Netekau darbo

Netekus darbo ir siekiant visai neprarasti pajamų, siūloma kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Užsiregistravus Užimtumo tarnyboje galima paprasčiau ieškoti kito darbo, reikiamą socialinio draudimo stažą sukaupę bedarbiai gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, o nesukaupę – laikinai galės gauti darbo paieškos išmoką.

Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu, todėl nemokamai gali naudotis gydymo paslaugomis sveikatos priežiūros įstaigose.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka

Šią išmoką gauti galima tuo atveju, jeigu per paskutinius 30 mėnesių iki registravimosi Užimtumo tarnyboje asmuo turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą. Dirbant samdomą darbą nedarbo socialinio draudimo įmokas moka darbdavys, o kai kurie savarankiškai dirbantys asmenys (individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai) jas moka patys.

Jei nedarbo išmoka priklauso, ji mokama 9 mėnesius. Išmoką sudaro dvi dalys – pastovioji ir kintamoji: pastovioji dalis 2020 metais sudaro 141,25 euro, kintamoji priklauso nuo buvusio darbo užmokesčio. Pirmaisiais mėnesiais išmoka yra didesnė, vėliau ji laipsniškai mažėja.

Nedarbo išmokos kintamoji dalis: 

  • 1–3 mėnesį – 38,79 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų (visos pajamos, nuo kurių mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos),
  • 4–6 mėnesį –  31,03 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų,
  • 7–9 mėnesį –  23,27 proc. asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų.

Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį nuo mėnesio 20 dienos iki mėnesio pabaigos.

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

Ilgalaikio darbo išmoka

Ilgiau nei 5 metus pas vieną darbdavį dirbusiam darbuotojui, kuris atleidžiamas darbdavio iniciatyva be paties darbuotojo kaltės, taip pat priklauso ilgalaikio darbo išmoka.
Ilgalaikio darbo išmoka priklauso nuo laiko, kurį darbuotojas nepertraukiamai dirbo pas darbdavį:

  • 5–10 metų – 77, 58 proc. vieno vidutinio mėnesio asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka.
  • 10–20 metų – 77, 58 proc. dviejų vidutinių mėnesio asmens darbo užmokesčių dydžio išmoka.
  • Ilgiau nei 20 metų – 77, 58 proc. trijų vidutinių mėnesio darbo asmens užmokesčių dydžio išmoka.

Ji išmokama, jeigu buvęs darbuotojas per tris mėnesius neįsidarbina pas tą patį darbdavį ir kreipiasi ne vėliau nei per pusę metų nuo atleidimo.
Kai darbuotojas dirba biudžetinėje įstaigoje ar Lietuvos banke, ilgalaikio darbo išmokas moka juos atleidęs darbdavys, visais kitais atvejais išmoka mokama iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo.Ilgalaikio nedarbo išmoka išmokama po maždaug trijų su puse mėnesio nuo atleidimo.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Darbo paieškos išmoka

Užimtumo tarnyboje registruoti gyventojai, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, gali pretenduoti gauti paramą – laikiną darbo paieškos išmoką, kuri gali siekti 42 eurus jau gaunantiems įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba 200 eurų negaunantiems įprastos bedarbio išmokos. Išmoka nemokama, jeigu asmuo pradeda dirbti arba gauna paramą mokymusi bei dalyvauja kitose aktyviose darbo rinkos priemonėse.

Ši priemonė galioja tik iki 2020 m. gruodžio 31 d.

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

Pagalba grįžtant į darbo rinką

PROFESINIS MOKYMAS. Kai darbo netekę žmonės nori įsidarbinti, pradėti dirbti savarankiškai ar siekia pakeisti savo profesiją, Užimtumo tarnyba gali jiems pasiūlyti paramą naujai kvalifikacijai įgyti, kvalifikacijai tobulinti ar naujoms kompetencijoms įgyti. 

Naujai kvalifikacijai įgyti skiriama iki 2822,55 eurų parama, kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti –  iki 1414,31 eurų.  

Asmenims, siekiantiems įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją, Užimtumo tarnyba gali finansuoti profesinį mokymą – iki 5645,1 eurų, o aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti –  iki 2828,62 eurų. Šių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą tvirtina Užimtumo tarnyba. 

Užimtumo tarnyba finansuoja ne tik profesinio mokymo paslaugų išlaidas, bet ir mokymo stipendiją, kelionės išlaidas iki artimiausios profesinio mokymo įstaigos ir atgal, apgyvendinimo išlaidas, kai mokymas vyksta ne jo gyvenamojoje vietovėje. 

Bedarbiams per visą profesinio mokymosi laikotarpį kartą per mėnesį mokama stipendija. Bedarbio pasirinkimu stipendijos dydis gali būti 285,29 eurų arba jis gali gauti jam priklausančią nedarbo išmoką.

PAMEISTRYSTĖ. Norintys įgyti naują profesiją taip pat gali rinktis mokymąsi pameistrystės forma t. y. įsidarbinus pagal pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystė suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ir gauti atlyginimą už darbą. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje, o teorinės žinios gali būti įgyjamos ar pagilinamos pas darbdavį arba mokymo įstaigoje. 

Įsipareigojimai. Profesiniame mokyme dalyvaujantis žmogus pabaigęs mokslus ir įgijęs kvalifikaciją ar naujas kompetencijas įsipareigoja įsidarbinti pas numatytą darbdavį, Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje ar dirbti savarankiškai ir išdirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

PARAMA DARBO VIETAI SAU STEIGTI

Jei netekote darbo ir svarstote pradėti savo verslą, turite galimybę pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiama parama darbo vietai steigti. Šia parama gali pasinaudoti:

  • bedarbiai, turintys negalią. 
  • bedarbiai iki 29 metų;
  • vyresni kaip 45 metų bedarbiai. 

Pirmą kartą steigiančiam sau darbo vietą labai mažose įmonėse 2020 metais gali būti kompensuojama iki 18,835 tūkst. Eur jo darbo vietos steigimo išlaidų.

Vienkartinė parama savo darbo vietos steigimui labai mažoje įmonėje galima tik tuomet, jei asmuo šia priemone naudojasi pirmą kartą. Dėl tokios priemonės kreiptis reikia į Užimtumo tarnybą ir būtina pateikti savarankiško rėmimo užimtumo paraišką – joje turi būti išdėstoma, kaip bus paskirstomos išlaidos darbo vietai steigti ar tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui, taip pat patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Labai maža įmonė – tai tokia įmonė, kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos arba turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-17