JK palieka ES sudariusi Išstojimo sutartį, kurioje iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis. Iki šio laiko galios ES teisės aktai, nustatantys laisvą darbuotojų judėjimą. Visos iki pereinamojo laikotarpio įgytos piliečių teisės bus apsaugotos. Jei asmeniui iki pereinamojo laikotarpio pabaigos JK buvo paskirta ir mokama senatvės pensiją, o po „Brexito“ šis asmuo grįžta gyventi į Lietuvą, jam ir toliau bus mokama JK paskirta pensija.

JK palieka ES sudariusi Išstojimo sutartį, kurioje iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Vienas iš svarbiausių koordinavimo reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas.

Taigi, jei asmuo iki pereinamo laikotarpio pabaigos, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją) ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui lieka gyventi JK, Lietuvoje paskirta išmoka ir toliau bus mokama kol nepasikeis to asmens situacija JK, pvz., kol toks asmuo liks gyventi JK.

JK palieka ES su Išstojimo sutartimi, kurioje iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai.
Skiriant pensiją, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti ES valstybėse narėse ar JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos.

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir nepertraukiamai tęs darbinę veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai, skiriant pensiją, bus atsižvelgta ir į draudimo laikotarpius, įgytus pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nes asmens įgytas teises užtikrins Išstojimo sutarties reikalavimai.


Pvz., Lietuvos pilietis nuo 2010 m. iki 2025 m. dirba JK, vėliau grįžta į Lietuvą, o 2027 m. vėl išvyksta dirbti į JK. Šis asmuo pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirbo JK ir jam buvo taikomi Išstojimo sutarties reikalavimai, todėl, skiriant senatvės pensiją Lietuvoje, bus atsižvelgta į šio asmens darbo stažą, įgytą JK iki 2025 m., t. y. po pereinamojo laikotarpio pabaigos jo darbinė situacija JK nepasikeitė. Dėl draudimo laikotarpių, įgytų JK nuo 2027 m., t. y. pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, įskaitymo į stažą, bus sprendžiama inicijuojant derybas su JK dėl tarptautinės sutarties dėl socialinės apsaugos.

Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje rasite šiuo adresu – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams.

Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką. Daugiau informacijos apie tai rasite šiuo adresu – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/socialinio-draudimo-ismokos/nedarbo-socialinis-draudimas.
Nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas ir JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytas stažas.
Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir nepertraukiamai tęs darbinę veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai šiam asmeniui grįžus į Lietuvą po pereinamojo laikotarpio pabaigos ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Lietuvoje bus atsižvelgta į visą darbo laikotarpį JK, t. y. bus vertinamas ir draudimo laikotarpis, įgytas nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos iki išvykimo iš JK.  

Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, skiriant nedarbo draudimo išmoką, kitoje valstybėje narėje įgytas stažas sumuojamas tik tada, jei paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. Pavyzdžiui, asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta ir į Lietuvoje,  ir į JK jo įgytą stažą.

Koordinavimo reglamentuose taip pat nustatyta išimtis iš minėtos taisyklės. Ši išimtis taikoma asmenims, kurie, prieš tapdami bedarbiais, trumpą laiką dirbo kitoje ES valstybėje ir išsaugojo savo gyvenamąją vietą, glaudų ryšį su Lietuva. Pavyzdžiui, asmuo dirbo ir gyveno Lietuvoje, vėliau 5 mėnesiams įsidarbino JK ir, pasibaigus darbo sutarčiai, grįžo į Lietuvą bei kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK ir Lietuvoje įgytą stažą, nesvarbu, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo JK.

 

JK palieka ES su Išstojimo sutartimi, kurioje iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai.

Skiriant ligos ar motinystės socialinio draudimo išmokas Lietuvoje, bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir nepertraukiamai tęs darbinę veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai tokiam asmeniui, grįžusiam į Lietuvą po pereinamojo laikotarpio ir vėliau nustatant jo teisę į ligos ar motinystės išmoką Lietuvoje, bus atsižvelgta į visą darbo laikotarpį JK, t. y. bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos iki išvykimo iš JK. 

Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams.

JK palieka ES sudariusi Išstojimo sutartį, kurioje iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentuose nustatyti reikalavimai.

Koordinavimo reglamentuose numatyta galimybė bedarbiui, kuris vienoje valstybėje narėje gauna nedarbo išmoką, vykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir toliau gauti paskirtą nedarbo išmoką. Juose taip pat nustatytos papildomos sąlygos dėl nedarbo išmokos mokėjimo į kitą valstybę narę atvykusiems bedarbiams. Bedarbis turi būti registruotas JK užimtumo tarnyboje bent 4 savaites iki išvykimo į Lietuvą ir gauti JK nedarbo išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo JK. Gavęs PD U2 dokumentą ir atvykęs į Lietuvą, jis per 7 dienas turi įsiregistruoti Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir pateikti JK gautą PD U2 dokumentą. Bedarbiui bus mokama tokio dydžio nedarbo išmoka, kokią paskyrė PD U2 dokumentą išdavusi įstaiga. Ji bus mokama ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente.

 

Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:

– yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;

– įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;

– iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą. Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą stažą.

Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Jei Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta į JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įgytą stažą.

Jei pereinamojo laikotarpio pabaigoje asmuo dirbs JK ir nepertraukiamai tęs darbinę veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tai tokiam asmeniui grįžus į Lietuvą po pereinamojo laikotarpio ir vėliau nustatant jo teisę į motinystės išmoką Lietuvoje, bus atsižvelgta į visą darbo laikotarpį JK, t. y. bus atsižvelgta į visus draudimo laikotarpius, kurie buvo įgyti nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos iki išvykimo iš JK.

Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus:

1) yra sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus;

2) turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Taigi, skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama.

Nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į kitose ES valstybėse narėse, taip pat ir JK iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., įgytą stažą.

 

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Lietuvoje paskirta senatvės pensija bus mokama toliau pensijos gavėjui po „Brexito“ persikėlus gyventi į JK.

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kurios reikalavimai apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises.

Pagal Išstojimo sutartį, iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį liks galioti ES teisės aktai, reglamentuojantys laisvą darbuotojų judėjimą. ES lygiu koordinuojamos visos svarbiausios socialinės apsaugos sritys, taigi ir visų socialinės apsaugos išmokų – ligos ir motinystės išmokų, netekto darbingumo išmokų, senatvės pensijų, maitintojo netekimo (našlių / našlaičių) pensijų, išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų ir išmokų vaikams – skyrimas bei mokėjimas. Jei Jūsų gaunama išmoka patenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį, persikėlus gyventi į Lietuvą iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirta išmoka ir toliau bus mokama.

Taip, iki „Brexito“ Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus mokamos ir po „Brexito“.

JK ir ES valstybėms narėms pavyko susitarti dėl Išstojimo sutarties, kuri apsaugo iki „Brexito“ įgytas piliečių teises. Pagal Išstojimo sutartį, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – 2020 m. gruodžio 31 d., JK paskirtos pensijos ir toliau bus mokamos pensininkams, gyvenantiems Lietuvoje, ir indeksuojamos JK teisės aktuose nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03