NVO fondas

Apie NVO Fondą


2020 m. kovo 1 d. įsigaliojus naujai Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcijai sukurtas teisinis pagrindas Nevyriausybinių organizacijų fondui (toliau – NVO Fondas) veikti.

Pagrindinis NVO Fondo tikslas – stiprinti NVO institucinius gebėjimus, investuoti į sektorių, užtikrinant patikimų valstybės partnerių tvarų vystymąsi. Fondas kaupia lėšas ir jas paskirsto nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant bendruomenines organizacijas, nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimui ir įgyvendinimui.

NVO Fondo lėšos konkurso būdu gali būti skiriamos:

  •  nevyriausybinių organizacijų, įskaitant bendruomenines organizacijas, instituciniams gebėjimams stiprinti;
  • NVO Fondo nuostatuose numatytoms nevyriausybinių organizacijų, įskaitant bendruomenines organizacijas, veikloms finansuoti Fondo nuostatuose nustatyta tvarka.

Kasmet Fondui Vyriausybė numato atitinkamą dalį Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), kuri negali būti mažesnė nei 20 proc., skaičiuojant nuo užpraėjusių metų gyventojų paskirtos GPM ne pelno subjektams dalies.

2020 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 888 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, buvo patvirtinti NVO Fondo nuostatai ir pagrindinis NVO fondo valdymo organas – NVO Fondo taryba. Ją sudaro septyni nariai: trys valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, trys nevyriausybinių organizacijų atstovai ir vienas nevyriausybinių organizacijų srities mokslininkas. Fondo taryba sprendžia dėl to, kokios bus strateginės NVO finansavimo kryptys ir kiek lėšų konkrečioms kryptims bus skirta, taip pat periodiškai analizuoja nevyriausybinių organizacijų sektoriaus padėtį, užsako mokslinius tyrimus, reikalingus siekiant sėkmingai formuoti ir įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-774 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" buvo patvirtinta NVO fondo tarybos personalinė sudėtis.

2021 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-239 "Dėl 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-774 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" paketimo"

2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1- 490 "Dėl 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-774 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo" paketimo"

Fondą administruoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri disponuoja Fondo lėšomis, skelbia paraiškų atrankas, užtikrina Fondo tarybos priimtų sprendimų vykdymą bei visuomenės informavimą apie Fondo veiklas. 

NVO Fondo sekretoriatas:

Vilija Terezaitė, tel. +370 620 63 976, el. p. Vilija.Terezaite@socmin.lt

Teisės aktai

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

2020 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (Fondo nuostatai)

2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-1077 „Dėl nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija apie posėdžius

Data Posėdžio vieta ir laikas Darbotvarkė Posėdžio protokolas
2020-11-13 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė I -ojo NVO fondo tarybos posėdžio protokolas
2020-12-11 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas
2021-01-29 Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas
2021-02-18 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas
2021-03-03 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-02