Lengvatos neįgaliesiems

Puslapio skyrelių sąrašas:

 

Neįgaliems asmenims taikomos pagrindinės lengvatos

Nr.

Lengvatų  

pobūdis

Lengvatos apibūdinimas ir teisės aktai

1.

Vaistai

100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais (0–25 proc.);
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

50 procentų bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų  į Kompensuojamų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:

 • asmenims, pripažintiems iš dalies  darbingais (30–40 proc.);
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir asmenims, kuriems nustatyta  antra invalidumo grupė.
  Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

2.

Gydymas

Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą

 • asmenims, pripažintiems nedarbingais (0–25 proc.);
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
  Sveikatos draudimo įstatymas (11 straipsnis)

Apdraustiesiems  asmenims,  gaunantiems  valstybinio socialinio draudimo  netekto  darbingumo (invalidumo) pensiją, ligos pašalpa dėl apdraustojo ligos ar traumos iš  Valstybinio  socialinio  draudimo fondo lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (9 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

3.

Vykimas per pasienio kontrolės punktus

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą  ir neįgaliojo pažymėjimą, ir lengvieji automobiliai, kuriais vežami asmenys, kurie  teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais, arba asmenys, kuriems  nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą.

Į Kybartų, Panemunės ir Ramoniškių pasienio kontrolės punktus lengvieji automobiliai, kuriuos vairuoja neįgalieji, pateikę transporto priemonės registravimo liudijimą ir neįgaliojo pažymėjimą, ir lengvieji automobiliai, kuriais vežami asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais, arba asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą, įleidžiami ir tikrinami be eilės ne daugiau kaip vieną kartą per parą.

LRV nutarimas 2011-01-12  Nr.12 „Dėl LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (37.8 papunktis)

Konsultuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (tel. (8 5) 271 6973)

4.

Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ kelionės metu turi:

 1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;

 2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-10 įsakymas Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę įsigyti teisę turi:

  1. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

  2. pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   3. darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;

 4. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

 5.  pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

   6. darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.“

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  2009-11-6 įsakymas Nr. V-127  „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Konsultuoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8 5) 233 3320)

5.

Transporto lengvatos

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida bei juos lydintis vienas asmuo turi:

 • asmenys, pripažinti nedarbingais;
 • senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida turi:

 • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais;
 • senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Transporto lengvatų įstatymas (5 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

6.

Gyvenamasis plotas

Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, neįgalieji (asmenys, kuriems nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis), jeigu atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi teisę kreiptis dėl paramos būstui įsigyti ar turimo būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams t.y. gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, kurio dalis – 20 procentų – yra padengiama iš valstybės biudžeto (13 str. 1 d. 1 p.). suteikta subsidija gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (13 straipsnis)

Neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, atitinkantys įstatymo 9 str. 1 dalies sąlygas, turi teisę į socialinio būsto nuomą. Vadovaujantis įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi socialinis būstas gali būti suteiktas ne eilės tvarka asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

Vadovaujantis įstatymo 15 straipsnio 1 d. 1 p. nuomojant socialinį būstą šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, turi būti suteikta galimybė turėti atskirus kambarius neįgaliesiems.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (15 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

7.

Užimtumas ir atostogos

Darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, įsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje, gali būti taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, siekiant sudaryti sąlygas įsitvirtinti ar išlikti darbo rinkoje arba įsidarbinti.

Darbdaviams, įdarbinusiems teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusius neįgaliuosius, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį gali būti mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.

Darbdaviams, steigiantiems ar pritaikantiems darbo vietas prie bedarbio negalios, gali būti kompensuojamos darbo vietos steigimo (pritaikymo) išlaidos. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35 procentus darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų ir įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo teritorinių darbo biržų atsiųstų asmenų įdarbinimo.

Neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, siekiantiems pradėti savo verslą  ir steigiantiems sau darbo vietą, gali būti organizuojamas savarankiško užimtumo rėmimas. Neįgaliajam, steigiančiam sau darbo vietą yra kompensuojamos visos darbo vietos steigimo išlaidos. Neįgalusis, įsteigęs sau darbo vietą, turi ją išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Neįgaliesiems taip pat gali būti organizuojamos ir kitos Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme nustatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės: bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas, įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo vietų steigimo subsidijavimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas

Socialinėse įmonėse yra remiamas įdarbinimas darbingo amžiaus neįgaliųjų, taip pat neįgaliųjų, kuriems yra sukakęs pensinis amžius. Neįgalieji, siekiantys įsidarbinti socialinėje įmonėje, teritorinėje arbo biržoje įsiregistruoti neprivalo. Jie turi pateikti darbdaviui neįgaliojo pažymėjimą.

Socialinėje įmonėje įdarbinus neįgalius darbuotojus, gali būti teikiama šių rūšių valstybės pagalba: subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti; subsidija tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.

Be šių rūšių valstybės pagalbos, neįgaliųjų socialinei įmonei gali būti skiriama papildoma valstybės pagalba: subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti; subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms; subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms.

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas

Konsultuoja gyvenamosios vietos teritorinė darbo birža (bendrieji piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tel. 8 700 55166, 8 700 55155, (8 5) 236 0793)

____________

Bedarbiams,  nedarbo  draudimo  išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai  nedarbingiems  dėl  ligos  arba  traumos, mokama jiems paskirta  nedarbo  draudimo  išmoka. Pasibaigus paskirtos nedarbo raudimo  išmokos  mokėjimo  trukmei, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo  trukmė  pratęsiama  tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, šalpos ar valstybines pensijas (išskyrus našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis), taip pat netekto darbingumo periodines kompensacijas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, taip pat profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas, iš nedarbo draudimo lėšų mokama tik nedarbo draudimo išmokos dalis, viršijanti gaunamą pensijų, kompensacijų ar išmokų sumą.

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas

Konsultuoja gyvenamosios vietos SoDros teritorinis skyrius (bendrasis piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo tel. 1883, (8 5) 250 0883)

___________

Darbdavys privalo imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos (26 str. 2 d. 6 p.)

Ne viso darbo laiko trukmė nustatoma, kai yra darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino (40 str. 5 d.).

Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo (56 str. 1 d. 3 p.) Nutraukiant darbo   sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai   tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. (56 str. 2 d.).

Darbo sutartis nutraukiama (darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės) įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai trigubinami neįgaliems darbuotojams (57 str. 7 d.).

Neįgalieji, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, pasyviai budėti ir pasyviai budėti namuose gali būti skiriami tik su jų sutikimu. (118 str. 5 d.)

Darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia neįgalus darbuotojas, -   iki trisdešimties kalendorinių dienų (137 str. 1 d. 2 p.)

Neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos (138 str. 1 d.).

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Šis įstatymas taip pat nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą bei specialias nuostatas atskirų darbuotojų grupių apsaugai (nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar     krūtimi maitinančioms darbuotojoms, asmenims iki aštuoniolikos metų, neįgaliesiems) (158 str. 1 d.).

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, darbdavys moka darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Privalomai sveikata tikrinama - neįgaliųjų -jiems įsidarbinant ir pasikeitus jų darbo sąlygoms (21 str. 1 d. 4 p.).

Darbuotojai, rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo gavus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugo ir darbo ministerijos išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, išvados kopiją pateikti darbdaviui (33 str. 1 d. 11 p.).

Dirbančių neįgaliųjų saugą ir sveikatą garantuoja Darbo kodeksas, šis Įstatymas, kiti įstatymai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Papildomos saugos ir sveikatos garantijos neįgaliesiems gali būti numatytos kolektyvinėse sutartyse, darbo sutartyse. Sveikatos priežiūros įstaigos išvada dėl neįgaliojo galimybės dirbti konkretų darbą privaloma darbdaviui ir darbuotojui. Neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, dirbti naktį ir budėti, jeigu to jiems nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada, tik su jų sutikimu (38 str.).

Dėl naujojo Darbo kodekso konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8 5) 213 9772)

Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 380 eurai:

 • asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis

Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 320 eurai:

 • asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis, 6 dalis)

Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (tel.1882 arba (8 5) 255 3190)

9.

Žemė

Mokesčiu neapmokestinama fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpiu rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.

Žemės mokesčio įstatymas (8 straipsnis)

Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (tel.1882 arba (8 5) 255 3190)

10.

Teisinė pagalba

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais;

 • sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • taip pat šių asmenų globėjai, (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (12 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

11.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims,

kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Rinkliavų įstatymas (6 straipsnis)

Konsultuoja Policijos departamento Informacijos teikimo centras (tel. 8 700 60000)

Aktualias įstatymų ir kitų teisės aktų redakcijas galima rasti Teisės aktų registre.

 

Neįgaliems vaikams taikomos pagrindinės lengvatos

Eil Nr.

Lengvatų pobūdis

Lengvatos apibūdinimas ir teisės aktai

1.

Vaistai

100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

2.

Gydymas

Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą.

Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos.

Sveikatos draudimo įstatymas (11 straipsnis)

Konsultuoja asmenį gydantis gydytojas

3.

Vykimas per pasienio kontrolės punktus

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą.

Į Kybartų, Panemunės ir Ramoniškių pasienio kontrolės punktus lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą arba invalido pažymėjimą, įleidžiami ir tikrinami be eilės ne daugiau kaip vieną kartą per parą.

LRV nutarimas 2011-01-12  Nr.12 „Dėl LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (37.8 papunktis).

Konsultuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (tel. (8 5) 271 6973)

4.

Ženklo „Neįgalusis“ ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės naudojimas

Teisę naudoti ženklą turi fizinis asmuo, kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-12-10 įsakymas Nr. A1-670 „Dėl Asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Teisę įsigyti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turi asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Konsultuoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8 5) 233 3320)

5.

Transporto lengvatos

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida bei juos lydintis vienas asmuo turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Transporto lengvatų įstatymas (5 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

6.

Darbas

Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 380 eurai asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

Taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis  – 320 eurai asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis, 6 dalis)

Konsultuoja Valstybinė mokesčių inspekcija (tel.1882 arba (8 5) 255 3190)

7.

Teisinė pagalba

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas ir šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (12 straipsnis)

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

8.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava neimama už asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Rinkliavų įstatymas (6 straipsnis)

Konsultuoja Policijos departamento Informacijos teikimo centras (tel. 8 700 60000)

Aktualias įstatymų ir kitų teisės aktų redakcijas galima rasti Teisės aktų registre. 

 

Neįgaliems asmenims nustatomi pagrindiniai specialieji poreikiai

Nr.

Specialiosios pagalbos priemonės

Specialieji poreikiai ir teisės aktai

1. Techninės pagalbos priemonės

1.

Techninės pagalbos priemonės

Aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis (judėjimo, klausos, regos) iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.tpnc.lt) teritorinių padalinių, kurių šalyje yra dešimt (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Telšiuose, Marijampolėje ir Tauragėje), ar savivaldybių įstaigų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Konsultuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8-5)  2337 344, (8 5) 2333 203)

2.

Ortopedijos technika ir protezavimas

Valstybės parama teikiama pagal patvirtintą Valstybės paramos ortopedijos techninės priemonėmis įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Konsultuoja Valstybinė ligonių kasa (tel. 8 700 88888)

4.

Būsto pritaikymas

Būstas pritaikomas neįgaliajam pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašą. Šiuo aprašu vadovaujasi Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ndt.lt), savivaldybių administracijos ir jų sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos, priimdamos sprendimus dėl būsto pritaikymo neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto  pritaikymo  neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8-5)  2316 649)

2. Finansinės pagalbos priemonės

1.

 Tikslinės kompensacijos

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriamos ir mokamos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos  (2,5 bazinės pensijos dydžio)

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriamos ir mokamos  nuolatinės priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos  (vaikams su sunkiu neįgalumo lygiu  ir  nedarbingiems asmenims iki 24 metų  – 1 bazinės pensijos dydžio, vaikams su vidutiniu neįgalumo lygiu - 0,5 bazinės pensijos dydžio, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims - 0,5 bazinės pensijos dydžio)

Asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kartą per 6 metus gauti specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (iki 32 BSI dydžio), jeigu patys gali vairuoti automobilį

Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją kartą per 6 metus turi teisę gauti ir šeimos, kurios augina neįgalų vaiką iki 18 metų ir kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, skiriama ir mokama transporto išlaidų kompensacija (0,25 BSI dydžio).

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

2.

Profesinė reabilitacija

Nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis ir mokama profesinės reabilitacijos pašalpa:

apdraustiems asmenims – lygi 85 procentams išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (5 straipsnis, 21(3) straipsnis)

nedraustiems asmenims – 2 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-18 nutarimas Nr. 413 „Dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

Konsultuoja Lietuvos darbo birža ir jos teritoriniai skyriai (Bendrasis telefono numeris pasiteirauti, informacija visais su darbo rinka susijusiais klausimais šalyje teikiama bendruoju klientų aptarnavimo telefono numeriu 8 700 55 166)

4.

Mokslas

Finansinė pagalbos teikiama studijuojantiems neįgaliesiems:
1) specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį;
2) įstojusiems į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų ir studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose - 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti;

3) įstojusiems į aukštąsias mokyklas 2009 metais ir vėliau, ir studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose - 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-08-29 nutarimas Nr.831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Konsultuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tel. (8-5)  2316 649)

3. Socialinės paslaugos

 

Socialinės paslaugos

Teikiamos bendrosios ir/ar specialiosios socialinės paslaugos.

Socialinių paslaugų įstatymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr.A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“  

Konsultuoja gyvenamosios vietos savivaldybės

Aktualias įstatymų ir kitų teisės aktų redakcijas galima rasti Teisės aktų registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-03