Lengvatos gausioms šeimoms

Parama ir lengvatos gausioms šeimoms (šeimoms, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų)

 

Teisės akto pavadinimas

Lengvata/Ypatumai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Nuo 2018 m. šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turi teisę papildomai gauti išmoką vaikui nevertinant šeimos gaunamų pajamų: vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

Pavyzdžiui, jei tris vaikus (vienas iš kurių iki 2 metų amžiaus) auginanti šeima, kurioje kiekvienas iš tėvų gauna minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), nuo 2018 m. sausio 1 d. gaus 30+30+30+28,5+15,2+15,2 =148,9 euro. (Šis pavyzdys nereiškia, kad gali pretenduoti tik MMA gaunantys tėvai.)

Plačiau

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Mažas pajamas gaunančių šeimų, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur), vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo programas, skiriama socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas mokykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams).

Savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs asmenys ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (244 Eur).

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

25 procentų subsidija suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos būsto kredito daliai apmokėti teikiama šeimoms, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito limito bei jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių. Šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir neįrašytoms į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, taip pat šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, jeigu jie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto.

Valstybinių pensijų įstatymas

Teisė į Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją numatyta motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, jeigu jos yra sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažintos netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. Šias pensijas skiria Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių administracijų teikimu, jei motina bei jos išauginti vaikai atitinka Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 apibrėžtus daugiavaikių motinų elgesio vertinimo ir jų vaikų gero išauklėjimo kriterijus ir sąlygas teisei į antrojo laipsnio valstybinę pensiją nustatyti.

Dėl šių valstybinių pensijų skyrimo daugiavaikės motinos turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą.

Pensijos dydis 116 Eur.

Valstybinių šalpos išmokų įstatymas

Šalpos kompensacijos skiriamos motinoms, kurios iki 1995 metų sausio 1 d. pagimdė 5 ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų bei sukako 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių ar yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol daugiavaikės motinos įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, valstybinę pensiją ir kt., išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją. Dėl šalpos kompensacijos daugiavaikės motinos turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą.

Šalpos kompensacijos dydis 168 Eur (1,5 šalpos pensijų bazės).

Aktualias įstatymų ir kitų teisės aktų redakcijas galima rasti Teisės aktų registre. 

SVARBU. Šioje lentelėje pateikiama tik informacija, kokią pagalbą gali gauti gausios šeimos papildomai. Tai, kas teisės aktuose siūloma apskritai šeimoms, auginančioms vaikus, rasite kituose mūsų svetainės skyreliuose:

  • Piniginė socialinė parama
  • Vaiko teisių apsauga
  • Darbo ir poilsio laikas
  • Socialinio draudimo išmokos
  • Valstybinės išmokos
  • Ir kt.
Lengvatos pavadinimas Savivaldybė, kurioje ji taikoma
Nuolaidų kortelė „Alytus – viena šeima“ daugiavaikėms šeimoms Alytaus m. savivaldybė
Nuolaidų kortelė „Alytus – viena šeima“ daugiavaikėms šeimoms Alytaus r. savivaldybė
Varėnos gausių šeimų kortelė Varėnos savivaldybė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-30