Kanados jaunimo mainų programa

LIETUVOS–KANADOS JAUNIMO MAINŲ PROGRAMA

2009 m. lapkričio 19 d. Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl jaunimo mainų.
Susitarimas įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d.  

Susitarimo tikslas – sudaryti galimybes jaunimui pagilinti specialybės ir kalbos žinias, studijuoti ir dirbti atostogų metu kitoje susitariančiojoje valstybėje, pažinti jos visuomenę bei kultūrą.

Susitarimo tekstas buvo skelbtas Valstybės žiniose (Žin., 2010, Nr. 92-4864). Susitarimo tekstą taip pat galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje

(Susitarimo tekstas lietuvių kalba, anglų kalba, prancūzų kalba).

 

Kas gali dalyvauti jaunimo mainų programoje?

Jaunimo mainų programoje gali dalyvauti:

 1. Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai, įskaitant universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų ar mokslinių tyrimų įstaigų absolventus, norintys tobulinti kvalifikaciją priimančiojoje valstybėje pagal iš anksto suderintą darbo sutartį, siekdami įgyti didesnių karjeros galimybių;
 2. Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai, kurie yra registruoti savo valstybės universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų ar mokslinių tyrimų įstaigų studentai, norintys savo akademinių studijų programos dalį (stažuotę arba darbo praktiką, dėl kurios iš anksto susitarta), atlikti priimančiojoje valstybėje, taip pat ir pagal sutartis, sudarytas tarp švietimo įstaigų;
 3.  Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai, įskaitant registruotus studentus, ketinantys keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.

 

Kokios yra dalyvavimo jaunimo mainų programoje sąlygos?

Jaunimo mainų programoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai. Kanados pilietis, norintis atvykti į Lietuvą pagal jaunimo mainų programą, turi atitikti šias sąlygas:

 1. prašymo pateikimo diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai metu būti  18 – 35 metų amžiaus (imtinai);
 2. turėti galiojantį pasą ir grįžimo bilietą arba pakankamai finansinių išteklių jį nusipirkti;
 3. vykti vienas (asmuo negali dalyvauti jaunimo mainų programoje kartu su išlaikytiniais (pvz., vaikais);
 4. įrodyti, kad turi pakankamai finansinių išteklių, reikalingų savo poreikiams tenkinti buvimo pradžioje. Kanados pilietis, norintis atvykti į Lietuvą pagal jaunimo mainų programą kaip absolventas, tobulinantis kvalifikaciją, ar kaip stažuotojas, turi turėti ne mažiau kaip 695 EUR (2400 litų), o atvykstantis keliauti po Lietuvą, neturėdamas iš anksto sudarytos darbo sutarties, tačiau ketinantis retkarčiais dirbti – ne mažiau kaip 1390 EUR (4800 litų) buvimo pradžiai;
 5. sumokėti nustatytus mokesčius – už vizos išdavimą ir už leidimo dirbti išdavimą;
 6. turėti sveikatos draudimą visam buvimo Lietuvoje laikotarpiui, įskaitant gydymą stacionare ir grįžimą į tėvynę;
 7. pateikti papildomus dokumentus, pvz., dokumentus, įrodančius registraciją aukštojoje mokykloje ar mokslinių tyrimų įstaigoje, suderintą darbo sutartį, ar kitus dokumentus, įrodančius, kad vyksta stažuotis ar atlikti darbo praktiką, arba patvirtinimą, kad vyksta keliauti po Lietuvą ir tik retkarčiais ketina dirbti.

 

Analogiškos sąlygos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, ketinantiems vykti į Kanadą pagal jaunimo mainų programą.

Daugiau informacijos apie Kanados reikalavimus jaunimo mainų programos dalyviams galima rasti Kanados Vyriausybės „International Experience Canada“ puslapyje:

 

Kiek kartų galima dalyvauti jaunimo mainų programoje?

Jaunimo mainų programoje galima dalyvauti ne daugiau kaip du kartus.

Kiekvieną kartą programos dalyvis turi atitikti reikalavimus pagal skirtingas kategorijas, t. y. jei pirmą kartą asmuo dalyvauja jaunimo mainų programoje kaip stažuotojas ar praktikantas, kitą kartą jis negalės dalyvauti jaunimo mainų programoje pagal tą pačią kategoriją, tačiau galės dalyvauti jaunimo mainų programoje kaip absolventas, tobulinantis kvalifikaciją priimančiojoje valstybėje pagal iš anksto suderintą darbo sutartį, arba kaip turistas, ketinantis keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.

 

Ar būtina gauti vizą?

Kanados pilietis, norintis dalyvauti jaunimo mainų programoje, turi kreiptis dėl daugkartinės nacionalinės (D) vizos išdavimo. Ši viza suteikia teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius, bet ne ilgiau nei 1 metus.

Užsieniečiai, turintys galiojančią nacionalinę (D) vizą, gali ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.

 

Kur kreiptis dėl vizos išdavimo?

Dėl daugkartinių nacionalinių (D) vizų išdavimo Kanados piliečiai turi kreiptis į Lietuvos Respublikos vizų tarnybas užsienyje (Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą).

Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje sąrašas

 

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti nacionalinę D vizą pagal jaunimo mainų programą?

Kanados pilietis Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi pateikti:

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti vizą;
 2. galiojantį kelionės dokumentą;
 3. vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką;
 4. kviečiančios Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos, ar organizacijos prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę (D) vizą. Šis prašymas adresuojamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, į kurią užsienietis kreipiasi dėl vizos išdavimo. Šiame prašyme turi būti nurodyta:
  • įmonės, įstaigos, ar organizacijos rekvizitai (pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra PVM mokėtojas), adresas, telefono, fakso numeris), juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, parašas;
  • užsieniečio vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, lytis, pilietybė, kelionės dokumento serija ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo tikslas, atvykimo ir išvykimo datos, patalpų, kuriose užsienietis bus apgyvendinamas buvimo Lietuvoje metu, adresas, šių patalpų savininko vardas ir pavardė arba viešbučio, kuriame užsienietis bus apgyvendinamas, pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
  • įsipareigojimas pasirūpinti, kad užsienietis bus tinkamai apgyvendintas, ir kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos;
 5. dokumentus, įrodančius, kad atitinka Susitarime numatytas dalyvavimo jaunimo mainų programoje sąlygas;
 6. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (minimali sveikatos draudimo suma yra 5792,4 EUR (20 000 litų)).

 

Ar reikia mokėti už vizos išdavimą?

Už prašymų išduoti vizas nagrinėjimą yra imamas 60 eurų dydžio konsulinis mokestis, išskyrus Susitarimo 1 straipsnio b punkte nurodytus asmenis, kurie yra atleidžiami nuo šio mokesčio: registruoti savo valstybės universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų ar mokslinių tyrimų įstaigų studentai, norintys savo akademinių studijų programos dalį – stažuotę arba darbo praktiką, dėl kurios iš anksto susitarta, atlikti priimančiojoje valstybėje, įskaitant ir pagal tarp švietimo įstaigų sudarytas sutartis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, konsulinis mokestis neimamas už prašymų išduoti vizas mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais, bei tyrėjams, keliaujantiems Europos Sąjungoje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, nagrinėjimą).

 

Ar būtina gauti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje?

Taip.

Kur kreiptis dėl leidimo dirbti išdavimo?

Norint gauti leidimą dirbti, reikia kreiptis į teritorinę darbo biržą. Teritorinių darbo biržų kontaktinę informaciją galima rasti Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt (teritorinių darbo biržų kontaktai lietuvių kalba, anglų kalba).

Dėl leidimo dirbti išdavimo pagal jaunimo mainų programą gali kreiptis jaunimo mainų programos dalyvis arba jo darbdavys.

 

Kokius dokumentus būtina pateikti norint gauti leidimą dirbti pagal jaunimo mainų programą?

Teritorinei darbo biržai turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. nustatytos formos prašymas;
 2. užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio dokumento, skirto vykti į užsienio valstybę bei pripažinto Lietuvos Respublikoje, kopija;
 3. daugkartinės nacionalinės vizos kopija (jeigu daugkartinė nacionalinė viza dar nėra išduota – kompetentingos institucijos sprendimas apie daugkartinės nacionalinės vizos išdavimą užsieniečiui);
 4. darbo sutarties kopija – jeigu yra iš anksto suderinta darbo sutartis, arba užsienietis vyksta stažuotis arba atlikti praktiką.

Teritorinė darbo birža, priėmusi minėtus dokumentus, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo.

Lietuvos darbo birža priima sprendimą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimą ir, jeigu užsienietis atitinka Susitarimo sąlygas, per 7 kalendorines dienas nuo dokumentų gavimo Lietuvos darbo biržoje, išduoda leidimą dirbti.

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo arba atsisakymą išduoti leidimą dirbti Lietuvos darbo birža informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys arba pats užsienietis gali sužinoti paskambinęs į Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrį telefonu +370 5 236 07 75.

 

Ar reikia mokėti už leidimo dirbti išdavimą?

Leidimas dirbti išduodamas nemokamai. 

 

Kvalifikacijos pripažinimas

Užsienyje įgytų kvalifikacijų atitiktį kvalifikacijoms, įgytoms Lietuvos Respublikoje baigus aukštojo ir vidurinio mokslo studijų programas, vertina Studijų kokybės vertinimo centras.

Dėl kvalifikacijos pripažinimo asmuo turi kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, adresu A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 2107782, faksas +370 5 2132553, el. paštas skvc@skvc.lt

Daugiau informacijos galima rasti Studijų kokybės vertinimo centro tinklapyje adresu http://www.skvc.lt/

 

Lietuvos aukštosios mokyklos

Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašą ir daugiau informacijos apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemą galite rasti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo tinklapyje adresu

http://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos

 

Darbo Lietuvoje paieška

Jeigu asmuo ketina ieškoti darbo Lietuvoje, jis gali kreiptis į teritorinę darbo biržą ar EURES biurus dėl darbo paieškos. Informaciją apie laisvas darbo vietas visoje Lietuvoje taip pat galima rasti ir Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt. Šioje internetinėje svetainėje yra visa su darbo paieška susijusi informacija: kokie darbo pasiūlymai šiuo metu yra duomenų bazėje, kokios srities specialistų labiausiai trūksta ir pan.

 

Laisvų darbo vietų galima ieškoti ir privačių įdarbinimo agentūrų internetinėse svetainėse, kuriose darbo skelbimus galima rasti pagal profesiją, vietovę, reikalingą išsilavinimą ir kt. Pagrindinių Lietuvoje veikiančių privačių įdarbinimo agentūrų internetinių svetainių adresai: http://www.darbaslietuvoje.lt/; http://www.cv.lt/; http://www.cvonline.lt/; http://www.cvmarket.lt/; http://www.cvbankas.lt/ http://www.cvinfo.lt/.

 

Naudingos nuorodos

Vidaus reikalų ministerija

http://www.vrm.lt/

Užsienio reikalų ministerija

http://www.urm.lt

Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.smm.lt/

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

http://www.migracija.lt

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

http://www.ldb.lt/

Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.skvc.lt/

 

Prašymo pateikimo tvarka, norintiems vykti į Kanadą pagal jaunimo mainų programą:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html

 

 

Kanados ambasados skyrius Vilniuje, Lietuvoje:

Verslo centras 2000
Jogailos g. 4
LT-01116, Vilnius
Lietuva
Tel. Nr.: (+370) 5 2490950
Fakso Nr.: (+370) 5 2497865
El. paštas: vilnius@canada.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-06