ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimas


Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungoje teisių. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialines garantijas buvo priimti socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Kiekvienoje valstybėje socialinės apsaugos sistemos labai skirtingos, tačiau reglamentai nesiekia jų suvienodinti. Pagrindinis tikslas yra sukoordinuoti socialinės apsaugos sistemas taip, kad pašalinti kliūtis laisvam asmenų judėjimui, užtikrinant migruojančių asmenų socialinę apsaugą. Socialinės apsaugos koordinavimo reglamentai taikomi tiesiogiai, todėl jų nuostatų į nacionalinius įstatymus perkelti nereikia, jie turi viršenybę nacionalinių teisės aktų atžvilgiu.

 

Nauji ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai 

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos valstybėms narėms buvo pradėti taikyti nauji socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t.y. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (toliau – naujieji reglamentai). Šie reglamentai pakeitė iki tol galiojusius 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (toliau – senieji reglamentai). 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės. Šis reglamentas pakeitė iki tol galiojusį 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 859/2003, išplečiantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės.

 

Kam taikomi naujieji reglamentai? 

Naujųjų reglamentų taikymas buvo išplėstas visiems ES piliečiams, t.y. naujos koordinavimo taisyklės taikomos ne tik asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį ar savarankiškai, ir jų šeimų nariams, bet ir neaktyviems ES piliečiams. 
  
Šie reglamentai nuo 2012 m. balandžio 1 d. pradėti taikyti santykiuose su Šveicarija, o nuo 2012 m. birželio 1 d. ir santykiuose su Europos ekonominės erdvės (Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija) valstybėmis narėmis. 

Trečiųjų šalių piliečiams santykiuose su Danija reglamentai nėra taikomi. Santykiuose su Jungtine Karalyste trečiųjų šalių piliečiams toliau liks galioti Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72.
             

Kokie yra pagrindiniai socialinės apsaugos koordinavimo principai? 

Naujuosiuose ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose, kaip ir senuosiuose reglamentuose, įtvirtinti 4 pagrindiniai principai:

 • draudžiama diskriminacija dėl pilietybės;
 • asmuo yra draudžiamas socialiniu draudimu tik vienoje valstybėje narėje;
 • draudimo laikotarpiai, įgyti skirtingose valstybėse narėse, yra sumuojami;
 • išmokos gali būti eksportuojamos.

Naujuosiuose reglamentuose buvo sustiprintas institucijų bendradarbiavimo principas (buvo įtrauktas kaip atskiras principas į reglamentus). Taip pat daug dėmesio skirta visuomenės informavimui apie koordinavimo taisyklių pasikeitimus.

 

Kokios socialinio draudimo išmokos yra koordinuojamos?

                 
Naujieji reglamentai, kaip ir senieji, taikomi visoms pagrindinėms socialinio draudimo išmokoms:

 • ligos ir motinystės išmokoms,
 • invalidumo (netekto darbingumo) išmokoms,
 • senatvės išmokoms,
 • išmokoms maitintojo netekusio asmenims, 
 • išmokoms dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,
 • išmokoms mirties atveju, 
 • išmokoms šeimai. 

Tačiau į naujųjų reglamentų taikymo sritį įtrauktos kai kurios naujos išmokos, t.y. tėvystės išmokos ir priešpensinės išmokos.

 

Kokios dar naujovės numatytos naujuosiuose reglamentuose?

Be to, kad į naujųjų reglamentų taikymo sritį įtrauktos naujos išmokos, naujuosiuose reglamentuose taip pat buvo patikslintos senųjų reglamentų įgyvendinimo procedūros, numatyti konkretūs terminai. Patvirtintos naujos permokų kompensavimo ir išieškojimo taisyklės.
 
Viena iš svarbiausių naujovių, numatytų naujuosiuose reglamentuose yra perėjimas prie elektroninio apsikeitimo informacija. Šiuo metu valstybės narės bendraudamos tarpusavyje naudoja E formas, kuriose pateikiama visa informacija, reikalinga asmens teisei į išmokas nustatyti ir patvirtinti. Siekiant modernizuoti ir supaprastinti valstybių narių kompetentingų įstaigų bendradarbiavimo procedūras ir pagreitinti prašymų dėl socialinio draudimo išmokų nagrinėjimo tvarką, naujuosiuose reglamentuose numatyta, kad popierinės E formos turi būti pakeistos struktūrizuotais elektroniniais dokumentais (toliau - SED), t.y. bus pereita prie elektroninio apsikeitimo informacija. Tačiau dėl naujųjų reglamentų nuostatų dėl elektroninio apsikeitimo informacija nustatytas pereinamasis laikotarpis. Pereinamuoju laikotarpiu galima bus naudoti kompiuteriu pildomas E formas, jei E formose bus pateikta visa informacija, reikalinga naujiems reglamentams taikyti, taip pat bus galima naudoti popierinius SED. Įstaigos turi vadovautis gero bendradarbiavimo, pragmatiškumo ir lankstumo principais. Svarbiausias tikslas – užtikrinti asmenų, kuriems taikomi reglamentai, socialines teises.

 

Daugiau informacijos skyrelyje: Projektas dėl EESSI sistemos nacionalinės dalies sukūrimo.

 

Leidinukai apie socialinės apsaugos sistemų koordinavimą:

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinė apsauga (2011) 

"ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos Sąjungoje" (2010) 

Praktinis vadovas. "Teisės aktai, taikomi darbuotojams ES, EEE ir Šveicarijoje" (LT), (EN)

Atnaujintas informacinis leidinukas "Išmokos šeimai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“ (2016 m. gruodis)

 

Tyrimai ir ataskaitos:

FresSco ekspertų tinklas (Laisvo asmenų judėjimo ir Socialinės apsaugos koordinavimo nepriklausomų ekspertų tinklas) (tyrimai nuo 2014 m.)

 

trESS ekspertų tiklas (Socialinės apsaugos koordinavimo nepriklausomų ekspertų tiklas) (tyrimai iki 2014 m.)

 

Kitos svarbios nuorodos: 

Viešas Europos socialinės apsaugos institucijų katalogas EESSI, kuriame rasite kompetentingų įstaigų kontaktinę informaciją

 

Informacija apie kitos Europos Sąjungos valstybėse mokamas išmokas (anglų kalba):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=enFilmukai: 

(anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, lenkų kalbomis) 
 
Keliaujate Europos Sąjungoje - kurios valstybės teisės aktai jums taikomi?
 
Keliaujate Europos Sąjungoje - kuri valstybė mokės jums pensiją?
 
Keliaujate Europos Sąjungoje - kuri valstybė jums mokės bedarbio išmoką?

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-05