimui nuo institucinės prie bendruomeninės globos priemonių rinkinys pateikiami anglų kalba ir kai kuriomis kitomis kalbomis interneto svetainėje https://deinstitutionalisation.com/.

Integrali pagalba į namus 08.4-ESFA-V-418

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 patvirtintas Integralios pagalbos plėtros veiksmų planas

Planu siekiama kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, kūrimo ir plėtros.

Programos uždaviniai:

  • didinti socialinės globos asmens namuose teikimo kokybę, integruojant slaugos į namus paslaugas;
  • užtikrinti integralios pagalbos paslaugų teikimą, telkiant tam mobiliąsias socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistų komandas, kuriose kartu dirba individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojų padėjėjai arba universalūs individualios priežiūros darbuotojai / slaugytojų padėjėjai, kurie teikia ir socialinę globą, ir slaugą pagal kompetenciją, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, prireikus psichologai, kineziterapeutai, masažo specialistai ir kt.
  • didinti integralios pagalbos prieinamumą;
  • kurti konsultavimo dėl neįgaliųjų (vaikų, darbingo amžiaus), senyvo amžiaus asmenų priežiūros pagalbos šeimai sistemą;
  • skatinti ir palaikyti neformalią pagalbą, specialistų ir savanorių, bendruomenės narių bendradarbiavimą organizuojant ir teikiant integralią pagalbą.

Integralios pagalbos projektai įgyvendinami visose, išskyrus Neringos, savivaldybėse.

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Skirtos lėšos sudaro 29,3 mln. eurų.

Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimas:

08.1.1-CPVA-R-407

2014–2020 metais įgyvendinamas Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-175 (toliau – Veiksmų planas). Veiksmų planas įgyvendinamas finansuojant regionų projektų planavimo būdu atrinktus projektus Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Veiksmų plano tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), socialinės rizikos asmenims) ir jų šeimoms.

Veiksmų plano uždaviniai - modernizuoti veikiančius ar kurti naujus socialinės globos namus senyvo amžiaus asmenims, savarankiško ar grupinio gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), dienos centrus asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią), nestacionarias socialinių paslaugų įstaigas (nakvynės namus, savarankiško gyvenimo namus, psichosocialinės pagalbos ar socialinės reabilitacijos įstaigas), pritaikytas socialinės rizikos asmenų (priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, išėjusių iš įkalinimo ir priverstinio gydymo įstaigų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, smurto aukų ir kt.) ir jų šeimų poreikiams, kurti regioninės svarbos novatoriškas įstaigas, kuriose numatoma teikti inovatyvias socialines paslaugas minėtų grupių asmenims.

Numatoma, kad bus modernizuotos ar įkurtos naujos ne mažiau kaip 26 socialinių paslaugų įstaigos su daugiau nei 650 vietų socialinių paslaugų gavėjams.

Veiksmų planui įgyvendinti numatoma skirti iki 18,23 mln. Eur, iš kurių iki 17,23 mln. Eur– Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 1 mln. Eur  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.Dar prie projektų įgyvendinimo ne mažiau kaip 2 mln. eurų turi prisidėti Lietuvos Respublikos savivaldybės.

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros plėtra

VP3-2.4-SADM-03-V

2011-2015 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo įgyvendinama Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo programa (toliau – Programa), finansuojama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonės  „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. 

Programos tikslai ir uždaviniai - gerinti gyvenimo sąlygas globos įstaigose senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia ir likusiems be tėvų globos vaikams, pradėti žmonių su negalia socialinės globos įstaigų pertvarką, ypač skatinant savivaldybes, nevyriausybines organizacijas steigti asmenų su negalia grupinio gyvenimo namus, kurių mūsų šalyje ypač stinga, bei nedidelių,  patrauklių, modernių įstaigų senyvo amžiaus asmenims kūrimą, atsisakyti didelių vaikų globos institucijų, įrengiant nedidelius, artimus  tikrų namų aplinkai globos namus, veikiančias šeimynų principu, sudaryti sąlygas sėkmingai veikiančioms įstaigoms pasirengti socialinės globos įstaigų licencijavimui.

Programa,

Programos I etapo projektų sąrašas
Programos II etapo projektų sąrašas
Programos II etapo rezervinių projektų sąrašas

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Atnaujinimo data: 2024-01-17