Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimas

Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams, jei šie asmenys yra sukakę Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba netekę 60-100 procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupių invalidais).

Pirmojo laipsnio valstybines pensijas skiria Vyriausybė Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Komisija) teikimu. Antrojo laipsnio valstybines pensijas skiria Komisija.

Teisę gauti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją turi pasipriešinimo  okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, pasipriešinimo okupacijoms dalyviai – laivės kovų dalyviai, buvę aukščiausieji valstybės pareigūnai (Seimo pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Konstitucinio Teismo pirmininkas), asmenys, kuriems paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros meno premija, olimpinių žaidynių čempionai, paralimpinių žaidynių čempionai, kurčiųjų žaidynių čempionai, antrojo laipsnio valstybinę pensiją – pasipriešinimo okupacijoms dalyviai – laivės kovų dalyviai; motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų (toliau – daugiavaikiai motina  arba tėvas),  garbės donorai, olimpinių žaidynių prizininkai, parolimpinių žaidynių prizininkai, kurčiųjų žaidynių prizininkai, į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos sporto šakos rungties pasaulio čempionai.

Teikimus ar prašymus dėl pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo Komisijai teikia aukščiausios valdžios - Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministras Pirmininko ir valdymo institucijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, savivaldybių administracijos.

Kad kandidatūros būtų teikiamos pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti:

  • buvę aukščiausieji valstybės pareigūnai arba jų teisėti atstovai priklausomai nuo eitų pareigų atitinkamai turi kreiptis arba į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją, arba į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją, arba į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją;
  • olimpinių žaidynių čempionai, parolimpinių žaidynių čempionai, olimpinių sporto šakų pasaulio čempionai, kurčiųjų žaidynių čempionai arba jų teisėti atstovai turi kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją;
  • asmenys, kuriems paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros meno premija arba jų teisėti atstovai turi kreiptis į Kultūros ministeriją;
  • garbės donorai arba jų teisėti atstovai turi kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją;
  • pasipriešinimo  okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai ir pasipriešinimo okupacijoms dalyviai – laivės kovų dalyviai arba jų teisėti atstovai turi kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą;
  • daugiavaikiai motina arba tėvas, arba jos (jo) teisėtas atstovas dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje daugiavaikiai motina arba tėvas yra deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena, administraciją (o išvykę nuolat gyventi į užsienį – į savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo gyveno, administraciją).

Jeigu teikimus skirti pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinę pensiją Komisija gauna iš fizinių asmenų ar institucijų, kurioms ši teisė nesuteikta, teikimai nenagrinėjami ir grąžinami arba persiunčiami kompetentingoms institucijoms.

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos skiriamos nuo kito mėnesio po atitinkamo sprendimo skirti šią pensiją priėmimo pirmos dienos.

Už mirusius pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjus Lietuvos Respublikos piliečiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija.

Našlių pensijos skiriamos ir mokamos, jeigu turintys teisę ją gauti – t. y. atitinkantys įstatymu nustatytas sąlygas, yra sukakę senatvės pensijos amžių arba pripažinti asmenimis su negalia, netekusiais 60 ir daugiau procentų dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti  I ar II grupių invalidais). Asmeniui, turinčiam teisę gauti valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėją ir socialinio draudimo našlių pensiją, jo pasirinkimu skiriama ir mokama arba valstybinė našlių pensija, arba socialinio draudimo našlių pensija. Valstybinės našlių pensijos dydis yra 20 procentų mirusiam asmeniui priklausiusios valstybinės pensijos dydžio.

Valstybinės našlaičio pensijos skiriamos ir mokamos, jeigu turintys teisę ją gauti  mirusiojo vaikai (įvaikiai) yra nesukakę 18 metų, arba vyresni kaip 18 metų, jeigu jie pripažinti asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – nedarbingais ar iš dalies darbingais; iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki 18 metų ir nuolat nuo 18 metų sukakties yra asmenimis su negalia (iki 2023 m. gruodžio 31 d. nedarbingi ar iš dalies darbingi; iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidai), taip pat nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai – iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti valstybinę našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai. Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti valstybinę našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir tada, kai juos kas nors įvaikina. Valstybinės našlaičių pensijos dydis – 30 procentų mirusiam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio, jeigu teisę gauti valstybinę našlaičių pensiją turi vienas našlaitis. Jei tokią teisę turi daugiau našlaičių, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 80 procentų viso valstybinės pensijos dydžio. Tuo atveju, kai nėra asmenų, turinčių teisę gauti valstybinę našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų mirusiajam priklausiusios valstybinės pensijos dydžio ir ne daugiau kaip 100 procentų šios pensijos dydžio.

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų dydžiai

  • Pirmojo laipsnio valstybinė pensija yra keturių valstybinių pensijų  bazių dydžio (289,40 EUR).
  • Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio (144,70 EUR).

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų mokėjimas

Valstybines pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias valstybines pensijas, jo pasirinkimu mokama tik viena iš jų, išskyrus valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, kuri taip pat gali būti mokama tik viena kartu su viena iš valstybinių pensijų.

Pirmojo ir antrojo laipsnių pensijos mokamos asmenims, nepriklausomai nuo to ar jie turi draudžiamųjų pajamų, ar ne.

Pirmojo ir antrojo laipsnių pensijos, valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos iki 2001 m. vasario 1 d., šių pensijų gavėjams mokamos už einamąjį mėnesį nuo dvidešimtos dienos to mėnesio, už kurį pensija priklauso. Pirmojo ir antrojo laipsnių pensijos ir valstybinės našlių ir našlaičių pensijos, paskirtos po 2001 m. vasario 1 d. ir vėliau, šių pensijų gavėjams mokamos už praėjusį mėnesį.

Atnaujinimo data: 2024-01-17