Lengvatos gausioms šeimoms

Parama ir lengvatos gausioms šeimoms (šeimoms, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų)

Teisės akto pavadinimas Lengvata / ypatumai,  2019 m. 2020 m.
Išmokų vaikams įstatymas

Nuo 2018 m. šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turi teisę papildomai gauti išmoką vaikui nevertinant šeimos gaunamų pajamų: vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

Pavyzdžiui, jei tris vaikus (vienas iš kurių iki 2 metų amžiaus) auginanti šeima, kurioje kiekvienas iš tėvų gauna minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), nuo 2018 m. sausio 1 d. gaus 30+30+30+28,5+15,2+15,2 =148,9 euro. (Šis pavyzdys nereiškia, kad gali pretenduoti tik MMA gaunantys tėvai.)

Nuo šių metų kiekvienam vaikui mokami vaiko pinigai padidėjo nuo 50 iki 60 eurų per mėnesį. Išmoka mokama už praėjusį mėnesį, todėl padidėję vaiko pinigai į šeimų sąskaitas jau atkeliavo arba atkeliaus šį vasarį.

Papildoma išmoka, mokama neįgaliems, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams paaugo nuo 20 iki 40 eurų per mėnesį. Kaip žinoma, gausia šeima laikoma tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų. Ši nuostata nuo praėjusių metų nesikeitė.

Tačiau nepasiturinčios šeimos sąvokos turinys šiek tiek keitėsi: jei anksčiau nepasiturinčia šeima buvo laikoma tokia šeima, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršijo 183 eurų, tai nuo šių metų į papildomą išmoką galima pretenduoti, jei vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 250 eurų. Ta reiškia, kad prasiplėtė šeimų ratas, kuriose vaikai per mėnesį gauna po 100 eurų sumą, kurią sudaro 60 eurų dydžio vaiko pinigai ir 40 eurų dydžio papildoma išmoka.

Skaičiuojant bendras pajamas šeimos nariams, nėra įskaitomi patys vaiko pinigai, papildoma išmoka ir 15-35 proc. darbo užmokesčio.

Plačiau

Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Mažas pajamas gaunančių šeimų, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur), vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo programas, skiriama socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas mokykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams).

Savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs asmenys ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (244 Eur).

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų).

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose  vasaros poilsio stovyklose.

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Plačiau

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas 25 procentų subsidija suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos būsto kredito daliai apmokėti teikiama šeimoms, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito limito bei jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių. Šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

30 proc. subsidija suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos būsto kredito daliai apmokėti teikiama šeimoms, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), jeigu jie gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito limito bei jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių. Šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Plačiau čia ir čia

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir neįrašytoms į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, taip pat šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, jeigu jie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto.

Neįrašytoms į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), taip pat šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, jeigu jie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto.

Asmenų ir šeimų vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti: 
2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

Plačiau

Valstybinių pensijų įstatymas Teisė į Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją numatyta motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, jeigu jos yra sukakusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažintos netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. Šias pensijas skiria Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybių administracijų teikimu, jei motina bei jos išauginti vaikai atitinka Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 apibrėžtus daugiavaikių motinų elgesio vertinimo ir jų vaikų gero išauklėjimo kriterijus ir sąlygas teisei į antrojo laipsnio valstybinę pensiją nustatyti.
Dėl šių valstybinių pensijų skyrimo daugiavaikės motinos turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą.
Pensijos dydis 116 Eur.

Teisę į Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų (toliau – daugiavaikiai motina  arba tėvas). 

Ši pensija neskiriama:
dėl jos (jo) priklausomybių, psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos prieš savo vaikus (įvaikius) naudojimo arba gaunamos valstybės paramos panaudojimo ne šeimos interesams ar kai jai (jam) buvo apribota tėvų valdžia (išskyrus objektyvias aplinkybes pvz. motinos arba tėvo ligos ir pan. arba jos (jo) teistumo (nusikaltimai vaikui (įvaikiui) ir šeimai ar susiję su vaiko (įvaikio) sveikatos sutrikdymu ar gyvybės atėmimu) nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne arba nuteistas už nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymą ) ir teistumas yra neišnykęs arba nepanaikintas

jeigu bent vienas jos (jo), vaikas (įvaikis) auga ar augo socialinę riziką patiriančioje šeimoje, buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ar augo socialinės globos įstaigoje (išskyrus dėl vaiko sveikatos būklės) ar buvo įvaikintas (išskyrus kai įvaikino asmens sutuoktinis) ar jei bent vienas jos (jo) išaugintas vaikas (įvaikis) nuteistas už sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne arba nuteistas už nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymą ) ir teistumas yra neišnykęs arba nepanaikintas

Plačiau

Valstybinių šalpos išmokų įstatymas Šalpos kompensacijos skiriamos motinoms, kurios iki 1995 metų sausio 1 d. pagimdė 5 ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų bei sukako 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių ar yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol daugiavaikės motinos įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, valstybinę pensiją ir kt., išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją. Dėl šalpos kompensacijos daugiavaikės motinos turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą.

Šalpos kompensacijos skiriamos motinoms, kurios iki 1995 metų sausio 1 d. pagimdė 5 ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų bei sukako 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių ar yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo. Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol daugiavaikės motinos įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, valstybinę pensiją ir kt., išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją. Dėl šalpos kompensacijos daugiavaikės motinos turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą.

Šalpos kompensacijos dydis 210 Eur (1,5 šalpos pensijų bazės, kai šalpos bazės dydis nuo 2020-01-01 – 140 Eur.). 

Svarbu: Jeigu asmuo gauna šalpos senatvės pensiją, tačiau taip pat yra motina, išauginusi penkis ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusi ne trumpiau kaip 8 metus), gali gauti 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensiją. Tam reikia pateikti prašymą iki 2021-12-31.

Plačiau

Aktualias įstatymų ir kitų teisės aktų redakcijas galima rasti Teisės aktų registre. 

SVARBU. Šioje lentelėje pateikiama tik informacija, kokią pagalbą gali gauti gausios šeimos papildomai. Tai, kas teisės aktuose siūloma apskritai šeimoms, auginančioms vaikus, rasite kituose mūsų svetainės skyreliuose:

  • Piniginė socialinė parama
  • Vaiko teisių apsauga
  • Darbo ir poilsio laikas
  • Socialinio draudimo išmokos
  • Valstybinės išmokos
  • Ir kt.
Lengvatos pavadinimas Savivaldybė, kurioje ji taikoma
Nuolaidų kortelė „Alytus – viena šeima“ daugiavaikėms šeimoms Alytaus m. savivaldybė
Nuolaidų kortelė „Alytus – viena šeima“ daugiavaikėms šeimoms Alytaus r. savivaldybė
Varėnos gausių šeimų kortelė Varėnos savivaldybė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-24