Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Kompleksinės paslaugos šeimai reglamentuojamos Socialinių paslaugų kataloge.

Kompleksinės paslaugos šeimai:
•    individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimus;
•    tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
•    šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
•    šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
•    pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu;
•    vaikų priežiūros paslauga (tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, bei iki 4 val. per dieną visiems tėvams).

Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą finansuojamas visose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinamas projektas "KOPA", skirtas vystyti kompleksines paslaugas šeimai. Projekto metu vykdomos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 8 veikla „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Sostinės regione“ ir 9 veikla „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.
Projektą "KOPA" vykdo Europos socialinio fondo agentūra kartu su partneriais (kompleksinių paslaugų šeimai teikėjais, bendruomeniniais šeimos namais ir savivaldybėmis).

Daugiau informacijos apie būsimą projektą galima rasti Europos socialinio fondo agentūros el. svetainėje - Kompleksinės paslaugos | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į bendruomeninius šeimos namus – savivaldybės teritorijoje veikiančią socialinių paslaugų įstaigą, kuri organizuoja, o prireikus ir teikia asmeniui (šeimai) kompleksines paslaugas šeimai kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu.

Bendruomeniniai šeimos namai:
-    organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą,
-    informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai,
-    konsultuoja šių paslaugų teikimo klausimais,
-    informuoja tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą,
-    organizuoja bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą,
-    plėtoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą,
-    skelbia informaciją apie vykdomą veiklą savo interneto svetainėje.

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI SAVIVALDYBĖSE

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjams metodinę pagalbą dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir (ar) teikimo, jų kokybės gerinimo teikia Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras.
Nuolat teikiamos konsultacijos įvairiais paslaugų įgyvendinimo klausimais. Pasitarti galima susitikimo metu, telefonu ir el. paštu.
Registracija konsultacijai čia: https://forms.gle/c9JGtt3LCrq6AUKS9
 
Daugiau informacijos: https://pvc.lt/metodinis-kompleksiniu-paslaugu-seimai-centras/

Aktualūs dokumentai:
•    Socialinių paslaugų katalogas;
•    Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas;
•    2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 8 veiklos „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Sostinės regione“ ir 9 veiklos „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (priedas);
•    Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašas.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-22