Vaikų dienos centrų konkursas

 

2017-2018 m. Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų konkursas

 

 

Ministerija, siekdama sudaryti sąlygas kryptingai vaikų dienos centrų plėtrai ir jų veiklai, 2017–2018 m. konkurso tvarka iš valstybės biudžeto lėšų finansavo vaikų dienos centrus, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose ir kurie yra naujai įsteigti ir paraiškos teikimo dieną veiklą vykdo ne ilgiau kaip vienerius metus. 2017 m. konkurso tvarka laimėjusiems vaikų dienos centrų veiklos projektams (36 ) iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 447,000 eurų. Tikimasi, kad tai paskatins naujų vaikų dienos centrų kūrimąsi, kurių teikiamomis socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugomis galės pasinaudoti daugiau vaikų ir jų šeimos narių, o skirtos lėšos sudarys geresnes sąlygas ir didesnes galimybes pradedantiems vaikų dienos centrams vykdyti veiklas.

 

 

2017 metais 285 vaikų dienos centrams (249 VDC tęstinėms  veikloms ir 36 naujai įsteigtiems VDC) skirta 3,6 mln. eurų:

 

  • 2016-2018 metų vaikų dienos centrų konkurso tęstinėms veikloms finansavimą gavo 249 vaikų dienos centrai, skiriant 3, 161 tūkst. eurų;
  • 2017-2018 m. naujai įsteigtų vaikų dienos centrų konkurso projektinėms veikloms gavo 36 naujai įsteigti centrai, skiriant 447 tūkst. eurų.

 

 

 

Numatoma, kad vaikų dienos centrų teikiamomis paslaugomis 2017 metais galės pasinaudoti daugiau nei 8 tūkst. vaikų ir jų šeimos narių įvairiose Lietuvos savivaldybėse (ir ten, kur tokių socialinių paslaugų nebuvo teikiama).

 

 

2016–2018 m. vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo atrankos konkursas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo 2002 m. konkurso būdu finansuoja projektus, skirtus dienos socialinės priežiūros paslaugoms vaikams ir jų šeimų nariams teikti. Šia priemone siekiama užtikrinti vaikų dienos centrų nepertraukiamą veiklą ir vaikų dienos centrų plėtrą bei garantuoti stabilumą projektų vykdytojams. Siekiant ištirti Lietuvoje veiklą vykdančių vaikų dienos centrų paplitimą, veiklos pobūdį ir veiklos plėtojimo galimybes 2015 metais atliktas Vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimas (toliau – Tyrimas).

 

Tyrimo metu, siekiant identifikuoti vaikų dienos centruose teikiamų paslaugų prieinamumą bei skatinti kryptingą plėtrą, išaiškintas savivaldybėse veiklą vykdančių vaikų dienos centrų skaičius ir sukurtas interaktyvus vaikų dienos centrų paplitimo žemėlapis, išnagrinėtas darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumas. Siekiant palyginti buvusio ir esamo tyrimo duomenis, išanalizuoti ir nustatyti teigiami ir neigiami pokyčiai bei pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl vaikų dienos centrų plėtros galimybių ir socialinės rizikos šeimomis ir vaikais reikalingų paslaugų poreikio.

 

Remiantis atlikto Tyrimo duomenimis ir bei siekiant užtikrinti vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų kokybę parengtos Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos),patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų pavirtinimo“.

 

Atsižvelgiant į tai, kad baigėsi 2013–2015 m. Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos konkursas parengti Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo atrankos konkurso organizavimo nuostatai 2016–2018 metų laikotarpiui, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-726 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, kuriuose atsižvelgiant į tyrėjų pateiktas rekomendacijas nustatyti vaikų dienos centrų projektams tiekiami prioritetai. Konkurso tikslas – skatinti vaikų dienos centrų plėtrą ir veiklą finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus.

2016 metais konkurso būdu Valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuoti 250 vaikų dienos centrų projektų, kurių įgyvendinimui skirta 3,174 tūkst. Eur, tai 0,5 mln. eurų daugiau nei 2015 m.

 

Didesnis finansavimas sudarė sąlygas finansuoti daugiau Vaikų dienos centrų, t. y. buvo finansuota 35 vaikų dienos centrų daugiau nei 2015 m., taip sudarant palankesnes sąlygas centrų plėtrai bei jų vykdomai veiklai, teikiamų paslaugų kokybei bei užtikrinant nepertraukiamą jų veiklą. Vaikų dienos centruose dažniausiai teikiamos paslaugos – popamokinis vaikų užimtumas, pamokų ruoša, socialinių, higieninių įgūdžių ugdymas, fizinis lavinimas, sportinį veikla, suteikiamos maitinimo paslaugos, organizuojami renginiai, kultūrinis ugdymas, logopedo, psichologo paslaugos, paslaugos ir materialinė pagalba šeimos nariams (informacijos teikimas, konsultacijos, individualūs pokalbiai, šeimos lankymas namuose, užsiėmimai grupėse, paskaitos, bendri renginiai su vaikais ir tėvais), vaikų užimtumas vasaros metu.

 

Skirtas didesnis finansavimas sudarys sąlygas vaikų dienos centrų veikloje dalyvauti gerokai daugiau vaikų. Nuo šiol vaikų dienos centrus galės lankyti visi vaikai, t.y. ne tik vaikai iš socialinės rizikos šeimų, bet ir vaikai, kuriems reikalingos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos.

 

Vaikų dienos centrų veiklos projektų vykdytojai gavę 2016 metais konkurso tvarka finansavimą projektams įgyvendinti, 2017 metams gavo finansavimą jų pratęsimui. Vienas vaikų dienos centras sustabdė savo veiklą, todėl finansavimas buvo pratęstas 249 vaikų dienos centrams (3,2 mln.).

 

Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos
Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016–2018 metų
atrankos konkurso organizavimo nuostatai

____________

 

2013–2015 m. vaikų dienos centrų projektų konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Vaiko gerovės 2013–2018 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių plano 1.2. priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“, kiekvienais metais skelbia Vaikų dienos centrų projektų rėmimo konkursą.

 

Konkurso tikslas – atrinkti prioritetus labiausiai atitinkančius projektus, kuriuos įgyvendinant bus siekiama teikti dienos socialinės priežiūros paslaugos. Vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų gavėjai – socialinės rizikos šeimose, kurios yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą bei nepasiturinčių gyventojų, kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vaikai.

 

Vaikų dienos centrų projektams teikiamus prioritetus, reikalavimus projektams, paraiškų teikimo, projektų atrankos ir vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę bei kaip turi būti organizuojamas projektų vertinimo komisijos darbas reglamentuoja Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo nuostatai, patvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-585 (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-722 aktuali redakcija).

 

Ministerija, suprasdama paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir vaikams svarbą, jau nuo 2002 m. konkurso būdu finansuoja projektus, skirtus dienos socialinės priežiūros paslaugoms vaikams ir jų šeimų nariams teikti. Šia priemone siekiama užtikrinti vaikų dienos centrų nepertraukiamą veiklą ir vaikų dienos centrų plėtrą bei garantuoti stabilumą projektų vykdytojams, ypač nevyriausybinėms organizacijoms (jos sudaro apie 85 proc. visų projektų vykdytojų).

 

Vaikų dienos centruose dažniausiai teikiamos paslaugos – popamokinis vaikų užimtumas, pamokų ruoša, ugdoma saviraiškos, socialiniai, higienos įgūdžiai, fizinis lavinimas, sportinė veikla, kompiuterio raštingumo ugdymas, suteikiamos maitinimo paslaugos, organizuojami renginiai, kultūrinis ugdymas, ekskursijos, stovyklos, logopedo, psichologo paslaugos, paslaugos ir materialinė pagalba šeimos nariams (informacijos teikimas, konsultacijos, individualūs pokalbiai, šeimos lankymas namuose, užsiėmimai grupėse, paskaitos, bendri renginiai su vaikais, ir kita.).

 

2013 metais priemonės įgyvendinimui skirta 2283075 Eur (7,883 mln. Lt). Valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuoti 203 vaikų dienos centrų projektai, kuriuose dienos socialinės priežiūros paslaugos suteiktos 6274 vaikams. 2014 metais sutartys pratęstos su 171 organizacija ir papildomo konkurso būdu finansuota 50 projektų. 2014 metais priemonės įgyvendinimui skirta 2369961 Eur (8,183 tūkst. Lt). 2015 metais priemonės įgyvendinimui finansavimas padidintas iki 2659584 Eur (9,183 mln. Lt), sutartys pratęstos su 166 organizacijomis, o papildomo konkurso būdu finansuotos 49 organizacijos.

 

Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo nuostatai

 

Dokumentai

Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų planas

 

Tyrimai
Vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimas (2015)

Vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimas (2007)

 

Kita

Interaktyvus vaikų dienos centrų paplitimo žemėlapis

 

_________

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-04