Įgyvendintos programos

2011 metai – Europos savanoriškos veiklos metai

2011 metus Europos Taryba buvo paskelbusi Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metais (toliau – Europos savanoriškos veiklos metai). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip nacionalinė koordinavimo institucija, įgyvendino Nacionalinę 2011-ųjų Europos savanoriškos veiklos metų programą. Programos tikslai – sudaryti palankias sąlygas savanoriškos veiklos plėtrai, populiarinti savanorišką veiklą ir akcentuoti jos svarbą. Pasirinkti du programos prioritetai – vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas ir jaunimo savanoriškos veiklos plėtojimas. Programos įgyvendinimui buvo panaudota 289 500 Lt (80 proc. Europos Komisijos, 20 proc. valstybės biudžeto lėšų). Siekiant sudaryti palankias sąlygas savanoriškai veiklai plėtoti, 2011 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Savanoriškos veiklos įstatymą. Europos savanoriškos veiklos metai Lietuvoje buvo sėkmingai įgyvendinti, nes valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, verslas ir pavieniai piliečiai sutelkė daug prasmingų iniciatyvų, skirtų savanorystės skatinimui Lietuvoje.

Nacionalinė 2011 Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinimas aktyvus pilietiškumas, metų programa

2011 Europos savanoriškos veiklos metų Europos komisijos finansuoto projekto ataskaita

Savanoriškos veiklos potencialas ir plėtojimo kryptys (Socialinis pranešimas 2011–2012. SADM, Vilnius, 2012)

 

_____________

 

2011–2013 metų bendruomenių socialinės plėtros programa

2011–2013 metais buvo vykdoma Bendruomenių socialinės plėtros programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-31. Programos tikslas – skatinti bendruomenių organizacijas įsitraukti į socialinę veiklą ir stiprinti bendruomeniškumą. Programos uždaviniai: įvertinti bendruomeninės veiklos paplitimą ir pobūdį, gerinti sąlygas bendruomenių organizacijoms vykdyti socialinę veiklą, skatinti savivaldybių institucijų ir bendruomenių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, skatinti bendruomenių organizacijų bendradarbiavimą ir veiklos viešinimą. Programos priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikei bendruomeninės veiklos plėtrai, finansuoti perspektyviausių bendruomennių organizacijų veiklą, gerosios patirties sklaidą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir viešojo sektoriaus partnerystę bei skatinti nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomenių verslumą.

Bendruomenių socialinės plėtros 2011–2013 metų programa

2011–2013 metų Bendruomenių socialinės plėtros programos ataskaita

 

_____________

 

2011–2013 metų nevyriausybinio sektoriaus plėtros programa

2011–2013 metais buvo vykdoma Nevyriausybinio sektoriaus programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-64. Programos tikslas – sudaryti sąlygas ilgalaikei nevyriausybinio sektoriaus plėtrai. Programos uždaviniai: stiprinti nevyriausybinių organizacijų partnerystės, bendradarbiavimo, informacijos mainų ir veiklos koordinavimo mechanizmus, rinkti ir sisteminti duomenis apie nevyriausybinio sektoriaus padėtį, teikti rekomendacijas, didinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijas finansinio savarankiškumo, verslumo ir savanoriškos veiklos plėtojimo srityse, stiprinti regionines nevyriausybines organizacijas, dirbančias savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, skatinti valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę, siekiant pagerinti viešojo sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką. Programos priemonėmis buvo palaikomas nevyriausybinių organizacijų specializuotas informacijos tinklalapis, suorganizuoti du NVO forumai ir tarptautinė konferencija, atliktas NVO sektoriaus tyrimas, surengti mokymai NVO jų finansinio savarankiškumo didinimo klausimais, trejus metus iš dalies finansuoti savanorišką veiklą regionuose plėtojančių organizacijų projektai.

Nevyriausybinio sektoriaus 2011–2013 metų plėtros programa

 

_____________

 

2012–2014 metų nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, finansavimo  programa

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos pasitarimo ,,Dėl sausio 13-ąją nukentėjusių draugijos keliamų klausimų“ 2011 m. birželio 6 d. protokolo Nr. 9–81 3 punkte pasiūlyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012–2014 metų strateginiame veiklos plane numatyti lėšas asociacijų, jungiančių nukentėjusiuosius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. įvykių, veiklai finansuoti. Tuo tikslu anksčiau įvardytoje srityje veikiančioms organizacijoms, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 metų kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-134 patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos asmenis, finansavimo 2012–2014 metų programa, kuriai skirta po 66 tūkst. litų valstybės biudžeto lėšų kiekvienais metais. Įgyvendinant aptariamą priemonę, 2012–2014 metais konkurso būdu buvo finansuojami šių organizacijų projektai, siekiant sustiprinti šių organizacijų veiklą bei sudaryti joms galimybes plėtoti savipagalbos iniciatyvas, organizuoti pilietinius bei kultūrinius renginius.

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, finansavimo 2012–2014 metų programa

Konkurso nuostatai

 

_____________

 

2013–2015 m. vietos bendruomenių savivaldos programa

2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa įgyvendinama, siekiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – siekti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa yra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71. 2013 m. kovo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu Nr. A1-102 patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 redakcija), kuriuo vadovaujasi savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje.

Įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą tobulinamos vietos bendruomenių tarybų sprendimų dėl lėšų, skirtų vietos bendruomenių viešiesiems poreikiams tenkinti, priėmimo ir įgyvendinimo procedūros, suteikiama daugiau atsakomybės ir galimybių imtis iniciatyvos vietos bendruomenėms, padidinamas vietos bendruomenių narių domėjimasis viešaisiais savo bendruomenių reikalais, sustiprinami vietos bendruomenėse veikiančių organizacijų ir įstaigų ryšiai sprendžiant visai bendruomenei svarbiais klausimais, įtvirtinamas sprendimų priėmimo vietos bendruomenėse modelis ir formuojama vietos bendruomenių atstovų dalyvavimo priimant vietos bendruomenei svarbius sprendimus praktika.

Programos įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto buvo skiriama 2316960 Eur (8 mln. Lt). 2015 m. iš valstybės biudžeto skirta 2606580 Eur (9 mln. Lt). Savivaldybėms lėšos paskirstomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktą informaciją apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį asmenų skaičių savivaldybėse. Lėšų paskirstymas savivaldybėms tvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Dokumentai

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programa

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašas (aktuali redakcija)

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos įgyvendinimo aprašo pakeitimas

Lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašai

2015 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašas
2014 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašas

2013 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašas

2012 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms sąrašas

Programos įgyvendinimo koordinatorių kontaktai

Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimo koordinatorių kontaktai

Praktinio programos įgyvendinimo savivaldybėse analizė

2014 metų analizė

2013 metų analizė

2012 metų analizė

 

_____________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-18