Nediskriminavimo skatinimo 2017–2020 metų veiksmų planas

Siekiant ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti visuomenės teisinį sąmoningumą, toleranciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, informuoti visuomenę apie vykdomas lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemones, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje, parengtas Nediskriminavimo skatinimo 2017–2020 metų veiksmų planas (toliau – veiksmų planas).

Įgyvendinant veiksmų planą rengiami mokymai ir švietėjiški renginiai integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais, vykdomos veiklos, skatinančios tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą darbo rinkoje bei skatinančios tarpkultūrinį pažinimą ir įprasminančios tautinių mažumų ir imigrantų kultūrinį paveldą, sukurta socialinė reklama nediskriminavimo tema ir rodyta viešajame transporte ir kt. veiklos. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) atsakinga už veiksmų plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą.

Įgyvendinant veiksmų planą dalyvauja ne tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-28