Smurto prieš vaikus prevencija

SMURTO FORMOS

UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKSMAI, ĮTARUS SMURTĄ

ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ VAIKAMS, PATYRUSIEMS SMURTĄ, KONTAKTAI

ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ SUAUGUSIEMS, PATYRUSIEMS SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, KONTAKTAI (SPC)

 

Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

 

Jei dirbate su vaikais arba vedate vaiką į darželį, mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, sužinokite, kaip turi būti atpažintas smurtas prieš vaiką ir kokių veiksmų turi imtis darbuotojai. Informacija parengta bendradarbiaujant su http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/

 

SMURTO FORMOS

 

Smurto prieš vaiką forma

Kas yra smurtas?

(Smurto formos apibūdinimas)

Iš kokių požymių galime atpažinti?

(Smurto požymiai)

Fizinis smurtas

Fizinis smurtas – tyčinis fizinis veiksmas ar veiksmai prieš vaiką, taip pat fizinė bausmė, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba buvo sukeltas skausmas ar pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai arba pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas.

Nubrozdinimai

Įdrėskimai

Lūžiai (sulaužyti kaulai)

Kraujavimas

Atskirų kūno dalių skausmas

Psichologinis smurtas

Psichologinis smurtas – tyčinis sistemingas vaiko teisės į identiškumą pažeidinėjimas, vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko normaliai raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena (veiksmai ar neveikimas), dėl kurios vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Psichologiniu smurtu nelaikomas tinkamas ir pagrįstas vaiko žinių ir gebėjimų vertinimas bei kiti vaiko normalios raidos vystymuisi įvertinti skirti veiksmai.

 

Pakitęs vaiko elgesys

Uždarumas

Perdėtai jautrus reagavimas

Apatija / nieko nenori

Patyčios / agresyvus elgesys

Seksualinis smurtas

Seksualinis smurtas – tyčinės nusikalstamos veikos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“, padaromos vaikui, taip pat pelnymasis iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimas į prostituciją ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas vaikui, vaiko vertimas užsiimti prostitucija, vaiko išnaudojimas pornografijai ar disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, ar vaiko įtraukimas į seksualinę vergovę ir kitos vaiko seksualinio išnaudojimo formos.

Nubrozdinimai / įdrėskimai intymiose vietose

Seksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiant

Seksualinio pobūdžio kalba ar gestai

Amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

 

Nepriežiūra Nepriežiūra – tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, dėl kurio vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai. Skurdas dėl objektyvių priežasčių nelaikomas nepriežiūra.

Alkanas

Purvinas

Pilnos sauskelnės

Netinkamai aprengtas

 

VEIKSMAI

 

Ugdymo įstaigos ATSAKOMYBĖS:

Pastebėję smurto prieš vaiką požymius, imamės tokių VEIKSMŲ:

Kai smurtu kaltinami įstaigos darbuotojai ar įstaigos teritorijoje esantys asmenys, imamės tokių VEIKSMŲ:

Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių aplinkai kurti.

 

Darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. 

Personalas nedelsdamas praneša vadovui. Jei kaltinamas vadovas – vadovo pavaduotojui, jei kaltinamas vadovo pavaduotojas – vadovui. Situaciją apibūdina kuo išsamiau.

Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsiant pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas / vadovo pavaduotojas informuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, policijąbei steigėją ir laikosi suteiktų instrukcijų.

Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo įgaliotam asmeniui / savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Nesant galimybės pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, darbuotojas tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

 

Vadovas, jo įgaliotas asmuo / darbuotojas gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje.

 

Vadovas / vadovo pavaduotojas raštu fiksuoja smurto požymius ir perduoda šią informaciją.

 

Jei savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius / policija leidžia ir yra liudininkų – vadovas / vadovo pavaduotojas paprašo jų taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.

 

Kontaktai organizacijų, vykdančių kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektus.

 

Organizacijos pavadinimas

Telefono numeris

El. pašto adresas

VšĮ „Šeimos santykių institutas“ (8 37)  750 935; 8 698  23 995

pagalba@ssinstitut.lt

VšĮ „Socialinės partnerystės centras“

8 600  43 623

socialpartnershipcentre@gmail.com

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Motinos ir vaiko namai

(8 52) 121 653

mvnamai@vilnius.caritas.lt

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva

8 672 35 298

info@ppi.lt

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“

8 672 46 746

biuras@zispb.lt

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

(8 52) 483 373
Nemokama pagalbos linija 8 800  26 161

centras@missing.lt

natalija@missing.lt

 

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“

(8 52) 385 770, 8 673 17 380

atsigrezk@gmail.com

Paramos vaikams centras

8 611 43 567

pvc@pvc.lt

Kauno apskrities moterų krizių centras

(8 37) 340 027

 

kriziucentras@kamkc.lt

VšĮ „Telšių krizių centras“

8 444 74 282

Specializuotos pagalbos centras, 8 682 29 459

kriziucentras@gmail.com

Raseinių krizių centras

8 657  87 475

info@kriziucentras.eu

 

Galite atsisiųsti ir naudoti garsinį klipą, skirtą smurto prieš vaikus prevencijai.

DAPHNE leidiniai

Vaiko teisių apsaugos sistema Lietuvoje

Garso klipas, skirtas vaikų linijos telefono numeriui įsidėmėti. Kviečiame jį transliuoti radijo eteryje, norėdami tą padaryti, informuokite mus adresu info@socmin.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-27