Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija

Siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių horizontalaus principo integravimą į visas viešosios politikos sritis bei tinkamai įgyvendinti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, kuriame pasakyta, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės ir rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija (toliau – Komisija).

Komisija pirmą kartą įsteigta 2000 m. Nuo 2020 m. birželio 23 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos sudarymo“, kuriame numatyta, kad valstybės institucijos į Komisiją skiria politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas einančius asmenis (pavyzdžiui, viceministrus).

Ką veikia Komisija?

Peržiūri Vyriausybės ir jai atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų, taip pat ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms Vyriausybei atskaitingoms institucijoms ir įstaigoms pavaldžių institucijų ir įstaigų), savivaldybių strateginio planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus, siekiant įvertinti moterų ir vyrų lygių galimybių principo integravimą į visas viešosios politikos sritis, teikia pasiūlymus, susijusius su moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimu bei moterų ir vyrų lygių galimybių principo integravimu į visas viešosios politikos sritis, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – pasiūlymus dėl moterų ir vyrų lygių galimybių politikos formavimo bei stebi, kaip šie pasiūlymai įgyvendinami, vykdo informacijos sklaidą apie moterų ir vyrų lygybę.

Komisijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 266 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos sudarymo“.

Kas yra Komisijos nariai?

Komisiją sudaro 8 ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijos ir 8 mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Skėtinės nacionalinės nevyriausybinės organizacijos dirbančios moterų ir vyrų lygių galimybių srityje turi galimybę į Komisiją deleguoti 4 atstovus, mokslo ir studijų institucijos – 3.

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija renka naujos sudėties Komisiją, kuri bus patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Ministerijos, nevyriausybinės organizacijos ir mokslo ir studijų institucijos atstovus deleguoti gali per vieną mėnesį nuo nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2020 m. liepos 24 d.

Kilus klausimų, reikėtų kreiptis į Aureliją Mineikaitę, Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyresniąją patarėją, tel. 8 706 68 249, el. p. aurelija.mineikaite@socmin.lt.

Ar Taryboje gali dalyvauti ir svečiai?

Komisijos posėdžiuose be Komisijos narių gali dalyvauti ir kiti asmenys Komisijos pirmininko arba jo pavaduotojo kvietimu.

Komisija apie savo veiklą, Komisijos sudėtį ir posėdžius (svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus), pateikdama Komisijos posėdžio protokolo išrašą, informuoja visuomenę Ministerijos interneto svetainėje.

Informacija apie organizuojamus Komisijos posėdžius, jų laiką, darbotvarkes šiame puslapyje, skiltyje „Komisijos posėdžiai“ skelbiama ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio.

Komisijos posėdžiai

Artimiausio posėdžio data Planuojama darbotvarkė 
 2020 m. spalio 21 d. 14 val. (posėdis vyks nuotoliniu būdu)

Darbotvarkė

Įvykusių Komisijos posėdžių protokolai

Protokolai ir papildomi dokumentai Priimtas Numeris
2019 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2019 m. sausio 14 d., protokolas 2019-02-26 D5-93
2018 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2018 m. balandžio 6 d., protokolas 2018-04-20 D5-150
Komisijos posėdžio, įvykusio 2018 m. gegužės 24 d., protokolas 2018-06-01 D5-196
2017 metai    
Komisijos posėdžio, įvykusio 2017 m. rugsėjo 29 d., protokolas 2017-10-04 D5-312
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-20