Institucinės globos pertvarka

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planu siekiama 2014–2020 m. laikotarpiu numatyti nuoseklius ir koordinuotus veiksmus, skatinančius perėjimo iš institucinės socialinės globos prie paslaugų neįgaliems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, vaikams ir jaunimui, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius, šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemos kūrimą (toliau – pertvarka).

Strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

1 tikslas – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje;

2 tikslas – siekti sudaryti sąlygas neįgaliems suaugusiems asmenims, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas;

3 tikslas – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą;

Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant pertvarką dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės.

Institucinės globos pertvarka finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Pertvarkai skirta svetainė - www.pertvarka.lt

Institucinės globos pertvarkos pristatymas

lietuvių kalba

Institucinės globos pertvarkos pristatymas

anglų kalba

ĮSAKYMAS DĖL PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. kovo 23 dieną, siekiant kuo efektyvesnio institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė kartu su švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, vidaus reikalų ministrais, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininku pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

Memorandumo tekstą rasite čia.

Institucinės globos pertvarkos proceso priežiūrą vykdo stebėsenos grupė, kurią sudaro socialinės apsaugos ir darbo, kitų ministerijų, Savivaldybių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su neįgaliaisiais bei vaikais, atstovai bei Seimo nariai.

Įsakymas dėl Stebėsenos grupės sudėties

Stebėsenos grupės darbo reglamentas

Stebėsenos grupės posėdžių protokolai: 2015-03-04; 2015-05-25; 2016-04-11; 2016-07-19; 2016-10-27,2017-06-08, 2017-11-30, 2018-02-08, 2018-06-25, 2018-11-05.

Institucinės globos pertvarka apima visus 10 Lietuvos regionų. Vykdant pertvarką ypač svarbu, jog kūdikiai ir vaikai iki 3 metų nebepatektų į institucinę globą, todėl pertvarkyti ketinama visus 5 šalyje veikiančius kūdikių namus.

Pertvarkai atrinktų įstaigų sąrašas


Bendrosios Europos perėjimo nuo institucinės prie bendruomenėje teikiamos globos gairės (anglų k.)

Videoklipai, skirti pertvarkai viešinti (be garso):

Apie globą ir įvaikinimą (4,4 MB)

Apie vaikus (4,7 MB)

Apie negalią turinčius (4,9 MB)

Siekiant įgyvendinti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų planą, patvirtintą 2014 m. vasario 14 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-83, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, kurio tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje. Projekto partneris - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

1 Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir padidinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą.

2 Atlikti bandomųjų globos įstaigų gyventojų individualių poreikių bei įstaigų darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimą.

3 Tobulinti socialines paslaugas administruojančių ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) teikiančių darbuotojų profesinę kompetenciją.

4 Vykdyti Institucinės globos pertvarkos tarpinstitucinį, tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) naujų formų bendruomeninių paslaugų sistemos vystymo, kompleksiškumo teikiant socialines paslaugas užtikrinimo srityse bei rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų infrastruktūros planus.

5 Skatinti fizinių asmenų, šeimynų ir nevyriausybinių organizacijų vaikų globojimą (rūpinimąsi), vaikų įvaikinimą ir (ar) socialinių paslaugų teikimą likusiems be tėvų globos, patiriantiems socialinę riziką, neįgaliesiems bei savanorišką darbą šioje srityje, keisti visuomenės ir vietos bendruomenės vertybines nuostatas dėl institucinės globos pertvarkos, užtikrinti vykdomų pertvarkos procesų viešumą, projekto ir rezultatų žinomumą.

6 Užtikrinti Institucinės globos pertvarkos rezultatų kokybę ir vykdyti stebėsenos bei vertinimo tyrimus.

Su projekto veiklomis plačiau galite susipažinti www.pertvarka.lt 

Atnaujinimo data: 2024-01-17