Asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ir statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje

Teisinis statusas pripažįstamas pagal Asmenų, nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 j punktą.
 

1. asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies  darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki  2005  m.  liepos  1  d.  I  ar  II  grupės invalidais) arba sukakusiems  senatvės pensijos amžių, skiriamos ir mokamos 1,07 valstybinių pensijų bazės (VPB) dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (62,06 Eur);


2. nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos asmenims dėl priežasčių, susijusių Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimu: 


- pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2,14 VPB dydžio (124,12Eur);
- pripažintiems netekusiais 60-70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1,605 VPB dydžio (93,09Eur);
- pripažintiems netekusiais 45-55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės  invalidais) - 0,8025 VPB dydžio (46,55Eur), iki sukaks senatvės pensijos amžių (sukakus senatvės pensijos amžiųamžių mokamos 1,07 VPB pensijos dydžio (62,06 Eur).


Nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių pensijas nustatytomis sąlygomis turi teisę gauti asmenų, žuvusių ar mirusių dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo, taip pat mirusių valstybinių pensijų gavėjų sutuoktiniai ir vaikai.

 

* Nukentėjusiųjų asmenų pensijos skiriamos tik asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius (asmenims, kurie dalyvavo statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, šios pensijos neskiriamos).

 

Vienkartinės išmokos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 198  „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“):

 

Teisę į vienkartinę kompensaciją turi:

 • asmenys, dalyvavę likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (atsargos ir būtinosios karinės tarnybos kariai ir gyventojai, laikinai išsiųsti dirbti į 30 kilometrų nuo avarijos židinio esančią zoną arba statyti Slavutičiaus miesto Ukrainoje), jeigu jų sveikatai buvo padaryta žala:

 • išsiųsti iš Lietuvos;

 • išsiųsti ne iš Lietuvos, jeigu jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jeigu jiems panašaus pobūdžio išmokos nebuvo išmokėtos kitoje valstybėje;

 • mirus dalyviams – jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), kitos santuokos nesudarę sutuoktiniai ir vaikai (įvaikiai).

   

  Mokamos vienkartinės kompensacijos (jeigu kreipiamasi dėl kompensacijos pirmą kartą):


  1. asmenims, kuriems nustatytas susirgimas, susijęs su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ar su Slavutičiaus miesto Ukrainoje statyba – 835 Eur;


  2. asmenims, dėl dalyvavimo likviduojant Černobylio AE avarijos  padarinius ar dėl Slavutičiaus miesto Ukrainoje statybos, išmokama vienkartinė kompensacija:


  -  pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) - 2086 Eur;
  - pripažintiems  netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1669 Eur
  -  pripažintiems  netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais)- 1252 Eur.


  Jeigu  asmenims, jau gavusiems kompensaciją, pablogėja sveikata, jie turi teisę gauti vienkartinės  kompensacijos,  nurodytos pagal  pripažintą   naują mažesnį darbingumo lygį, ir jau išmokėtos sumos skirtumą.


  Mirus dėl ligos, susijusios su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius ar Slavutičiaus miesto Ukrainoje statyba, išmokama 4171 euro  kompensacija dalijant ją lygiomis dalimis šeimos nariams (sutuoktiniams, vaikams bei tėvams). Jeigu mirusiajam  buvo išmokėta vienkartinė kompensacija,  jo šeimos nariams išmokamas atitinkamas kompensacijos skirtumas (iš 4171 euro atimamos išmokėtos sumos).


  Dėl  vienkartinių išmokų reikia kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių.

   

 

Asmenys, prisidėję prie ČAE avarijos padarinių likvidavimo, yra laikomi apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnyje nustatyta vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apdraustiesiems kompensavimo tvarka.  
 
Lengvatos sveikatos priežiūrai, gydymui teikiamos vadovaujantis:

1. Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos",  siuntime ištyrimui, konsultacijai ir gydymui nėra nurodoma gydymo įstaiga, pacientas ją pasirenka pats. Esant indikacijoms, dalyviai siunčiami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ištyrimui, diagnozės patikslinimui bei gydymui. Esant reikalui pacientus gydytojai siunčia į Vilniaus ir Kauno universitetų klinikas;
2. Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“;
3. Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V–50 „Dėl ligonių reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo;
4. Sveikatos apsaugos ministro  2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti  sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23