Pirmininkavimo ES Tarybai moterų ir vyrų lygybės klausimai

TRIO programos nuostatos moterų ir vyrų lygybės srityje. 

TRIO (IE, LT, GR) valstybės prioritetą teikia moterų ir vyrų ir vyrų lygybės ekonominiams aspektams, kaip indėliui į ekonominį augimą. TRIO siekia, kad valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus, nustatytus Europos lyčių lygybės pakte (2011-2020). TRIO atsižvelgia į EK Moterų ir vyrų lygybės strategijos 2010–2015 metų prioritetus. Airija daugiausiai dėmesio skyrė moterų užimtumui didinti, taip pat moterų ir vyrų įvaizdžiui žiniasklaidoje. Lietuvos prioritetas – moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumas, siekiant spartesnio moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimui praktikoje, taip prisidedant prie Europa 2020 tikslų įgyvendinimo Lietuva taip pat siekia pažangos derybose dėl vadinamosios „Lyčių balanso“ direktyvos projekto. Graikija sieks didesnio moterų užimtumo akcentuodama šeimos ir darbo įsipareigojimų galimybių tobulinimą.

 

TRIO deklaracija moterų ir vyrų lygybės srityje

TRIO deklaracija – politinis dokumentas, kurio tikslas yra pabrėžti moterų ir vyrų lygybės svarbą visoje ES, nusistatyti konkrečius įsipareigojimus ir užtikrinti moterų ir vyrų lygybės klausimų matomumą. TRIO deklaracijoje, remiantis TRIO programos tikslais, detaliau aprašomi TRIO programos veiksmai, kurių imsis ES pirmininkausiančios valstybės narės moterų ir vyrų lygybės srityje, ir konkrečios veiklos. IE, LT ir GR ministrai, atsakingi už moterų ir vyrų lygybę, TRIO deklaraciją pasirašė Dubline balandžio 30 d. 

TRIO deklaracija: lietuvių kalba; anglų kalba.

 

Lietuvos Pirmininkavimo ES veiklos

Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas moterų ir vyrų lygybės srityje – didinti institucinių mechanizmų efektyvumą, kad faktinė moterų ir vyrų lygybė būtų pasiekta sparčiau, taip prisidedant prie Europa 2020 tikslų įgyvendinimo. Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, moterų ir vyrų lygybės srityje vykdomos šios veiklos:

Tarybos išvadomis valstybėms narėms siūlomi veiksmai institucinių mechanizmų efektyvumui didinti, kad būtų sparčiau pasiekta pažangos moterų ir vyrų lygybės srityje ir taip būtų prisidedama prie Europa 2020 tikslų įgyvendinimo. Tarybos išvados parengtos atsižvelgiant į LT PIRM užsakymu parengtos Europos lyčių lygybės instituto lyginamosios studijos apie institucinius lyčių lygybės mechanizmus ir jų pokyčius ES valstybėse narėse nuo 2006 m. išvadomis ir rekomendacijomis. Tarybos išvadose atspindėtos Lietuvos pirmininkavimo konferencijos, vykusios rugsėjo 13 d. Vilniuje, 2 ir 3 sesijų metu vykusių moderuojamų diskusijų išvados.

 • Tęsiamos Airijos pirmininkavimo laikotarpiu prasidėjusios valstybių narių derybos dėl Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vadinamosios „Lyčių balanso direktyvos“.

LT Pirmininkavimo metu siekiama pažangos derybose, ieškant kompromisinių sprendimų, priimtinų valstybėms narėms.

 • Vilniuje rugsėjo 11–12 d. surengtas Aukšto lygio lyčių lygybės darbo grupės posėdis ir Pirmininkavimo ES TRIO valstybių (IE, LT, GR) atstovų bei EK susitikimas.

Rugsėjo 11–12 dienomis Vilniuje įvyko Aukšto lygio darbo grupės lyčių aspekto integravimui posėdis. Tai tradicinis susitikimas, vykstantis kiekvienoje pirmininkaujančioje šalyje kartu su Europos Komisija, kuriuo siekiama užtikrinti nuolatinį ir sistemingą Europos Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą. Aukšto lygio darbo grupė lyčių aspekto integravimui – tai neformali grupė, kurios nariai – valstybių narių aukšto lygio lyčių lygybės srities pareigūnai ir Europos Komisijos atstovai.

Posėdyje dalyvavo visų 28 valstybių narių lyčių lygybės institucinių mechanizmų, Europos Komisijos atstovai.  Posėdžio dalyvius pasveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Prieš Aukšto lygio darbo grupės posėdį įvyko Europos Komisijos atstovų ir TRIO susitikimas.

 

Dvi dienas truksiantis posėdis buvo skirtas aptarti artimiausio pusmečio veiksmus lyčių lygybės srityje tiek ES, tiek globaliu lygmeniu. Pirmininkavimo TRIO valstybės pristatė pirmininkavimo prioritetus, programas ir jų rezultatus. Posėdyje aptartas tolesnis Pekino Veiksmų platformos įgyvendinimas, apsikeista patirtimi apie lyčių aspekto integravimą „Europa 2020“ strategijoje ir Daugiametėje finansinėje perspektyvoje 2014–2020 metais, apsikeitimo gerąja praktika programos įgyvendinimas 2013-2014 metais. Valstybių narių atstovai pristatė naujausius pokyčius lyčių lygybės srityje savo šalyse, o Europos Komisijos atstovai – ES mastu. Europos lyčių lygybės instituto atstovės pristatė pagrindines lyginamosios studijos apie ES valstybių narių lyčių lygybės institucinius mechanizmus, parengtos pagal Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pasirinktą prioritetą lyčių lygybės srityje – lyčių lygybės institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimas, išvadas.

 

 • Rugsėjo 13 d. Vilniuje, Europos lyčių lygybės instituto patalpose surengta Aukšto lygio konferencija „Faktinė lyčių lygybė kaip įnašas siekiant „Europa 2020“ tikslų: institucinių mechanizmų efektyvumas“.

Institucinių lyčių lygybės mechanizmų efektyvumo skatinimo būdai aparti rugsėjo 13 d. vykusioje Lietuvos pirmininkavimo aukšto lygio konferencijoje. Konferencija vyko Europos lyčių lygybės instituto patalpose Vilniuje.

 

Konferencijoje dalyvavo aukšto lygio Lietuvos ir užsienio svečiai: TRIO partnerių Airijos ir Graikijos aukšti pareigūnai, aukšti Europos Komisijos, Europos Parlamento, visų Europos Sąjungos valstybių narių lyčių lygybės institucijų aukštesnieji pareigūnai, lyčių lygybės ekspertai, kiti garbingi svečiai. Konferencijos dalyviai girdėjo Jos Ekscelencijos Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo žodį. Dalyvius pasveikino Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, perduoti Airijos ir Graikijos ministrų, atsakingų už lyčių lygybę sveikinimai, kalbėjo Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas p. Mikael Gustafsson, Europos Komisijos Lygybės direktorato vadovas p. Aurel Ciobanu-Dordea, Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Sesijai pirmininkavimo socialinės apsaugos ir darbo viceministras prof. Audrius Bitinas.

Konferencijoje apžvelgti instituciniai lyčių lygybės mechanizmai ES ir už jos ribų. Europos lyčių lygybės instituto direktorė p. Virginija Langbakk pristatė ES Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai parengtos studijos apie institucinius mechanizmus ir jų pokyčius valstybėse narėse nuo 2006 m. išvadas.

 

Diskusijų, moderuojamų EK Lygybės direktorato vadovo Aurel Ciobanu-Dordea, metu aptarti pagrindiniai institucinių mechanizmų efektyvumo ir veiksmingumo elementai bei galimi būdai juos stiprinti. Pridėtinė lyčių aspekto integravimo ir poveikio lytims vertinimo vertė stiprinant institucinių mechanizmų efektyvumą buvo aptarta Trečiojoje sesijoje, moderuojamoje Therese Murphy (Europos lyčių lygybės institutas).

 

Konferencijos sesijų moderatorių suformuotos išvados prisidėjo prie Lietuvos pirmininkavimo rengiamų Tarybos išvadų dėl institucinių mechanizmų efektyvumo.

Konferencijos programa ir koncepcija

 

Atidarymo sesija. Įžanginiai žodžiai:

 1. Algimanta Pabedinskienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Lietuva;
 2. J.E. Philomena Murnaghan, Airijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje, p. Kathleen Lynch T. D., Airijos neįgaliųjų reikalų, lygybės, psichinės sveikatos ir pagyvenusių žmonių reikalų ministrės vardu (anglų kalba);
 3. Vasiliki Kollia, lyčių lygybės generalinė sekretorė, Graikija (anglų kalba)

 Pirmoji sesija. Institucinių mechanizmų apžvalga ES ir už jos ribų. Pristatymai anglų kalba:

 1. Europos lyčių lygybės instituto studijos apie institucinius mechanizmus pagrindinės išvados ir rekomendacijos. Virginija Langbakk, Europos lyčių lygybės instituto direktorė.
 2. Instituciniai mechanizmai kaip Pekino veiksmų platformos kritinė sritis. Prof. Dalia Leinartė, JT Diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komiteto narė, Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė.
 3. Instituciniai mechanizmai Europos Tarybos valstybėse narėse. Liri Kopaci-Di Michele, Lyčių lygybės ir smurto prieš moteris skyriaus vadovė, Europos Taryba.
 4. Institucinių mechanizmų rodiklių, priimtų 2006 m., turinio pristatymas. Leila Mélart, buvusi lyčių lygybės kanclerė, Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija, Suomija.

 Trečioji sesija. Lyčių aspekto integravimas ir poveikio lytims vertinimas. Pristatymai anglų kalba:

 1. Tvarios lyčių lygybės pradžiamokslis. SALAR vaizdo medžiaga: http://www.youtube.com/watch?v=xYikioYiilU
 2. Europos lyčių lygybės instituto studijų apie lyčių aspekto integravimą ir poveikio lytims vertinimą pristatymas. Barbara Limanowska, vyriausioji ekspertė lyčių aspekto integravimo klausimais, Europos lyčių lygybės institutas.
 3. Lyčių aspekto integravimas ir poveikio lytims vertinimas. Austrijos patirtis. Vera Jauk, Austrija

 

Konferencijos nuotraukos

 

Pirmininkavimo rezultatai

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23