exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Garantinis fondas

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas užtikrinti garantijas darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam.

Garantinį fondą nuo 2017 m. sausio 1 d. administruoja „Sodra“. „Sodra“ yra institucija, kuri surenka įmokas į Garantinį fondą. Sukauptos lėšos Garantiniame fonde yra skiriamos darbuotojų išmokoms, kuomet jų darbdaviai tampa nemokūs, bankrutuoja.

Į Garantinį fondą  0,16 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka:

- Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, išskyrus Lietuvos banką, biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas;

fiziniai asmenys (ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla);

valstybių narių juridinių asmenų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

Darbdaviui tapus nemokiam, iš Garantinio fondo mokamos šios darbuotojams priklausančios išmokos:

1. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams negautoms priskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms sumoms, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, neviršijančioms 6 mėnesinių algų dydžio (toliau – MMA).  Tuo atveju, jeigu darbuotojų reikalavimų sumos neviršija 6 MMA, darbuotojui išmokama patvirtinto reikalavimo šių sumų dydžio išmoka. Tuo atveju, jeigu reikalavimo suma viršija 6 MMA, darbuotojui išmokama 6 MMA dydžio išmoka;

2. Mokesčiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), kurie skaičiuojami nuo darbuotojams priskaičiuotų sumų, mokėti, kaip nurodyta Garantinio fondo nuostatuose;

3. Kredito pervedimams dėl išmokų iš Garantinio fondo pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose) apmokėti pagal šių kredito įstaigų (jų filialų) įkainius. Jeigu išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas kitose negu Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), su šių išmokų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjui skirtų išmokų iš Garantinio fondo. Jeigu kredito pervedimui apmokėti naudojamos Garantinio fondo lėšos, kai išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas kitose negu Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įsteigtose kredito įstaigose (jų filialuose), viršija darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo sumą, išmokos iš Garantinio fondo šiam darbuotojui nepervedamos;

4. Garantinio fondo administravimo išlaidoms apmokėti Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidoms apmokėti finansų ministro nustatyta tvarka.

 

Darbdaviui iškėlus bankroto bylą, darbuotojas turėtų:

- Kreiptis į paskirtą nemokumo administratorių ir pateikti jam kreditorinį reikalavimą raštu, kad nemokumo administratorius darbuotoją ir skolą jam įtrauktų į kreditorių sąrašą.

- Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą išmokėti išmoką iš Garantinio fondo lėšų, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu (per paskutinius 12 mėn. iki bankroto bylos darbdaviui iškėlimo dienos) nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.

 

 

Darbdaviui atsisakius iškelti bankroto bylą ir pavedus inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, darbuotojas turėtų:

Pateikti bet kuriai Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigai prašymą, skelbiamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje svetainėje, jei darbuotojas nėra pateikęs neterminuoto prašymo skirti ligos išmoką ar pastaruoju metu nėra gavęs jokių socialinio draudimo išmokų.             
 

Šio fondo nuostatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23