Statistika

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pradžioje Lietuvoje augo 543,7 tūkst. vaikų. Apie du procentai iš jų yra likę be tėvų globos. Nepaisant stiprėjančio darbo su socialinės rizikos šeimomis ir teikiamos pagalbos šiose šeimose augantiems vaikams, vis dar nemažai vaikų kasmet atskiriami nuo tėvų. Tokiems vaikams turi būti užtikrinama alternatyvi globa. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija įtvirtina, kad geriausiai vaiko interesus atitinka jo globa (rūpyba) šeimos aplinkoje. Dažnai galimybės įkurdinti vaiką globėjų  šeimoje yra ribotos.

 

2013 m. gruodžio 31 d. be tėvų globos buvo likę 10 146 vaikai. Kiekvienais metais šis skaičius mažėja: 2010 m. pabaigoje jis siekė 11 130, o 2011 m. – 10 813, 2012 m. - 10542. Tokią tendenciją galima sieti su kasmet mažėjančiu visų Lietuvoje gyvenančių vaikų skaičiumi. 2013 m. pabaigoje, kaip ir ankstesniais metais, iš visų 10 146 globojamų (rūpinamų) vaikų globojami (rūpinami) daugiausia buvo vyresnio mokyklinio amžiaus vaikai ir paaugliai.

 

Globa šeimoje. 2013 m. gruodžio 31 d. šeimoje buvo globojami 5906 vaikai (2827 berniukai ir 3079 mergaitės). Per 2013 m. globa šeimoje nustatyta 834 vaikams. Pagrindinis globos motyvas išlieka tas pats, kaip ir 2011 m. bei 2012 m., t. y. giminystės ryšiai su vaiku. Analizuojant pagal amžių, globa šeimoje ataskaitiniais metais, kaip ir ankstesniais, dažniausiai nustatyta 10–14 metų (244 vaikai) ir 0–3 metų amžiaus vaikams (205 vaikai). Per 2013 m. vaiko globėjais tapo 635 šeimos, iš jų tik 102 šeimos globoja vaiką, kuris nėra jų giminaitis. 2012 m. vaiko globėjais buvo paskirta kiek mažiau − 617 šeimų, 96 ne giminaičių šeimos. Taigi 2013 m. globėjais paskirtų šeimų skaičius, palyginti su 2012 m., išaugo 2,92 proc.

 

Globa šeimynoje. 2013 m. veikė 49 (2012 m. – 48, o 2011 m. – 47) šeimynos. Jose buvo globojama 419 vaikų. Per pastaruosius 3 metus daugėjo šeimynose globojamų vaikų. Berniukų, globojamų šeimynoje, kaip ir ankstesniais metais, buvo daugiau nei mergaičių: atitinkamai 220 ir 199. Laikinai šeimynoje globojami ataskaitinių metų pabaigoje buvo 106, o nuolat – 313 vaikų. Daugiausia šeimynoje, kaip ir šeimoje, globojamų vaikų yra vyresnio mokyklinio amžiaus – 10–14 metų (162 vaikai) ir 15–17 metų (119 vaikų). Daugiausia vaikų, kuriems 2013 m. nustatyta globa šeimynoje, buvo iki trejų metų amžiaus (15 vaikų), tačiau bendras šios amžiaus grupės šeimynoje globojamų vaikų skaičius yra mažiausias, t. y. 2013 m. pabaigoje šeimynoje globoti 24 iš 419 vaikų iki 3 metų amžiaus.

 

Globa institucijoje. Per 2013 m. globa institucijoje buvo nustatyta 1234 vaikams: 622 berniukams ir 612 mergaičių. 2013 m. pabaigoje vaikų globos įstaigose gyveno 3821 tėvų globos netekęs vaikas. Didžioji dalis institucijoje globojamų vaikų yra 10–14 metų ir 15–17 metų amžiaus. Globa institucijoje per 2013 m., kaip ir ankstesniais metais, dažniausiai nustatoma vaikams iki 3 metų amžiaus ir 10–14 metų paaugliams. Institucijoje globojamų vaikų nuosekliai mažėja kiekvienais metais. 2013 m. tik 14, t. y. 1,1 proc., atvejų vaikui nustatyta nuolatinė globa. 2012 m. nuolatinė globa nustatyta 1,5 proc. atvejų. 2013 m. pabaigoje apie 70 proc. visų institucijoje gyvenančių vaikų nustatyta nuolatinė globa.

 

Taigi, neatsižvelgiant į tai, kad valstybė vykdo įvairias socialines programas, skirtas tam, kad būtų stiprinamas darbas su socialinės rizikos šeimomis, pritraukiama daugiau globėjų šeimų ir jiems teikiamos paslaugos, vaiko globa institucijoje išlieka opi problema.

 

Socialinės rizikos šeimos

 

2013 m. gruodžio 31 d. į Lietuvos Respublikos savivaldybių socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą iš viso buvo įrašytos 10 235 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 20 664 nepilnamečiai vaikai. Per 2013 m. į apskaitą įrašytos 1728 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 3065 vaikai. Pastebėtina, kad girtavimas ir psichotropinių medžiagų vartojimas bei šeimų socialinių įgūdžių stoka, kaip ir 2012 m. bei 2013 m., išlieka pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių daugiausiai šeimų įrašoma į apskaitą visoje Lietuvoje.


2013 m. daugiausiai socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, gyveno šiose savivaldybėse: Vilniaus miesto (572 šeimos), Kauno miesto (436 šeimos), Kėdainių rajono (347 šeimos), Kauno rajono (331 šeima), Klaipėdos miesto (328 šeimos), Radviliškio rajono (305 šeimos), Vilniaus rajono (280 šeimų), Panevėžio rajono (270 šeimų), Vilkaviškio rajono (267 šeimos), Ukmergės rajono (249 šeimos), Raseinių rajono (241 šeima).


Per 5 metus socialinės rizikos šeimų Lietuvoje sumažėjo 8 proc., o vaikų jose – 15 proc.


2013 m. iš viso buvo 634,5 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis pareigybės. Lietuvoje vienam socialiniam darbuotojui vidutiniškai tenka 16 socialinės rizikos šeimų.


Kaip ir ankstesniais metais, paslaugas ne tik vaikui, bet ir šeimai aktyviai teikia vaikų dienos centrai (toliau – VDC).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23