Bendruomeninė veikla

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Priemonė), kurio įgyvendinimui 2021 m. skirta 2 000 tūkst. eurų. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama tose savivaldybėse, kurios kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Kviečiame kiekvieną Lietuvos žmogų įsitraukti į vietos bendruomeninių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant priemonę, skirtą bendruomenių stiprinimui.

Dokumentai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 m. lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas

Bandomuoju modeliu siekiama efektyvesnio 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo atrenkant Priemonės konsultantą, kuris dalyvautų administruojant priemonę dešimtyje savivaldybių. Priemonės konsultanto vienas iš tikslų -  stiprinti bendruomenines organizacijas ir jų įgyvendinamus projektus organizuojant konsultacijas ir mentorystę.

Dokumentai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-453 Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo"

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo