Neįgalieji atviroje darbo rinkoje

Jei negalia netrukdo tau, netrukdys ir darbdaviui

 

Esu neįgalus ir noriu dirbti: ką daryti? 

Jei esate neįgalus ir norite susirasti darbą, rekomenduojame kreiptis į Užimtumo tarnybą.

 Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• registruotis naudojantis Užimtumo tarnybos el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883.  

Būtent čia susitiksite su potencialiais darbdaviais, kurie įdarbindami jus galės pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui arba darbo vietos steigimui ar pritaikymui. O jūs, jei bus toks poreikis, turėsite galimybę gauti profesinės reabilitacijos paslaugą, papildomą atvejo vadybininko pagalbą įsidarbinant ar jau įsidarbinus, paramą pirmą kartą steigiant darbo vietą sau ar paramą mokymuisi, kelionės išlaidoms ir panašiai. 

Užimtumo tarnyboje darbingo amžiaus neįgaliesiems, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, gali būti teikiama įdarbinimo su pagalba paslauga. Pavyzdžiui, neįgaliajam padedama susitvarkyti įsidarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas. Paskirtas atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja darbdavį, kaip naujajam darbuotojui turėtų būti pritaikyta darbo vieta.

Neįgaliajam gali būti teikiama ir lydimoji pagalba įsidarbinus – padedama išspręsti naujoje darbovietėje kylančias problemas, dėl kurių neįgalus asmuo gali netekti darbo. Atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja, kaip užtikrinti neįgalaus asmens teises ir išvengti diskriminacijos, tarpininkauja, jei kyla nesutarimų dėl darbo sąlygų.

Neįgalieji taip pat turi galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje siekiant atkurti ar padidinti savo darbingumą, profesinę kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje neįgaliajam reikėtų kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Čia bus nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. 

Pagalba darbo vietą susikuriant sau

Jei vis svarstote pradėti savo verslą, turite galimybę pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiama parama. Neįgaliajam, pirmą kartą steigiančiam sau darbo vietą labai mažose įmonėse 2020 metais gali būti kompensuojama iki 18,835 tūkst. Eur* jo darbo vietos steigimo išlaidų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones;
 • remontuoti arba pritaikyti nuosavas patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

*vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2020 metais tai sudarė 18,835 tūkst. Eur.  

Kaip viskas vyksta:  

 • Esate darbingo amžiaus neįgalus asmuo, kuriam nustatytas ne didesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis ir anksčiau nesate steigęs darbo vietos sau labai mažose įmonėse.
 • Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptariate ir sudarote individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta ši savarankiško užimtumo rėmimo priemonė.
 • Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt paskelbia savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą. Artimiausias konkursas planuojamas 2021 metais.
 • Pateikiate paraišką subsidijai gauti tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuje, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuojate steigti darbo vietą.
 • Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Taip pat paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus ir, prireikus, – pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Tvirtinamas finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.
 • Jei jūsų paraiška patvirtinama, per 3 mėnesius turite įsteigti  labai mažą įmonę ir per 20 darbo dienų nuo jos įsteigimo, pateikus Užimtumo tarnybai reikiamus dokumentus, esate kviečiamas pasirašyti sutartį.
 • Neįgalusis, įsteigęs sau darbo vietą, turi ją išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Esu neįgalus ir dirbu: ką turiu žinoti? 

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas).

Ne visa darbo laiko trukmė. Jei esate neįgalus ar vienas auginate neįgalų vaiką iki 18 metų  turite teisę į ne visą darbo laiko trukmę. Tam darbdaviui reikia pateikti prašymą, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar neįgalumu (Darbo kodeksas).

Kasmetinės atostogos. Jei esate neįgalus ar vienas auginate neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, jums turi būti suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos (Darbo kodeksas).

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). NPD – tai suma, kuri nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu. Kuo didesnis NPD, tuo didesnę sumą nuo darbo užmokesčio žmogus gauna „į rankas“. 

 • Jei jums nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 645 eurai. 
 • Jei jums nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 600 eurų. 

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą 2020 metais taikomas NPD – 350 eurų, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas). 

Nemokamos atostogos. Jei turite negalią, auginate neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba slaugote neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų. 
Jeigu darbdaviui pateikiate sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, nemokamos atostogos jums turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. (Darbo kodeksas).

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Jei nebegalite tinkamai atlikti savo darbo dėl ligos ar neįgalumo, darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Jeigu darbdavys nori jus atleisti be jūsų kaltės, o jūs esate neįgalus arba auginate neįgalų vaiką iki 18 metų, įspėti apie atleidimą darbdavys turi prieš 3 mėnesius. Jeigu čia dirbote trumpiau nei metus – turi įspėti prieš 6 savaites. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei turite didesnį nei 5 metų nepertraukiamo darbo stažą, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka. (Darbo kodeksas).

Noriu įdarbinti žmogų su negalia: ką daryti? 

Jei esate darbdavys ir ieškote darbuotojų laisvai darbo vietai užimti, visuomet galite kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galimi keli būdai:
• apsilankyti klientų aptarnavimo skyriuje;
• laisvas darbo vietas registruoti Užimtumo tarnybos svetainėje naudojantis el. paslaugomis;
• susisiekti bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu info@uzt.lt.

Rasti tinkamą specialistą čia jums padės tarpininkas. 

Visų pirma kartu parengsite laisvos darbo vietos aprašą, aptarsite darbo sąlygas, darbuotojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tinkamo darbuotojo profilį, kandidatų į laisvą darbo vietą atrankos būdus, laikotarpį, per kurį bus rastas darbuotojas, taip pat – kur bus vykdomos darbuotojų atrankos: įmonėje ar Užimtumo tarnyboje. 

Darbdaviui atsirinkus kandidatą su negalia, galima pasinaudoti subsidijomis jo darbo užmokesčiui.


 

Jeigu jūsų įdarbinamam žmogui su negalia Užimtumo tarnyboje teikta įdarbinimo su pagalba paslauga, atvejo vadybininkas suteiks konsultacijas, kaip būsimam darbuotojui turi būti pritaikyta darbo vieta, o jeigu iškiltų nesklandumų pradėjus dirbti – tarpininkaus juos sprendžiant. 

Įdarbinant žmogų su negalia darbdavys taip pat gali gauti subsidiją jo darbo vietos steigimui ar pritaikymui. Įdarbinus neįgalų asmenį į tokią darbo vietą, subsidija jo darbo užmokesčiui nemokama.

Paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti subsidijos dydis vienai darbo vietai 2020 metais negali viršyti 18,835 tūkst. Eur*. Subsidijos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti darbdaviui priklausančias patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

*vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma. 2020 metais tai sudarė 18,835 tūkst. Eur.  

Kaip gauti subsidiją neįgaliojo darbo vietos steigimui ar pritaikymui: 

 • Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia paraiškų atranką. Artimiausia paraiškų atranka planuojama 2021 metais.
 • Darbdavys pateikia paraišką tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kurio teritorijoje planuoja steigti darbo vietą.
 • Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus. Taip pat paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus ir, prireikus, – pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Tvirtinamas finansuojamų darbo vietų steigimo projektų sąrašas.
 • Darbdavys, kurio paraiška patvirtinama, kviečiamas pasirašyti sutartį.
 • Darbdavys įsteigia ar pritaiko darbo vietą ir įdarbina neįgalų asmenį.
 • Tokią įsteigtą ar pritaikytą darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo neįgalaus asmens įdarbinimo.   

Papildomos garantijos darbe žmonėms su negalia

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas).

Ne visa darbo laiko trukmė. Neįgalus ar vienas neįgalų vaiką iki 18 metų auginantis darbuotojas turi teisę į ne visą darbo laiko trukmę. Tam reikalingas prašymas, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar negalia (Darbo kodeksas).

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Planuojant atleisti be darbuotojo kaltės neįgalų darbuotoją ar darbuotoją, auginantį neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotoją įspėti apie atleidimą reikia prieš 3 mėnesius. Jeigu darbuotojas dirbo trumpiau nei metus – įspėjama prieš 6 savaites. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat papildomai jam išmokama ilgalaikio darbo išmoka, priklausanti nuo nepertraukiamo darbo stažo (Darbo kodeksas).

Kasmetinės atostogos. Neįgaliam darbuotojui ar darbuotojui, vienam  auginančiam neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų turi būti suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos (Darbo kodeksas).

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD):

 • Jei darbuotojui nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), jam taikomas mėnesio NPD yra 645 eurai. 
 • Jei darbuotojui nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 600 eurų (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas). 

Nemokamos atostogos. Privaloma tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, jei to prašo neįgalus darbuotojas ar darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką arba slaugantį neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. Nemokamos atostogos turi būti ne trumpesnės nei prašo darbuotojas, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų. Taip pat nemokamos atostogos turi būti suteiktos darbuotojui, pateikusiam sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga. (Darbo kodeksas).

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Jei darbuotojas nebegali tinkamai atlikti savo darbo dėl ligos ar neįgalumo, darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (Darbo kodeksas).

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23