>

EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTAI IR KITI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI


Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 883/2004  dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo neoficiali aktuali versija 2015 m(EN)

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 987/2009 nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką neoficiali aktuali versija 2015 m  (EN)

Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009  taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi dėl jų pilietybės

Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo, sprendimas Nr. 1/2012

Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 133/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga)

REGLAMENTAI, GALIOJĘ IKI REGLAMENTŲ (EB) NR. 883/2004 ir 987/2009 ĮSIGALIOJIMO

Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje

Reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

Reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės

ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SPRENDIMAI IR REKOMENDACIJOS

ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimai ir rekomendacijos (pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009)(EN)

Europos Bendrijų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimai (Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamentas (EEB) Nr. 574/72)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU REGLAMENTŲ TAIKYMU

Tvarkos aprašas dėl išmokų šeimai ir išmokų mirties atveju

Tvarkos aprašas dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu

Tvarkos aprašas dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo

Tvarkos aprašas dėl Reglamento (EB) Nr. 987/2009 21 straipsnio įgyvendinimo

Tvarkos aprašas dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir dradimo laikotarpių sumavimu

Tvarkos aprašas dėl šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais (įsigaliojo 2017 05 05)

Įsakymas dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo

Įsakymas dėl prieigos centrų priežiūros ir veikos užtikrinimo ir elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos institucijų katalogo informacijos atnaujinimo

KITOS SVARBIOS NUORODOS

Papildomų arba specialių išmokų šeimai sąrašas (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 69 straipsnis) (anglų k.)

Ilagalaikės priežiūros išmokų sąrašas (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 34 straipsnis) (anglų k.)

Valstybių narių, pageidaujančių gauti informaciją apie kiekvieną komandiruotą darbuotoją, sąrašas (Reglamento (EB) Nr. 987/2009 15 straipsnio 1 dalis) (anglų k.) 

Atnaujinimo data: 2024-01-17