Tarptautinės sutartys

Tarptautinės sutartys įdarbinimo

Dvišalių tarptautinių sutarčių įdarbinimo srityje sudarymas su kitomis valstybėmis šiuo metu nėra itin aktualus, kadangi Lietuvos Respublikos piliečiai yra linkę vykti dirbti į Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybes ar Šveicariją, kur įdarbinimo klausimai yra reguliuojami Europos Sąjungos teisės aktais.

 

Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties penktasis skyrius. Šiuo metu kvotos legalių migrantų skaičiams nėra nustatomos, tačiau Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 61 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas iki 2 metų. Jį užsienietis privalo įsigyti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką. Vadovaujantis minėto įstatymo nuostatomis, leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius ir, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 

Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikia įsigyti leidimo dirbti (Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 103 straipsnis).

Įdarbinimo srityje šiuo metu galioja 2 dvišalės tarptautinės sutartys - su Ukraina ir Rusija.

 

Tarptautinės sutartys jaunimo mainų srityje

1997 m. vasario 14 d. Alytuje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų (įsigaliojo 1997 m. gruodžio 1 d.). Įgyvendindamos šią sutartį, Susitariančiosios Šalys, abipusiškai bendradarbiaudamos, remia mokinių, studentų, jaunųjų darbuotojų, jaunimo draugijų ir organizacijų narių bei asmenų, dirbančių su jaunimu, įvairių formų kontaktus, bendradarbiavimą ir mainus.

 

2007 m. birželio 1 d. Polocke pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (įsigaliojo 2007 m. rugsėjo 7 d.). Šiuo susitarimu buvo įsteigtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas, kurio tikslas - remti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti lietuvių ir lenkų tautų draugišką bendradarbiavimą. Fondas savo tikslus įgyvendina remdamas ir finansuodamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus, įvairius projektus, jaunimo renginius, susitikimus ir kitas iniciatyvas.

 

2012 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimas dėl Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo (įsigaliojo 2013 m. spalio 3 d.). Šiuo susitarimu įteigiamas Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondas, kurio tikslas – remti ir plėtoti Lietuvos ir Vengrijos jaunimo, kurio amžius yra nuo 13 iki 30 metų, draugišką bendradarbiavimą. Fondas savo tikslus įgyvendina remdamas ir finansuodamas jaunimo bendradarbiavimo ir informacinius projektus, jaunimo/metodinius susitikimus.

 

2015 m. rugpjūčio 28 d. buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos (įsigaliojo 2015 m. gruodžio 30 d.) Susitarimu numatoma įsteigti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybą (toliau – Taryba), kurios tikslas – remti Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą, siekiant plėtoti draugišką Lietuvos ir Ukrainos tautų bendradarbiavimą. Taryba savo tikslą įgyvendins remdama ir finansuodama Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainus, įvairius projektus, renginius, susitikimus bei kitas iniciatyvas. Lėšos šiai veiklai bus skiriamos šalių valstybės biudžetų (Lietuvoje – iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų) bei iš kitų šaltinių, numatytų kiekvienos iš šalių nacionaliniuose teisės aktuose. Skiriamų lėšų dydis bus nustatomas kasmet Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos susitarimu. 

 

Tarptautinės sutartys dėl darbo atostogaujant

2009 m. lapkričio 19 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl jaunimo mainų (įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d.). Šio susitarimo tikslas yra sudaryti galimybes jaunimui (nuo 18 iki 35 metų amžiaus) gilinti specialybės ir kalbos žinias, studijuoti, dirbti atostogų metu kitoje susitariančioje valstybėje bei pažinti jos visuomenę ir kultūrą. Daugiau informacijos apie Kanados reikalavimus jaunimo mainų programos dalyviams galima rasti Kanados Vyriausybės „International Experience Canada“ puslapyje: http://www.canadainternational.gc.ca (informacija  anglų kalba). 

 

2015 m. spalio 1 d. buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės susitarimas dėl darbo atostogaujant programos. Susitarimo tikslas – skatinti jaunimo judėjimą skirtingų tradicijų ir kultūrų pažinimo tikslais, suteikti abiejų susitariančiųjų valstybių piliečiams nuo 18 iki 30 metų amžiaus galimybę atvykti į kitą Susitarimo valstybę ir atostogauti tos valstybės teritorijoje iki 12 mėnesių, kartu suteikiant teisę studijuoti ar dirbti iki 6 mėnesių. Susitarimas įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

 

2018 m. gruodžio 21 d. pasikeičiant diplomatinėmis notomis sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Japonijos Vyriausybės susitarimas dėl darbo atostogaujant (bus pradėtas taikyti 2019 m. balandžio 1 d.).

 

Tarptautinės sutartys socialinės apsaugos  

Lietuvos Respublika yra pasirašiusi 12 tarptautinių dvišalių socialinės apsaugos sutarčių: 

     5 dėl socialinės apsaugos (su Baltarusija, Ukraina, Čekija*, Nyderlandų Karalyste*, Suomija*) - jos apima šias socialinės apsaugos išmokas: ligos ir motinystės išmokas; invalidumo išmokas, senatvės išmokas; išmokas maitintojo netekusiems asmenims; išmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų; išmokas mirties atveju; bedarbio išmokas ir išmokas šeimai;

      5 tik dėl pensijų (su Rusija, JAV*, Kanada, Moldova Lenkija*), kadangi pensijos užima vieną iš svarbiausių vietų tarp išvardintų išmokų, nes teisė gauti pensiją susijusi su socialinio draudimo stažu, kuris kaupiamas keletą dešimtmečių;

 

      2 (su Estija ir Latvija) dėl darbo stažo įskaitymo, kai darbo stažas buvo įgytas buvusioje SSRS teritorijoje.


* Šis Susitarimas užtikrina, kad Lietuvos Respublika moka pensijas JAV piliečiams, kurie yra įgiję atitinkamą draudimo stažą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau dabar gyvena už jos ribų, o JAV moka pensijas Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie yra įgiję atitinkamą draudimo stažą pagal JAV įstatymus, tačiau dabar gyvena už jos ribų.

 

* Lietuvai tapus ES nare, Lietuvoje pradėti tiesiogiai taikyti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai (toliau – Reglamentai), ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys socialinės apsaugos srityje su Estija, Čekija, Suomija, Latvija, Nyderlandų Karalyste ir Lenkija naujai skiriant išmokas praktikoje nebetaikomos, tačiau vadovaujantis minėtomis tarptautinėmis sutartimis toliau tęsiamas išmokų mokėjimas tiems asmenims, kuriems išmokos buvo paskirtos iki Lietuvos narystės ES. Suomijos iniciatyva sutartis su Suomija 2005 m. buvo denonsuota.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08