Konvencijos

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

1992 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublika prisijungė prie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas (2005 m., PDF formato byla suspausta ZIP archyve, ~10 MB)

1998 m. buvo parengta Lietuvos Respublikos įžanginė ataskaita apie konvencijos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje

2004 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo II–III jungtinė ataskaita (LT, EN)

Valstybių narių ataskaitų, pateiktų pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 2000 m. Fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose 8 straipsnį, svarstymo galutinės pastabos Lietuvai (LT, EN)

2008 m. Jungtinių Tautų  Vaikų teisių komiteto išvados dėl Lietuvos įžanginės ataskaitos įgyvendinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą (EN)

2009 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo III–IV ataskaita (LT)

2013 m. atsakymai į papildomus Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto klausimus (LT, EN)

 

Hagos konvencija

1961 m. Hagos konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje
1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

1993 m. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje
1996 m. Hagos konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje
2014 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Sprendimo 2011/432/ES dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu I, II ir III priedai

 

Europos Tarybos konvencijos

1980 Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo (įsigaliojo po sąlygų įvykdymo, 2002-12-31)

2007 m. Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos

 

Reglamentai

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.1347/2000

Šio reglamento tikslas – sukurti vieną bendrą ES valstybėms narėms teisinį dokumentą sprendžiant santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų bylas. Reglamentas nustato taisykles, reglamentuojančias jurisdikciją, pripažinimą ir vykdymą bei centrinių įstaigų bendradarbiavimą tėvų pareigų srityje. Reglamentas taikomas bet kokio pobūdžio teismo civilinėms byloms, susijusioms su tėvų pareigų skyrimu, naudojimusi jomis, perdavimu, apribojimu ar atėmimu.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23