SED struktūrizuoti elektroniniai dokumentai, PD asmeniui išduodami dokumentai ir E formos

EESSI sistema

Struktūrizuoti elektroniniai dokumentai (SED)

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. buvo pradėti taikyti naujieji socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t.y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką. Naujieji reglamentai pakeitė iki šiol galiojusius 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką.

Viena iš pagrindinių Reglamentų (EB) Nr. 883/2004 ir 987/2009 naujovių buvo perėjimas prie elektroninio apsikeitimo informacija. Numatyta, kad apsikeitimas informacija tarp kompetentingų įstaigų ir susižinojimo tarnybų vyks struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) pagalba. Pereinamuoju laikotarpiu valstybių narių kompetentingos įstaigos ir susižinojimo tarnybos galės naudoti E formos pažymas ir popierines SED versijas. Vėliau valstybės narės privalės keistis informacija tik elektroniniu būdu. Tai bus daroma per elektroninę socialinės apsaugos informacijos mainų sistemą (EESSI sistema).

SED dokumentuose yra pateikiama visa informacija, reikalinga asmens teisei į išmokas nustatyti ir patvirtinti. SED dokumentai yra suskirstyti į atskiras grupes pagal socialinio draudimo sritis. Valstybių narių įstaigos gali pildyti SED dokumentus savo nacionaline kalba. Šie dokumentai yra standartizuoti ir parengti pagal nustatytą šabloną, todėl nesvarbu, kokia kalba yra užpildytas SED dokumentas, jis bus suprantamas kitų valstybių narių kompetentingų įstaigų darbuotojams.

Kompetentingų institucijų katalogas

https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/cai/select-country/language/en

Informacijos apsikeitimo (BUC) sąrašas

RINA vadovas

Naudotojo vadovas administratoriams

GAIRĖS DĖL BUC PILDYMO (angl. kalba)

Gairės dėl išmokų šeimai 

FB_BUC_01

FB_BUC_02

FB_BUC_03

FB_BUC_04

Gairės dėl nedarbo draudimo išmokų 

UB_BUC_01

UB_BUC_02

UB_BUC_03

UB_BUC_04

Gairės dėl kompensavimo ir išieškojimo 

R_BUC_01

R_BUC_02

R_BUC_03

R_BUC_04

R_BUC_05

R_BUC_06

R_BUC_07

Gairės dėl SED pildymo lietuvių kalba (trečia versija):

Gairės dėl išmokų šeimai SED pildymo 

Gairės dėl taikytinos teisės SED pildymo

Gairės dėl pensijų SED pildymo

Gairės dėl bendro pobūdžio SED pildymo

Gairės dėl nedarbo draudimo išmokų SED pildymo

Gairės dėl ligos ir motinystės išmokų SED pildymo 

Gairės dėl nelaimingų atsitikimų darbe išmokų SED pildymo 

Gairės dėl išieškojimo ir kompensacijų SED pildymo 

Asmeniui išduodami dokumentai (Portable documents)

Asmeniui išduodamų dokumentų (Portable documents) pagal naujus ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus sąrašas

Papildomą informaciją  visomis ES oficialiomis kalbomis galima rasti Europos Komisijostinklapyje dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad SED dokumentai yra skirti susirašinėjimui tarp kompetentingų įstaigų, o asmenims reikalinga informacija bus nurodoma asmenims išduodamuose dokumentuose (angl. Portable Documents).

E formų sąrašas (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamentas (EEB) Nr. 574/72)

E formos pažymos:

 • E forma, naudojama siekiant užklausti kitos valstybės įstaigos informacijos arba norint perduoti informaciją:
  E001
 • E formos dėl komandiravimo ir taikomų teisės aktų nustatymo:
  E101E102E103
 • E formos dėl draudimo, darbo ar gyvenimo laikotarpių sumavimo:
  E104
 • E formos dėl ligos, motinystės ar motinystės (tėvystės) išmokų:
  E115E116E117E118
 • E formos dėl pensininkų, nuolat gyvenančių kitoje valstybėje narėje, teisės į sveikatos draudimo paslaugas:
  E121
 • E formos dėl išmokos mirties atveju:
  E124
 • E formos dėl pensijų:
  E202E203E204E205
 • E formos dėl netekto darbingumo lygio nustatymo:
  E 213
 • E formos dėl išmokų šeimai (E 400 serijos formos):
  E401E402E403 E405E411

Atnaujinimo data: 2024-01-17