Europos Semestras

Europos semestras yra ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo ES ciklas, kurį vykdant daugiausia dėmesio skiriama šešių mėnesių laikotarpiui nuo kiekvienų metų pradžios (todėl jis ir vadinamas semestru). Vykdant Europos semestrą valstybės narės derina savo biudžeto ir ekonominę politiką su ES lygiu sutartais tikslais ir taisyklėmis.

Pasirengimas Europos semestrui prasideda tuomet, kai Komisija dar ankstesnių metų lapkričio mėn. paskelbia savo metinę tvaraus augimo apžvalgą ir įspėjimo mechanizmo ataskaitą. Metinėje tvaraus augimo apžvalgoje Europos Komisijos apibendrinama ekonominė ir socialinė padėtis Europoje ir visai Europos Sąjungai nustatomi plataus pobūdžio politikos prioritetai ateinantiems metams.

Sausio ir vasario mėn. Europos Sąjungos Taryba apsvarsto metinę tvaraus augimo apžvalgą, parengia gaires ir priima išvadas. Europos Parlamentas taip pat apsvarsto metinę tvaraus augimo apžvalgą ir gali paskelbti pranešimą savo iniciatyva.

Kovo mėn. remdamasi metine tvaraus augimo apžvalga ir ES Tarybos analize bei išvadomis, Europos Vadovų Taryba nustato politikos gaires. Valstybių narių prašoma atsižvelgti į šias gaires rengiant savo nacionalines stabilumo (kurios rengiamos Euro zonos valstybių) ir konvergencijos (kurios rengiamos Euro zonai nepriklausančių valstybių narių) programas ir nacionalines reformų programas, kuriose jos nustato savo biudžeto politiką ir ekonomikos augimą bei konkurencingumą skatinančią politiką.

Balandžio mėn. pabaigoje valstybės narės Europos Komisijai teikia Nacionalines reformų darbotvarkes ir Stabilumo ar Konvergencijos programas.

  • Stabilumo programa – kasmet rengiamas ir atnaujinamas dokumentas, kuriame atsakingos ES šalių narių vyriausybių yra pateikiama naujausia informacija apie valstybės vykdomą bei suplanuotą biudžeto ir mokesčių politiką. Programoje apžvelgiami pastarųjų metų ekonominiai pokyčiai, pateikiami pinigų bei biudžeto politikos planai vidutinės trukmės laikotarpiui, vertinami rizikos veiksniai, informuojama apie nacionalinius kriterijus valdžios sektoriaus finansų kokybei ir pateikiamas pasiruošimas įveikti visuomenės senėjimo pasekmes, taip pat apžvelgiamos didelį poveikį valdžios finansams turėsiančios struktūrinės reformos. Joje taip pat pateiktas ekonomikos ciklo poveikio valstybės finansams įvertinimas.
  • Nacionalinė reformų darbotvarkė apibendrina svarbiausias vykdomas ir planuojamas struktūrines reformas įgyvendinant Tarybos rekomendacijas ir nuomones dėl šalies stabilumo arba konvergencijos programų, taip pat pažangą siekiant kiekybinių Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane numatytų ES užimtumo, įgūdžių ir socialinės apsaugos sričių tikslų .

Nacionalinėje reformų darbotvarkėje pateikiama informacija apie veiksmus siekiant įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus bei Europos socialinių teisių ramsčio plano tislus, JT darnaus vystymosi tikslus, taip pat ataskaita pagal Europos gaiviminimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) ataskaitų rengimo reikalavimus.

Įvertinus šiuos dokumentus, valstybėms narėms Europos Komisijos birželio mėn. teikiamos atskiros rekomendacijos („konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos“, angl. country specific recommendations (CSR)) dėl jų nacionalinio biudžeto, užimtumo ir kitų struktūrinių reformų, kurias kiekviena ES valstybė narė turėtų įgyvendinti per ateinančius 12-18 mėnesių, kad sustiprintų ekonomikos augimą. Šios rekomendacijos parengtos remiantis detalia kiekvienos šalies situacija, jose patariama, kaip skatinti augimą, didinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Tuo siekiama, kad valstybės narės atsižvelgtų į rekomendacijas nustatydamos savo kitų metų biudžetą.

Birželio mėn. ES Taryba (tarp kurių ir EPSCO) šiuos projektus aptaria ir susitaria dėl galutinių konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų. Po to jos pateikiamos Europos Vadovų Tarybai patvirtinti.

Nuo liepos mėn. valstybės narės atsižvelgia į rekomendacijas priimdamos nacionalinius sprendimus dėl kitų metų nacionalinio biudžeto, kurie sudarys joms galimybę vykdyti numatytą politiką.

Europos semestras - Consilium (europa.eu)

Atnaujinimo data: 2024-01-17