Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos

 

. nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, nukentėjusiems dėl 1991 metų sausio 11-13 dienomis vykdytos SSRS agresijos ir po to buvusių įvykių. Pensijų dydžiai:

 • pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 8,56 VPB dydžio (496,48 Eur);

 • pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 6,42 VPB dydžio (372,36 Eur);

 • pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 4,28 VPB dydžio (248,24 Eur).

  2. asmenų, žuvusių dėl Sausio ir po to buvusių įvykių, motinoms,  sukakusioms  50  metų  arba netekusioms 45-100 procentų darbingumo, tėvams, sukakusiems senatvės pensijos  amžių  arba  netekusiems 45-100 procentų darbingumo skiriama 8,56 VPB dydžio (496,48   Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija;  

  3. žuvusių Nepriklausomybės gynėjų nesudariusioms kitos santuokos našlėms nepaisant amžiaus  skiriama 8,56 VPB dydžio (496,48 Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija;

  4. Nepriklausomybės gynėjams, sužalotiems Sausio ir po to buvusių įvykių metu,  bet  dėl  to  netapusiems  invalidais  skiriama, kai   jie  sukanka  senatvės  pensijos  amžių  arba  netenka 60-100 procentų darbingumo  dėl susirgimo, nesusijusio su sausio įvykiais, 1,07 VPB dydžio (62,06 Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinė pensija;

  5. žuvusių Nepriklausomybės gynėjų našlaičiams (vaikams iki 18 metų, o jei mokosi – iki 24 metų) skiriama 8,56  VPB dydžio (496,48  Eur) nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija.

   

  Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

   

 

- Žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų) (toliau – šeimos nariai);

- Nepriklausomybės gynėjams, netekusiems 45-100 procentų darbingumo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;

- Nepriklausomybės gynėjams kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti

kompensuojama 50 procentų faktinių  išlaidų už:

1. būsto šildymą;
2. karštą vandenį;
3. šaltą vandenį ir nuotekas;
4. dujas;
5. kietą ir skystą kurą;
6. elektros energiją;
7. laidinio telefono abonentinį mokestį;
8. kitas  paslaugas  (namo ir šilumos  tinklų   eksploatacijos išlaidas,  laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų  valymą, šiukšlių  ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę  TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims).

 

Laidojimo išlaidų kompensacija

 

Nepriklausomybės gynėjai, netekę 45-100 procentų darbingumo  dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 BSI (1520 Eur) dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.

 

Dėl kompensacijų reikia kreiptis į savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius.

 

Turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą:

1. su 80 procentų nuolaida –  Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl 1991 metų sausio 11-13 dienomis vykdytos SSRS agresijos ir po to buvusių įvykių; žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai;
2. su 50 procentų nuolaida – Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai.
 
Asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23