Strategijos ir programos

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija


2003 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją. (toliau – Koncepciją), kuria valstybė įsipareigoja kurti ir stiprinti vaiko gerovę. Jos tikslas – pasiekti politinį susitarimą dėl vaiko gerovę lemiančių vertybių, nuostatų ir numatyti vaiko gerovės įgyvendinimo gaires. Koncepcija – tai vaiko politikos ateities įžvalgos. Vadovaujantis Koncepcija, nuosekliai įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, daromos nuoseklios reformos, kuriamos strategijos, įgyvendinimo planai, įstatymų bei lydimųjų teisės aktų pakeitimai.

Koncepcijoje pateikiami pagrindiniai vaiko gerovės politikos principai ir vertybės. Remiantis šiais principais ir vertybėmis, konstatuojamos pagrindinės vaiko gerovės problemos Lietuvoje, numatomi pagrindiniai vaiko gerovės politikos siekiai artimiausiam dešimtmečiui pagrindinėse vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse bei nurodomos vaiko gerovės politikos įgyvendinimo strateginės gairės.

 

Vaiko gerovės programa 2013–2018 m.

Siekdama užtikrinti Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano bei Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano tęstinumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino Vaiko gerovės 2013–2018 m. programą. Jos tikslas – atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai, o netekusiam tėvų globos vaikui – tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Programa siekia plėtoti  paslaugų prieinamumą vaikui ir šeimai mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, ypatingą dėmesį skiriant ankstyvajai prevencijai ir intervencijai  plėtojant nestacionarias paslaugas vaikams  ir šeimoms, siekiant sumažinti vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose ir netenkančių tėvų globos.

 

Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa

Siekdama mažinti smurto paplitimą prieš vaikus ir tarp vaikų bei jų šeimose įgyvendinama tęstinė Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa. Programos įgyvendinimo tikslas – ugdyti visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, kompleksiškai šalinti smurto prieš vaikus priežastis, sukurti pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ir jų šeimų nariams pagalbos ir prevencijos priemonių sistemą, mažinti smurto prieš vaikus paplitimą. Programos priemonės skiriamos vaikams, galintiems nukentėti ar nukentėjusiems nuo psichologinio, fizinio, seksualinio išnaudojimo bei apleistumo, jų šeimoms, smurto ir patyčių prevencijai mokyklose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23